Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3301. Spremembe in dopolnitve sodnega reda, stran 7934.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 1. 7. 2005, izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S O D N E G A R E D A
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04 in 138/04) se v drugem odstavku 44. člena besedilo "ki je z letnim razporedom določen za to delo" nadomesti z besedilom "ki ga pooblasti predsednik sodišča".
2. člen
V četrtem odstavku 50. člena se deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
" – zemljiškoknjižne zadeve: v roku 1 meseca od prejema popolnega predloga do odprave sklepa;".
V devetem odstavku se besedi "31. julija" nadomestita z besedama "15. julija".
3. člen
Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Dvojezični postopek lahko vodi le sodnik oziroma strokovni sodelavec, ki ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov ustrezne smeri iz italijanskega ali madžarskega jezika oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini ali je pridobil javno veljavno listino za višjo raven znanja italijanskega ali madžarskega jezika na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa ali če je vpisan v seznam stalnih sodnih tolmačev za enega od obeh jezikov.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Za sodno osebje, ki sodeluje pri dvojezičnih postopkih, zadostuje, da je sodna oseba pridobila javno veljavno listino za osnovno raven znanja italijanskega ali madžarskega jezika na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa.".
4. člen
Za 130. členom se dodajo nov 130.a, 130.b in 130.c člen, ki se glasijo:
"130.a člen
V zadevah prekrškov z razporedom dela okrajnega sodišča določena sodna oseba hkrati z izdano sodbo o prekršku ali sklepom pošlje dolžniku plačilni nalog za plačilo izrečene globe, stroškov postopka in premoženjske koristi.
Okrajno sodišče v zadevah prekrškov vodi podatke o izrečenih, plačanih, zapadlih, neplačanih globah, redovnih globah, povprečninah, stroških postopka in premoženjskih koristi, za katere je pristojno, da jih po zakonu o prekrških tudi izvršuje, kot analitične evidence.
Zaradi evidentiranja podatkov v poslovne knjige okrožnega sodišča, okrajno sodišče v zadevah prekrškov pošlje podatke na obrazcu (obr. SR št. 14a) najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
130.b člen
Okrajna sodišča posredujejo podatke o javno finančnih prihodkih skupni finančno-računovodski službi okrožnega sodišča na obrazcu iz 130.a člena sodnega reda, razen v primeru, ko je med njimi vzpostavljen sistem za elektronski prenos podatkov.
130.c člen
Prenos podatkov, potrebnih za prisilno izterjavo globe, stroškov postopka in podatkov o uspehu prisilne izterjave med okrajnimi sodišči in organom, pristojnim za prisilno izterjavo davkov, poteka po sistemu elektronske obdelave podatkov. O poteku in načinu prenosa podatkov za vsa sodišča Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in Glavni davčni urad Republike Slovenije skleneta dogovor."
5. člen
V prvem odstavku 131. člena se besedilo "oziroma po izvršenem uklonilnem zaporu" črta.
6. člen
Za 131. členom se doda nov 131.a člen, ki se glasi:
"131.a člen
Če dolžnik v zadevah prekrškov stroškov, redovne globe ali premoženjske koristi ne plača v odrejenem roku, z razporedom dela okrajnega sodišča določena sodna oseba najkasneje v 30 dneh po izteku roka za plačilo predlaga prisilno izterjavo stroškov po določilih zakona o prekrških. Datum predloga za prisilno izterjavo se vpiše tudi v evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov iz 344.a člena sodnega reda.".
7. člen
Za 134. členom se doda nov 134.a člen, ki se glasi:
"134.a člen
Če dolžnik globe ne plača v odrejenem roku, z razporedom dela okrajnega sodišča določena sodna oseba najkasneje v 30 dneh po izteku roka o neplačilih obvesti sodnika. Če uklonilni zapor ni bil določen, ali če globa tudi po izvršenem uklonilnem zaporu ni bila plačana, ali če izrečena globa ni bila nadomeščena z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti oziroma če storilec določenih nalog v postavljenem roku ni opravil, z razporedom dela okrajnega sodišča določena sodna oseba po odredbi sodnika predlaga prisilno izterjavo globe po določilih zakona o prekrških. Datum predloga za prisilno izterjavo se vpiše tudi v evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov iz 344.a člena sodnega reda.".
8. člen
V prvem odstavku 222. člena se besedilo "(obr. SR št. 29-34)" nadomesti z besedilom "(obr. SR št. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a in 34b)."
9. člen
V prvem odstavku 223. člena se doda nov stavek, ki se glasi: "Če se za posamezno zadevo vodi vpisnik s podporo računalnika, se popis spisa lahko vodi v tem vpisniku.".
10. člen
V 256. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Določbe členov od 252. do 255. sodnega reda se smiselno uporabljajo tudi pri zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa s tem, da okrajno sodišče po odločitvi vrne spis prekrškovnemu organu."
11. člen
V 276. členu se v 2. točki črta pika in dodajo nova tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
"– Vpisnik za določitev uklonilnega zapora PRuz
– Vpisnik za odreditev hišne preiskave PRhp
– Vpisnik za določitev naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti PRnk.".
V 3. točki se dodata nova četrta in peta alinea, ki se glasita:
"– Vpisnik za zadeve zavarovanja in razne druge izvršilne zadeve Z
– Vpisnik za izvršilne zadeve In.".
Sedanje četrta do dvanajsta alinea postanejo šesta do štirinajsta alinea.
12. člen
Za 295.b členom se dodajo nov 295.c, 295. d in 295.e člen, ki se glasijo:
"Vpisnik PRuz
295.c člen
V vpisnik PRuz vpisujejo sodišča določitev uklonilnega zapora. V vpisnik PRuz vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– opravilna številka,
– datum vpisa,
– predlagatelj (po uradni dolžnosti/ prekrškovni organ),
– storilec (ime in priimek, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo),
– datum prejema,
– opravilna številka odločbe prekrškovnega organa/sodbe,
– datum pravnomočnosti odločbe prekrškovnega organa/sodbe,
– datum izvršljivosti odločbe prekrškovnega organa/sodbe,
– datum storitve prekrška,
– višina izrečene globe za prekršek,
– določen uklonilni zapor,
– datum vročitve sklepa,
– pritožba na sklep,
– odločitev višjega sodišča (potrditev/razveljavitev),
– datum pravnomočnosti sklepa o določitvi uklonilnega zapora,
– uklonilni zapor prestal – v trajanju (dni),
– predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v korist skupnosti,
– datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist,
– nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist,
– vsebina naloge,
– rok za izvršitev naloge,
– izvrševanje uklonilnega zapora se odloži,
– datum poziva,
– prošnja za odložitev izvršitve uklonilnega zapora,
– prošnji ugodeno,
– datum pritožbe na neugodeno prošnjo,
– datum nastopa uklonilnega zapora,
– prisilni privod,
– datum izdaje odločbe o nadomestitvi globe z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti,
– pritožba na odločitev o nadomestitvi globe z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti,
– odločitev višjega sodišča (potrditev/razveljavitev),
– povezava (razveljavitev – nov vpis),
– naloge opravljene,
– kazen plačana (da v celoti, deloma/ne/ nadomeščena z deli),
– datum plačila,
– poslan predlog za prisilno izterjavo dne,
– opombe.
Vpisnik PRhp
295.d člen
V vpisnik PRhp vpisujejo sodišča zahtevo prekrškovnega organa za odreditev hišne preiskave. V vpisnik PRhp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– sodnik posameznik,
– predlagatelj,
– odločitev sodišča,
– datum oprave hišne preiskave,
– opombe.
Vpisnik PRnk
295.e člen
V vpisnik PRnk vpisujejo sodišča določitev naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti. V vpisnik PRnk vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– predlog (storilec: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO,
naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo),
– datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog,
– obvestilo sodišča pristojnemu davčnemu organu o prejetem predlogu za nadomestitev globe,
– datum posredovanja obvestila,
– nadomestitev globe z opravo nalog,
– datum izdaje odločbe o nadomestitvi globe z opravo nalog v splošno korist,
– datum vročitve,
– pritožba na odločitev o nadomestitvi globe z opravo nalog v splošno korist,
– odločitev višjega sodišča (potrditev/razveljavitev),
– povezava (razveljavitev – nov vpis),
– naloge opravljene,
– obvestilo pristojnemu davčnemu organu o nadomestitvi globe,
– datum posredovanja obvestila,
– opombe.".
13. člen
Enajsti odstavek 300. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če se s predlogom za izvršbo predlaga prodaja nepremičnine, se izvršilna zadeva vodi za vsa izvršilna sredstva.".
14. člen
Za 300. členom se doda nov 300.a člen, ki se glasi:
"Vpisnika Z in In
300.a člen
V vpisnik Z vpisujejo sodišča zadeve zavarovanja in razne druge izvršilne zadeve.
V vpisnik In vpisujejo sodišča izvršilne zadeve, v katerih je predlagana izvršba na nepremičnine ne glede na to, ali so poleg tega izvršilnega sredstva predlagana še druga sredstva ali pa le prodaja nepremičnin.".
15. člen
Obrazci iz 4. in 8. člena teh sprememb in dopolnitev sodnega reda so njihov sestavni del in so objavljeni skupaj z njimi.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-47/2005
Ljubljana, dne 19. julija 2005.
EVA 2005-2011-0043
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti