Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3282. Uredba o varovanju tajnih podatkov
3283. Uredba o spremembah Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.
3284. Uredba o izvajanju uredb Evropske skupnosti glede izdajanja listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve
3285. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004–2006
3286. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2005
3287. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2006 izdajo priložnostni kovanci
3288. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operatorje
3289. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
3290. Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet

MINISTRSTVA

3291. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
3292. Odredba o določitvi obsega uporabe mejnih prehodov Pavličevo sedlo, Mežica, Libeliče in Sveti Duh na Ostrem vrhu
3293. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
3294. Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog ministrstva, pristojnega za šolstvo, ki jih določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
3295. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih ali sevalnih objektih
3296. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za sevalno in jedrsko varnost
3297. Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju
3298. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije
3299. Program priprave državnega lokacijskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica
3300. Pravilnik o stroških
3301. Spremembe in dopolnitve sodnega reda
3302. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
3303. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3304. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
3305. Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
3306. Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
3307. Tarifo o spremembah in dopolnitvah tarife o taksah in nadomestilih (Tarifa–1A)
3308. Spremembe Statuta Skupnosti občin Slovenije

OBČINE

Beltinci

3309. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2004

Brezovica

3310. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP10/1 Brezovica
3311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice- V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice- V24 Rakitna

Divača

3312. Sklep o odstopni izjavi
3313. Sklep o potrditvi mandata

Gorenja vas-Poljane

3314. Sklep o javnem dobrem

Hajdina

3315. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina

Jesenice

3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kamnik

3317. Pravilnik o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik

Koper

3318. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
3319. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1567/46, 1570/79 in 1570/81 k.o. Koper
3320. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper

Kozje

3321. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2005
3322. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Krško

3323. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec

Logatec

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za odprti prostor v Občini Logatec

Pivka

3325. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Pokopališče v Pivki – 1. faza

Ravne na Koroškem

3326. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje

Sodražica

3327. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Šempeter-Vrtojba

3328. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempeter-Vrtojba
3329. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Vojnik

3330. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
3331. Sklep Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročne­ga plana Občine Celje
3332. Dopolnitev pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik

Vrhnika

3333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log (za del območja urejanja L2G/1)

Zagorje ob Savi

3334. Odlok o spremembah ureditvenega načrta za obrtno – industrijsko cono Toplice v Zagorju

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

45. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izvajanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti v Republiki Sloveniji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti