Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3305. Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, stran 7942.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
AKT
o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
S tem aktom se določa metodologija za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: metodologija) ter obvezna vsebina splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).
2. člen
(Namen)
Za spodbujanje širitve obstoječih in gradnje novih omrežij za daljinsko ogrevanje oziroma za pospeševanje priključevanja odjemalcev toplote nanje, je treba zagotoviti preglednost in primerljivost z drugimi načini ogrevanja. Metodologija ureja preglednost splošnih pogojev, ki morajo imeti primerljivo obliko in strukturo pri vseh izvajalcih dejavnosti distribucije toplote.
Splošni pogoji urejajo odnos med distributerjem toplote in odjemalcem toplote na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije toplote.
3. člen
(Pojmi in definicije)
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
distribucija toplote:
je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
 
distribucijsko omrežje:
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
 
distributer toplote:
je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
 
glavni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
 
hišna postaja:
je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
 
interne toplotne naprave:
so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr;
 
merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
 
obračunska moč:
je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
 
odjemno mesto:
je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
 
odjemalec toplote:
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
 
priključna moč:
je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnih zahtevah distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
 
priključna postaja:
je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
 
priključni vod:
je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
 
razdelilnik stroškov:
dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
 
toplotna postaja:
je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
4. člen
(Veljavnost splošnih pogojev)
Splošni pogoji veljajo na tistih območjih, na katerih distributer toplote opravlja izbirno lokalo gospodarsko javno službo in na katerih izvršuje svoje pristojnosti lokalna skupnost oziroma skupni organ iz 35. člena EZ.
5. člen
(Obveščanje odjemalca toplote o vsebini splošnih pogojev)
Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote je distributer toplote dolžan odjemalcu toplote brezplačno izročiti natisnjen izvod splošnih pogojev.
II. VSEBINA SPLOŠNIH POGOJEV
6. člen
(Obvezna vsebina)
S splošnimi pogoji se uredijo najmanj naslednja poglavja in njihove vsebine:
1. Splošne določbe;
2. Naprave distributerja toplote;
3. Toplotne naprave odjemalca toplote;
4. Vzdrževanje toplotnih naprav;
5. Izdajanje soglasij;
6. Izgradnja priključnega voda in toplotne postaje;
7. Priključitev na omrežje;
8. Začetek dobave toplote;
9. Sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;
10. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih;
11. Storitev dobave toplote;
12. Ugotavljanje količin dobavljene toplote;
13. Reklamacije;
14. Neupravičen odjem;
15. Prekinitev dobave toplote.
7. člen
(Splošne določbe splošnih pogojev)
V splošnih določbah splošnih pogojev distributer toplote opredeli vsebino splošnih pogojev, navede izdajatelja splošnih pogojev in opredeli območja ter subjekte, za katere veljajo splošni pogoji.
8. člen
(Naprave distributerja toplote)
V zvezi z napravami distributerja toplote, distributer toplote v splošnih pogojih opredeli naprave distributerja toplote, preko katerih dobavlja toploto odjemalcu toplote.
9. člen
(Toplotne naprave odjemalca toplote)
V zvezi z toplotnimi napravami odjemalca toplote distributer toplote v splošnih pogojih določi:
– toplotne naprave odjemalca toplote
– obvezen nadzor distributerja toplote nad projekti in gradnjo ter montažo toplotnih naprav odjemalca toplote;
– dolžnosti distributerja toplote in odjemalca toplote v zvezi z obratovanjem naprav in javljanje okvar na napravah.
10. člen
(Vzdrževanje toplotnih naprav)
V zvezi z vzdrževanjem toplotnih naprav distributer toplote v splošnih pogojih določi, da nadzor nad toplotno postajo zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja omrežja distributerja toplote opravlja distributer toplote na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu toplote, razen v primeru, če se distributer toplote in odjemalec toplote ne dogovorita drugače.
Med distributerjem toplote in odjemalcem toplote je potrebno opredeliti:
– lastništvo toplotnih naprav,
– točko razdelitve stroškov obratovanja in vzdrževanja,
– točko razdelitve rizika in odgovornosti.
11. člen
(Izdajanje soglasji)
V zvezi z izdajanjem soglasji distributer toplote v splošnih pogojih opredeli:
– vrste soglasij, ki jih izdaja distributer toplote;
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati odjemalec toplote za izdajo posamezne vrste soglasja;
– listine, ki jih mora odjemalec toplote priložiti vlogi, da z njimi izkaže izpolnjevanje pogojev za izdajo soglasja;
– rok, v katerem bo distributer toplote odločil o izdaji oziroma zavrnitvi posameznega soglasja;
– postopek s pritožbo in organ, ki odloča o pritožb, če je predpisan pritožbeni postopek zoper posamezno soglasje;
– čas, za katerega velja posamezno soglasje.
Obvezno vsebino projektov, na podlagi predložitve katerih distributer toplote izda soglasje, določi distributer toplote v svojih internih tehničnih predpisih, ki morajo biti skladni z razvojem tehnike in s sistemskimi obratovalnimi navodili;
Distributer toplote s predpisanimi pogoji za izdajo soglasij in drugimi predpisanimi pogoji čim manj posega v solastniška razmerja med odjemalci toplote.
12. člen
(Izgradnja priključnega voda in toplotne postaje)
V zvezi z izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje distributer toplote v splošnih pogojih določi:
– vrsto, število in lego priključnih vodov;
– obvezen nadzor distributerja toplote nad gradnjo;
– dolžnost odjemalca toplote, da bo, v kolikor bo to potrebno, v svojih prostorih omogočil distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav;
– dolžnost odjemalca toplote in izvajaleca distribucije toplote, da bosta v kolikor je to potrebno, v pogodbi uredila obveznosti odjemalca, da dovoli priključevanje novih odjemalcev na svoji nepremičnini in pogoje pod katerimi to dovoli (povračilo dela cene priključka in podobno).
13. člen
(Priključitev na omrežje)
V zvezi z priključitvijo na omrežje distributer toplote v splošnih pogojih določi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni in izkazani za priključitev na omrežje, lahko tudi s sklicevanjem na pogoje, navedene v izdanih soglasjih ali na pogoje, določene v sistemskih obratovalnih navodilih ali internih tehničnih zahtevah distributerja toplote.
14. člen
(Začetek dobave toplote)
V zvezi z začetkom dobave toplote distributer toplote v splošnih pogojih določi:
– pogoje za začetek dobave toplote; lahko tudi s sklicevanjem na pogoje, navedene v izdanih soglasjih ali na pogoje, določene v sistemskih obratovalnih navodilih ali internih tehničnih zahtevah distributerja toplote;
– način, na katerega distributer toplote in odjemalec toplote potrdita začetek dobave toplote;
– vsebino zapisnika o začetku obratovanja, v katerem se navede tudi obračunska moč.
15. člen
(Sklepanje pogodb o dobavi in odjemu)
Pogodbo o dobavi in odjemu toplote skleneta distributer toplote in odjemalec toplote praviloma za nedoločen čas.
Kolikor pogodba o dobavi in odjemu ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se domneva, da je bila pogodba sklenjena.
Pogodba o oskrbi s toploto velja in zavezuje distributerja toplote in odjemalca toplote tudi v primeru, če je odjemalcu toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote; vendar v tem primeru sklenjena pogodba o oskrbi s toploto dobavitelja in odjemalca toplote zavezuje še največ 12 mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca toplote neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote; v primeru, če želi odjemalec toplote po prenehanju veljavnosti pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora odjemalec toplote ponovno izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
Distributer toplote v splošnih pogojih določi način sporočanja sprememb odjemalca toplote in način ter obrazce za prevzem pogodbenih obveznosti s strani odjemalca toplote ali najemnika.
V zvezi z odstopom od pogodbe o dobavi in odjemu distributer toplote v splošnih pogojih določi odpovedni rok in izrecno navede primere, v katerih odstop od pogodbe o dobavi in odjemu toplote ni mogoč in sicer v primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu,
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati, pa je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisan obvezen način ogrevanja,
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko, razen v primerih, ko odstop od pogodbe o oskrbi s toploto v skladu z določili splošnih pogojev ni mogoč, odstopi od pogodbe o oskrbi s toploto z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od pogodbe o oskrbi s toploto odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
16. člen
(Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih)
V zvezi z posebnimi razmerji med distributerjem toplote in odjemalci toplote na skupnih odjemnih mestih distributer toplote v splošnih pogojih določi:
– možnost odpovedi pogodbe le v primeru, ko jo podajo vsi odjemalci toplote na skupnem odjemnem mestu;
– način sporočanja razdelilnikov obratovalnih stroškov za dobavljeno toploto distributerju toplote.
17. člen
(Storitev dobave toplote)
Distributer toplote v splošnih pogojih določi čas dobave toplote in kvaliteto dobavljene toplote, ki mora imeti vsaj karakteristike, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili ali tehničnimi zahtevami.
18. člen
(Ugotavljanje količin dobavljene toplote)
V zvezi z ugotavljanjem količin dobavljene toplote distributer toplote v splošnih pogojih določi:
– da se količine porabljene toplote ugotavljajo na podlagi merilnih naprav, nameščenih v toplotni ali hišni postaji;
– da morajo merilne naprave na merilnem mestu biti tipsko odobrene in overjene v skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah za vodomere oziroma predpisom o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije;
– opredelitev lastništva merilne naprave in način kontrole delovanja ter menjave;
– opredelitev načina ugotavljanja količin v primeru okvar merilnih naprav.
19. člen
(Reklamacije)
V zvezi z reklamacijami distributer toplote v splošnih pogojih določi rok za odgovor na reklamacijo in rok za odpravo napak, v kolikor so te na podlagi podane reklamacije ugotovljene.
Distributer toplote v splošnih pogojih določi postopek reševanja reklamacij, ki mora biti merljiv in se ga da kontrolirati.
20. člen
(Neupravičen odjem)
Distributer toplote v splošnih pogojih opredeli neupravičen odjem in določi višino povračila škode v primeru neupravičenega odjema.
21. člen
(Prekinitev dobave toplote)
V zvezi z prekinitvijo dobave toplote dstributer toplote v splošnih pogojih določi:
– primere, v katerih lahko v skladu z EZ distributer toplote prekine dobavo toplote odjemalcu toplote;
– dolžnost distributerja toplote, da odjemalca toplote v zimskih mesecih z obvestilom o bodoči prekinitvi opozori, da si v času prekinitve dobave zagotovi drug način ogrevanja;
– dolžnost distribterja toplote, da odjemalca toplote v zimskih mesecih obvezno ponovno priključi v 24 urah od zahteve, če odjemalec toplote, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri distributerju toplote v dveh dneh po izvedeni prekinitvi dobave zahteva ponovno priključitev in izkaže, da bi mu zaradi prekinitve dobave lahko nastala nevarnost za življenje ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja; v kolikor odjemalec toplote v navedenem roku tega ne izkaže, distributer toplote šteje, da nevarnost ne obstaja;
– dolžnost distributerja toplote, da v opominu pred izklopom ponudi najmanj 15 dnevni rok za plačilo zapadle obveznosti.
III. PRIPRAVA, SOGLASJE IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV
22. člen
(Priprava in spremembe splošnih pogojev)
Splošne pogoje pripravi in sprejme distributer toplote skladno s tem aktom. Pred objavo splošnih pogojev mora distributer toplote pridobiti soglasje lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ.
Distributer toplote mora za vsako spremembo splošnih pogojev pred objavo pridobiti soglasje pristojne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ.
23. člen
(Soglasje)
Lokalna skupnost ali organ iz 35. člena EZ presodi splošne pogoje z vidika skladnosti s tem aktom.
Lokalna skupnost ali organ iz 35. člena EZ izda soglasje k splošnim pogojem, kadar so predlagani splošni pogoji v skladu s tem aktom.
24. člen
(Objava)
Distributer toplote po prejemu soglasja lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ objavi splošne pogoje v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. KONČNA DOLOČBA
25. člen
(končna določba)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31-05/T1/AE
Maribor, dne 11. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0090
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 14. 7. 2005 s sklepom št. 00713-27/2005/5 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti