Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1116. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LADA« v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 3495.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 14. in 78. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. seji dne 5. februarja 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LADA« v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za območje OPPN LADA, ki ga je izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica pod številko 085850600 v decembru 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se določi komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi oziroma rekonstruirati, roke za gradnjo komunalne opreme tehnične in ostale pogoje opremljanja ter podlage za odmero komunalnega prispevka. Program opremljanja je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja, ki ima vlogo regulacijskega inštrumenta, je:
– podlaga, da lahko občina na območju opremljanja prične z aktivnosti, od sprejema programa do izgradnje oziroma rekonstrukcije komunalne infrastrukture in predaje infrastrukturnih vodov, objektov in naprav v upravljanje,
– osnova za izračun in delitev stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– podlaga za določitev komunalnega prispevka, ki ga zavezanec/investitor plača občini.
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je pripravljen na podlagi OPPN Lada v Šempetru pri Gorici. Predmet OPPN je izgradnja stanovanjskih objektov in poslovnega objekta s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in potrebnimi omrežji, objekti in napravami komunalne infrastrukture.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega:
– ceste, zunanja parkirna mesta, pešhodniki
– ostale poti in javne utrjene površine
– javne zelenice
– oporne konstrukcije višine do 7 m
– javne zelenice
– meteorna kanalizacija
– fekalna kanalizacija
– plinovod – izgradnja novega omrežja z prevezavami
– plinovod – odstranitev obstoječega omrežja
– električno omrežje – SN, TP, NN, JR, TK, KaTV.
(3) Izven meje OPPN so:
– zbirna cesta, oporne konstrukcije, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod nizke cone
– meteorni odvodnik v Stjenkovi ulici
– rekonstrukcija črpališča, vodovod visoke cone
– podhod pod cesto in železnico, zaščita tirov, SVTK naprave, kolesarska steza, javna razsvetljava
– ureditev suhega zadrževalnika, meteorni odvodnik, odvodni jarek, odkup zemljišč.
(4) Glede na to, da za predmetno investicijo še ni izdelana projektna dokumentacija, podlage za izdelavo predračuna predstavljajo projektantske ocene, ki jih je izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica.
5. člen
(podatki o območju opremljanja)
(1) Celotno območje OPPN Lada meri cca 4.0 ha v katastrski občini Šempeter. Na zahodu predstavlja mejo šempetrska obvoznica – državna cesta G2-103, na severu greben griča ob kmetijski šoli, na vzhodu rob pobočja s parcelnimi mejami in podpornim zidom, na jugu Cvetlična ulica.
(2) Na območju pozidave je predvidena gradnja stanovanjskih blokov, vrstnih hiš, stanovanjskih hiš in poslovnega objekta. Predvidena je gradnja cestnih povezav, podpornih zidov, pločnikov, pešpoti, skupnih komunalnih naprav, zelenih površin, garažnih mest in zunanjih parkirnih mest ter rušenje obstoječih objektov.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
(1) Program opremljanja obravnava izgradnjo komunalne infrastrukture – to je objektov oziroma omrežja ter površin v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere občina odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko z ureditvenim načrtom predvidene prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih služb po predpisih o varstvu okolja,
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih služb po predpisih, ki urejajo energetiko,
– za lokalne ceste, javna parkirišča, zelene in druge javne površine.
(2) Program opremljanja obsega izgradnjo komunalne infrastrukture območja Lada in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov ter priključke predvidenih objektov nanje. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov. V programu opremljanja so prikazane tudi investicije v telekomunikacijsko, elektroenergetsko infrastrukturo in oskrbo s plinom, ki ne spadajo v lokalno komunalno infrastrukturo, vendar so predvidene z ureditvenim načrtom.
(3) V programu opremljanja je predvidena izgradnja oziroma prenova naslednje gospodarske javne infrastrukture:
1. Komunalne naprave v območju OPPN Lada:
– cestno omrežje, pešhodniki in zunanja parkirna mesta;
– izgradnja ostalih poti, zelenic in javnih utrjenih površin;
– izgradnja opornih konstrukcij;
– omrežje meteorne kanalizacije;
– omrežje fekalne kanalizacije;
– izgradnja plinovodnega omrežja;
– izgradnja elektroenergetskega omrežja in javne razsvetljave;
– izgradnja telekomunikacijskega omrežja;
– izgradnja KaTV.
2. Komunalne naprave izven območja OPPN Lada:
– izgradnja zbirne ceste in opornih konstrukcij, meterone in fekalne kanalizacije ter vodovoda nizke cone;
– izgradnja meteornega odvodnika v Stjenkovi ulici;
– rekonstrukcija črpališča in vodovod visoke cone;
– podhod pod cesto in železnico, zaščita tirov, SVTK naprave, kolesarska steza, javna razsvetljava;
– ureditev suhega zadrževalnika.
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.
V primeru OPPN Lada sta dve obračunski območji. Poleg internega obračunskega območja je še obračunsko območje izven območja OPPN, kjer se nahaja že zgrajena gospodarska infrastruktura, katera omogoča priključitev območja Lada, zaradi česar lahko Občina Šempeter - Vrtojba obračuna in zaračuna sorazmerni delež stroškov njene izgradnje.
8. člen
(skupni stroški komunalnega opremljanja)
Skupni stroški komunalnega opremljanja zajemajo vse stroške, ki so predmet investicije, in sicer:
– stroške izgradnje posamezne komunalne infrastrukture;
– stroške izdelave OPPN in programa komunalnega opremljanja;
– stroške investicijske in projektne dokumentacije;
– stroške strokovnega nadzora nad gradnjo komunalne infrastrukture.
9. člen
(obračunski stroški komunalnega opremljanja)
Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v določeno vrsto komunalne infrastrukture, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Razliko med skupnimi in obračunskimi stroški predstavljajo:
– Stroški plinovodnega in električnega omrežja (razen javne razsvetljave), ki so potrebni za opremljanje območja, a niso predmet komunalnega prispevka.
– Izločen je strošek črpališča vodovoda visoke cone v deležu 50%, ta del črpališča bremeni Gostišče Mark, za katerega je posebej izdelana idejna zasnova vodovoda, kanalizacije in plinovoda – izdelovalec: Hydrotech d.o.o., Cankarjeva 62, Nova Gorica, št. S-429/07, julij 2007.
– Izločijo se stroški ureditve suhega zadrževalnika (sklop 6 iz Priloge 2 predpogodbe o opremljanju – finačni vir Občina Šempeter - Vrtojba). Skladno z dogovori med investitorjem in Občino Šempeter - Vrtojba ureditev suhega zadrževalnika izvede Občina Šempeter - Vrtojba, investitor Lada pa zagotovi finančna sredstva kot navedeno v Prilogi 2 Predpogodbe o opremljanju v višini 50% in 3% stroškov izvedbe sklopa 6.
10. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko, KaTV in plinsko infrastrukturo, za kar se komunalni prispevek ne odmerja, niso breme proračuna občine.
Za namene te investicije Občina Šempeter - Vrtojba predvideva sklenitev urbanistične pogodbe z investitorjem Vrtnarija Lada d.o.o., Ljubljana, Z investitorjem je v ta namen Občina Šempeter - Vrtojba že podpisala Predpogodbo o opremljanju (urejanju medsebojnih razmerij pri prostorski ureditvi, komunalnem opremljanju in razvoju območja Lada), na podlagi sprejetega OPPN in programa komunalnega opremljanja zemljišč za to območje pa bosta predpogodbeni stranki podpisali pogodbo, s katero bosta uredili medsebojna razmerja glede območja Lada.
11. člen
(terminski plan)
Obvezni del finančnega dela programa opremljanja je tudi dinamika zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev glede na časovno organizacijo izvajanja del. Za izvedbo investicije je predvidena faznost izvedbe. Dinamika poteka aktivnosti je podana v prilogi 1 programa opremljanja.
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Program opremljanja v točki 4.5.1 določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objektov pri izračunu komunalnega prispevka
Dp: Dt = 0,5: 0,5.
(2) Program opremljanja določa tudi faktor dejavnosti na območju Lada. Ker gre za enotno stanovanjsko gradnjo se skladno s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena za celotno območje določi faktor dejavnosti 1.
13. člen
(preračun na enoto mere)
Obračunski stroški opremljanja po obračunskih območjih ter preračun na enoto gradbene parcele (Cp(ij)) in na enoto neto tlorisne površine objektov (Ct(ij)) so prikazani v tabeli 11 v poglavju 4.4 programa opremljanja.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (Cp(ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
15. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke 4., 5., 6. programa opremljanja in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 5/07).
KP(ij)=(A(ij)*Cp(ij)*D(p))+(K(dejavnost)*T(ij)*Ct(ij)*D(t))
Zgornje oznake pomenijo:
KP(i)      znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela)    površina parcele objekta,
Cp(ij)      obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme
D(pi)      delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Ct(ij)      obračunski stroški, preračunani na m2
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
D(t)       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnosti)  faktor dejavnosti,
i        posamezna vrsta komunalne opreme
j        posamezno obračunsko območje.
16. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)
Občina Šempeter - Vrtojba bo obračunavala komunalni prispevek na osnovi naslednjih parametrov:
+--------------------------------+--------------+--------------+
| Obračunsko območje komunalne |  Cp (ij)  |  Ct (ij)  |
|     infrastrukture     |  eur/m2  |  eur/m2  |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Območje komunalne infrastrukture|   67,48  |  77,77   |
|    znotraj OPPN LADA    |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|Območje komunalne infrastrukture|   64,86  |  74,75   |
|     izven OPPN LADA    |       |       |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|       Skupaj       |  132,34  |  152,52  |
+--------------------------------+--------------+--------------+
Parametri izračuna komunalnega prispevka za območje znotraj in izven OPPN Lada so prikazani informativno, Občina Šempeter - Vrtojba bo obračunavala komunalni prispevek na osnovi skupnega Cp (ij) in Ct (ij).
17. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka bo občina odmerila komunalni prispevek z odmerno odločbo na zahtevo zavezancev ali po uradni dolžnosti.
18. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in opravljenem obračunu dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju Lada ter po izgradnji vseh objektov na območju se opravi poračun komunalnega prispevka, v katerem se določijo morebitne dodatne finančne obveznosti Občine ali zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
19. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Občini Šempeter - Vrtojba.
20. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Občina Šempeter - Vrtojba posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke pravnih režimov po predpisih o prostorskem načrtovanju, v obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11001-1/2009-10
Šempeter pri Gorici, dne 5. februarja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost