Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3295. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih ali sevalnih objektih, stran 7913.

Na podlagi devetega odstavka 62. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci,
ki opravljajo za varnost pomembna dela
v jedrskih ali sevalnih objektih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa dela in naloge, ki sodijo v okvir upravljanja tehnološkega procesa sevalnega ali jedrskega objekta in nadzora nad procesi, povezanimi s sevalno in jedrsko varnostjo, pogoje glede strokovne usposobljenosti, delovnih izkušenj, psihofizičnih lastnosti in neodvisnosti od alkohola in mamil, način preverjanja teh pogojev, pogostost rednega preverjanja in sestavo komisije za preverjanje predpisanih pogojev.
2. člen
(pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. ustrezna izobrazba je za določeno delovno mesto potrebna/zahtevana stopnja in smer izobrazbe, ki jo delavec pridobi pri institucijah šolskega sistema;
2. začetno strokovno usposabljanje je proces sistematičnega pridobivanja potrebnih znanj in spretnosti pred začetkom samostojnega opravljanja del in nalog na delovnem mestu dopolnilno k ustrezni izobrazbi za določena delovna mesta;
3. stalno strokovno usposabljanje je proces sistematičnega vzdrževanja, obnavljanja in izpopolnjevanja znanj in spretnosti po opravljenem začetnem usposabljanju, ko delavec že opravlja svoja dela in naloge. Stalno usposabljanje se opravlja v rednih časovnih presledkih;
4. strokovna usposobljenost je izkazano obvladovanje znanj in spretnosti, potrebnih za opravljanje določenih del in nalog.
3. člen
(imenovanje strokovne komisije)
(1) Upravni organ, pristojen za sevalno in jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Uprava) imenuje strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija) za preverjanje strokovne usposobljenosti ter preverjanje izpolnjevanja ostalih v 62. členu Zakona o varstvu pred ionizirajočim sevanjem in jedrski varnosti (v nadaljnjem besedilu: Zakon) določenih pogojev delavcev, ki opravljajo v jedrskih ali sevalnih objektih dela in naloge, za katera je potrebno dovoljenje.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in sedem članov, ki preverjajo vsa potrebna znanja in spretnosti kandidatov za opravljanje del in nalog, za katera je potrebno dovoljenje. V komisijo sta imenovana največ dva člana, ki sta zaposlena pri upravljavcu jedrskega objekta. Komisija ima svojega tajnika, ki je delavec Uprave. Predsednika in namestnika predsednika imenuje Uprava.
(3) Član komisije mora poznati programe usposabljanj ter obseg znanj in spretnosti, potrebnih za dela in naloge, za katera preverja strokovno usposobljenost.
(4) Stroški za preverjanje strokovne usposobljenosti in ostalih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci na delovnih mestih po tem pravilniku, bremenijo upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta.
(5) Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme na svoji seji in ga odobri Uprava.
4. člen
(fizične in psihične sposobnosti)
(1) Delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa ter nadzor nad tem upravljanjem na delovnih mestih, navedenih v tem pravilniku, morajo biti fizično in psihično sposobni za opravljanje teh del in nalog, kar ugotavljajo pooblaščeni zdravniki med rednim zdravstvenim pregledom. Zdravstveni pregled vključuje tudi preverjanje neodvisnosti od alkohola, mamil ali drugih psihogenih substanc.
(2) Pooblaščeni zdravniki morajo za vsakega delavca iz predhodnega odstavka voditi zdravstveno kartoteko, v kateri so shranjeni vsi podatki o rednih in izrednih zdravstvenih pregledih.
(3) Če pooblaščeni zdravnik ugotovi odvisnost od alkohola, mamil ali drugih psihogenih substanc, mora takoj obvestiti upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta in Upravo.
(4) Upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta mora v primeru suma na odvisnost od alkohola ali mamil delavca iz prvega odstavka tega člena takoj napotiti na izredni zdravstveni pregled. Če se potrdi odvisnost od alkohola, mamil ali drugih psihogenih substanc, mora upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta takoj sprejeti potrebne ukrepe, da tak delavec ne opravlja del in nalog pomembnih za jedrsko varnost in o tem obvestiti Upravo.
5. člen
(programi strokovnega usposabljanja)
(1) Upravljavec mora za vsak jedrski ali sevalni objekt pripraviti program strokovnega usposabljanja delavcev v skladu s šesto alineo drugega odstavka 71. člena Zakona, ki vsebuje program začetnega strokovnega usposabljanja in program stalnega strokovnega usposabljanja delavcev.
(2) V program iz prejšnjega odstavka morajo biti vključene lastne izkušnje, priporočila in izkušnje dobavitelja tehnologije, mednarodne standarde in priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo ter drugih mednarodnih organizacij za jedrsko energijo ter jedrsko in sevalno varnost.
(3) Program je treba obnavljati vsaj na štiri leta, da se zagotovi njegova usklajenost z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na obratovanje in vzdrževanje jedrskih ali sevalnih objektov ter s predpisi in standardi.
(4) Programu strokovnega usposabljanja in njegove spremembe ali dopolnila potrdi Uprava.
6. člen
(odobritev letnega programa strokovnega usposabljanja operaterjev)
(1) Okvirni letni program strokovnega usposabljanja osebja, za katerega se zahteva veljavno dovoljenje, je treba predložiti Upravi v pregled in odobritev najmanj en mesec pred začetkom leta. Sestavni del okvirnega letnega programa je tudi predlog terminov za preverjanje usposobljenosti. Pred začetkom vsakega sklopa začetnega oziroma stalnega strokovnega usposabljanja pa je treba predložiti Upravi podroben program strokovnega usposabljanja.
(2) Uprava odobri vsebino programa začetnega in stalnega strokovnega usposabljanja operaterjev opreme na lokalnih delovnih mestih v jedrski elektrarni iz četrte alinee četrtega odstavka 15. člena tega pravilnika po pridobitvi strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za energijo.
7. člen
(vloga za preveritev strokovne usposobljenosti)
(1) Upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta vloži vlogo za preveritev strokovne usposobljenosti in ostalih pogojev za svoje delavce za pridobitev dovoljenj za opravljanje del in nalog na delovnih mestih navedenih v tem pravilniku, najmanj dva meseca pred predvidenim rokom preveritve strokovne usposobljenosti.
(2) K vlogi za prvo pridobitev dovoljenja mora upravljavec za vsakega kandidata priložiti naslednje podatke in priloge: ime in priimek, datum, kraj in občino in državo rojstva, državljanstvo, seznam šol, ki jih je delavec končal, overjene kopije spričeval, potrdilo o zaposlitvi, potrdilo o uspešno opravljenem začetnem strokovnem usposabljanju, podatke o delovnih izkušnjah in potrdilo o telesni in psihični sposobnosti delavca za opravljanje del in nalog.
(3) K vlogi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja mora upravljavec za vsakega kandidata priložiti naslednje podatke: ime in priimek, datum in stopnjo zadnje preveritve strokovne usposobljenosti, vsako prekinitev ali spremembo dela in nalog v jedrskem ali sevalnem objektu, daljšo od treh mesecev in krajšo od šestih mesecev, podatke in potrdila o opravljenem rednem stalnem strokovnem usposabljanju ter kopije potrdil rednih zdravstvenih pregledov.
(4) K preverjanju strokovne usposobljenosti za pridobitev dovoljenja za opravljanje določenih del in nalog v jedrskem ali sevalnem objektu upravljavec tega objekta lahko izjemoma prijavi tudi delavca, ki ni redno zaposlen v tem objektu, če izpolnjuje z Zakonom predpisane pogoje.
(5) Upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta lahko kadarkoli umakne vlogo za preverjanje strokovne usposobljenosti za svojega delavca ali za delavca, prijavljenega na osnovi prejšnjega odstavka. Nastali stroški bremenijo upravljavca tega objekta.
8. člen
(drugje usposobljeni operaterji)
(1) Upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta mora za delavce, ki želijo pridobiti dovoljenje za opravljanje del in nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena na tem objektu, in ki so bili usposobljeni za opravljanje podobnih del na drugem podobnem objektu, in ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje teh del na podobnem objektu, k vlogi predložiti vso dokumentacijo, ki jo zahtevata prvi in drugi odstavek prejšnjega člena.
(2) Delavec iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev dovoljenja uspešno opraviti prilagojen program strokovnega usposabljanja, ki ga je odobrila Uprava, uspešno zaključiti stalno strokovno usposabljanje in uspešno opraviti preveritev usposobljenosti pred komisijo.
9. člen
(izvedba preverjanja strokovne usposobljenosti)
(1) Uprava najkasneje mesec dni po prejemu vloge pisno obvesti upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta o kraju in času preverjanja strokovne usposobljenosti. Preverjanje se mora opraviti najkasneje v petih mesecih po prejemu vloge. Uprava uskladi roke in način preverjanja sporazumno z upravljavcem jedrskega ali sevalnega objekta.
(2) Za posamezno preverjanje strokovne usposobljenosti komisija določi najmanj dva člana, ki bosta izvedla preverjanje. O preverjanju usposobljenosti se vodi zapisnik.
(3) Komisija preverja znanja in spretnosti, ki jih morajo kandidati obvladati za opravljanje svojih del in nalog.
(4) Člani komisije sprejmejo končno oceno na sestanku po preveritvi usposobljenosti. Ocena kandidata je lahko »Opravil« ali »Ni opravil«. Oceno »Opravil« dobi kandidat, ki je dosegel več kot 80% vseh možnih točk.
(5) Če kandidat, ki opravlja preveritev usposobljenosti za prvo pridobitev dovoljenja, ne opravi uspešno preveritve usposobljenosti, komisija določi datum ponovitve preverjanja, ki ne more biti prej kot tri mesece po neuspešni preveritvi usposobljenosti.
(6) Če kandidat, ki opravlja preveritev usposobljenosti za podaljšanje dovoljenja, ne opravi uspešno preveritve usposobljenosti, komisija določi datum ponovitve preverjanja, ki ne more biti prej kot en mesec po neuspešni preveritvi usposobljenosti.
10. člen
(dovoljenje za opravljanje del)
(1) Uprava izda delavcu dovoljenje za opravljanje del in nalog, za katere izpolnjuje pogoje, na podlagi poročila komisije o uspešno opravljeni preveritvi usposobljenosti in izpolnitvi ostalih pogojev, predpisanih z Zakonom.
(2) Komisija na podlagi s preverjanjem izkazane usposobljenosti delavca predlaga Upravi dolžino veljavnosti dovoljenja. Pri prvi pridobitvi dovoljenja komisija predlaga veljavnost dovoljenja za obdobje 15 mesecev. Pri obnovitvah dovoljenj komisija predlaga veljavnost dovoljenja za obdobje 27 mesecev, če je kandidat pri preverjanju usposobljenosti dosegel med 80% in vključno 90% možnih točk, oziroma pet let, če je dosegel več kot 90% možnih točk.
(3) Dovoljenje velja za posamezen jedrski ali sevalni objekt in za dela in naloge, za katere je bila opravljena preveritev usposobljenosti in za katere so izpolnjeni pogoji.
11. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Uprava odvzame dovoljenje, če delavec 6 mesecev ali več ne opravlja del in nalog, za katera se zahteva dovoljenje in v tem času ne opravi programa stalnega strokovnega usposabljanja za to delovno mesto.
(2) Upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta mora v dveh tednih obvestiti Upravo, če delavec ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano. Uprava izda odločbo o odvzemu dovoljenja, kar se vpiše tudi v evidenco iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Uprava dovoljenje odvzame, če pooblaščeni zdravnik ugotovi odvisnost delavca od alkohola, mamil ali drugih psihogenih substanc oziroma v primeru zdravstvene nesposobnosti.
12. člen
(obnovitev neveljavnih dovoljenj)
(1) Če želi upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta obnoviti veljavnost dovoljenja za delavca, ki mu je bilo dovoljenje odvzeto ali mu je prenehalo veljati po določilih prejšnjega člena, mora delavca za obnovitev dovoljenja prijaviti v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika.
(2) Upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta poda v primeru iz prejšnjega odstavka predlog obsega programa strokovnega usposabljanja za delavca, ki obnavlja dovoljenje, ki ga odobri Uprava.
13. člen
(vodenje evidenc)
(1) Uprava vodi za vsak jedrski ali sevalni objekt posebej evidenco oseb, katerih strokovna usposobljenost je bila preverjena in ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določenih del in nalog in jim je bilo izdano dovoljenje.
(2) Uprava vodi evidenco oseb, ki nimajo več pravice do nadaljnje preveritve usposobljenosti.
(3) Uprava vodi evidenco oseb, ki jim je bilo odvzeto dovoljenje.
(4) Evidence vsebujejo najmanj podatke o imenu in priimku osebe, datumu in kraju rojstva, doseženi izobrazbi, datumu prve pridobitve dovoljenja, datume vseh nadaljnjih podaljšanj dovoljenj, vrsto veljavnega dovoljenja, datumih veljavnosti dovoljenja, datumu morebitnega odvzema dovoljenja.
14. člen
(podrobni pogoji strokovne usposobljenosti
za različne objekte)
Podrobni pogoji za strokovno usposobljenost ter način preverjanja teh pogojev za delavce, ki upravljajo s tehnološkim procesom ali je njihovo delo povezano s sevalno ali jedrsko varnostjo, so v tem pravilniku navedeni za naslednje jedrske ali sevalne objekte:
1. jedrska elektrarna;
2. raziskovalni reaktor;
3. skladišče radioaktivnih odpadkov.
II. JEDRSKA ELEKTRARNA
15. člen
(dela in naloge)
(1) Dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa in nadzora nad tem, za katera se zahteva dovoljenje za glavnega operaterja, opravljajo delavci na naslednjih delovnih mestih:
1. vodja proizvodnje;
2. vodja izmene;
3. glavni operater.
(2) Dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa, za katera se zahteva dovoljenje za operaterja reaktorja, opravljajo delavci na naslednjih delovnih mestih:
1. operater reaktorja v komandni sobi;
2. operater ostalih sistemov v komandni sobi.
(3) Dela in naloge inženirja izmene lahko opravlja delavec z veljavnim dovoljenjem za inženirja izmene.
(4) Dela in naloge, pomembna za jedrsko varnost, za katera se zahteva izpolnjevanje posebnih pogojev, opravljajo predsednik uprave jedrske elektrarne in član uprave ter delavci jedrske elektrarne na naslednjih delovnih mestih:
1. tehnični direktor;
2. direktor inženiringa;
3. vodja vzdrževanja;
4. operater opreme na lokalnih delovnih mestih (strojnik opreme).
16. člen
(predsednik uprave in član uprave
jedrske elektrarne)
(1) Dela in naloge predsednika uprave jedrske elektrarne sme opravljati oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju jedrske energetike, od tega najmanj štiri leta delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katera je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja ali inženirja izmene, ter ima izkušnje na vodstvenih delih.
(2) Dela in naloge člana uprave jedrske elektrarne sme opravljati oseba z najmanj univerzitetno izobrazbo, zaželeno tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju energetike. Prednost pri izboru imajo osebe z najmanj štirimi leti delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katera je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja in z izkušnjami na vodstvenih delih, ali najmanj štirimi leti izkušenj v vodenju oziroma koordinaciji del vezanih na komercialne jedrske objekte.
17. člen
(tehnični direktor)
Dela in naloge tehničnega direktorja in njegovega namestnika sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katera je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja ali inženirja izmene.
18. člen
(direktor inženiringa)
Dela in naloge direktorja inženiringa sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katere je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja ali inženirja izmene.
19. člen
(vodja vzdrževanja)
Dela in naloge vodje vzdrževanja sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katere je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja ali inženirja izmene.
20. člen
(vodja proizvodnje)
Dela in naloge vodje proizvodnje ali njegovega namestnika sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja in najmanj štiri leta delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katere je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja ali inženirja izmene.
21. člen
(vodja izmene)
Dela in naloge vodje izmene sme opravljati delavec z izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja in naslednje število let delovnih izkušenj na mestu glavnega operaterja v jedrski elektrarni:
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Vrsta končane izobrazbe              |Potrebne delovne    |
|                          |izkušnje        |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|univerzitetni program               |2 leti         |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|visokošolski strokovni program           |3 leta         |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|višješolski strokovni program v trajanju najmanj 2 |4 leta         |
|leti                        |            |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|srednješolski program v trajanju najmanj 4 leta  |6 let         |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
22. člen
(glavni operater)
Dela in naloge glavnega operaterja sme opravljati delavec z izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja in naslednje število let delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na mestu, za katero je potrebno dovoljenje za operaterja reaktorja:
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|Vrsta končane izobrazbe              |Potrebne delovne    |
|                          |izkušnje        |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|univerzitetni program               |1 leto         |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|visokošolski strokovni program           |2 leti         |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|višješolski strokovni program v trajanju najmanj 2 |3 leta         |
|leti                        |            |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
|srednješolski program v trajanju najmanj 4 leta  |4 leta         |
+---------------------------------------------------+-----------------------+
23. člen
(operaterji v komandni sobi)
Dela in naloge operaterja reaktorja ali operaterja ostalih sistemov v komandni sobi sme opravljati delavec s končano najmanj štiriletno srednjo šolo tehniške ali naravoslovne smeri, če ima veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog operaterja reaktorja ali glavnega operaterja.
24. člen
(inženir izmene)
Dela in naloge inženirja izmene sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno strokovno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri, ki ima najmanj eno leto delovnih izkušenj v jedrski elektrarni na delih, za katera je zahtevano veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog glavnega operaterja. Poleg tega mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog inženirja izmene ali glavnega operaterja.
25. člen
(strojnik opreme)
Dela in naloge operaterja opreme na lokalnih delovnih mestih (strojnik opreme) sme opravljati delavec z najmanj štiriletno srednjo šolo tehniške ali naravoslovne smeri in uspešno končanim odobrenim programom strokovnega usposabljanja za strojnika opreme.
26. člen
(začetno strokovno usposabljanje – operater reaktorja)
(1) Program začetnega strokovnega usposabljanja za delavce, ki so kandidati za pridobitev dovoljenja za operaterja reaktorja, mora obsegati štiri programske sklope.
1. tehnologija jedrskih elektrarn;
2. sistemi in obratovanje jedrske elektrarne;
3. usposabljanje na popolnem simulatorju jedrske elektrarne;
4. usposabljanje na delovnih mestih lokalnih operaterjev in v glavni komandni sobi.
(2) Minimalni obseg začetnega strokovnega usposabljanja v posameznem programskem sklopu je 400 šolskih ur.
27. člen
(začetno strokovno usposabljanje – glavni operater)
Program začetnega strokovnega usposabljanja za delavce, ki so kandidati za pridobitev dovoljenja za glavnega operaterja reaktorja, mora biti sestavljen iz:
1. programa stalnega usposabljanja za operaterja reaktorja iz prejšnjega člena;
2. uporabe ustreznih administrativnih in obratovalnih postopkov ter tehničnih specifikacij;
3. načrta ukrepov v primeru izrednega dogodka.
28. člen
(začetno strokovno usposabljanje – inženir izmene)
Program začetnega strokovnega usposabljanja za delavce, ki so kandidati za pridobitev dovoljenja za inženirja izmene, mora vsebovati najmanj:
1. teoretične osnove in praktično usposabljanje na simulatorju za spremljanje kritičnih varnostnih funkcij;
2. osnove in vsebino tehničnih specifikacij;
3. analizo stanja elektrarne v izrednih razmerah;
4. preprečevanje, odprava in ublažitev nezgod ter izvajanje zadolžitev iz načrta ukrepov v primeru izrednega dogodka.
29. člen
(stalno strokovno usposabljanje – glavni operater,
operater reaktorja)
(1) Delavci, ki imajo veljavno dovoljenje za operaterja reaktorja ali glavnega operaterja, morajo letno opraviti najmanj 40 ur stalnega strokovnega usposabljanja na simulatorju.
(2) Program stalnega strokovnega usposabljanja mora vsebovati analizo obratovalnih dogodkov v preteklem letu, značilnosti gorivnega cikla, značilnosti izvedenih modifikacij in sprememb obratovalnih omejitev (tehničnih specifikacij) in analizo za varnost pomembnih obratovalnih dogodkov v drugih jedrskih elektrarnah istega tipa.
(3) Program stalnega strokovnega usposabljanja delavcev, ki imajo veljavno dovoljenje za glavnega operaterja, mora vsebovati tudi načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka.
30. člen
(stalno strokovno usposabljanje – inženir izmene)
Program stalnega strokovnega usposabljanja za inženirja izmene mora vsako leto vsebovati najmanj 16 šolskih ur predavanj in najmanj dvanajst ur usposabljanja na simulatorju. Predavanja in usposabljanje na simulatorju morajo biti usmerjeni predvsem na spremljanje kritičnih varnostnih funkcij, analizo stanja elektrarne v izrednih razmerah in izvajanje zadolžitev iz načrta ukrepov v primeru izrednega dogodka.
31. člen
(preverjanje usposobljenosti – prva pridobitev dovoljenja
za operaterja reaktorja)
(1) Preverjanje usposobljenosti za prvo pridobitev dovoljenja za opravljanje del in nalog operaterja reaktorja obsega: pisni del, preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju, ustni del in obhod elektrarne.
(2) Pisni del preverjanja obsega vprašanja iz snovi, ki je bila obdelana med začetnim strokovnim usposabljanjem. Za pripravo pisnega dela imenuje komisija enega ali več članov komisije, ki tudi ocenijo pisne odgovore kandidatov. Pozitivna ocena pisnega dela je predpogoj za nadaljevanje preverjanja.
(3) Preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju obsega samostojen zagon reaktorja iz podkritičnega stanja do nizke moči in delo v ekipi. Ekipa mora po vnaprej pripravljenem scenariju prikazati usposobljenost za varno obratovanje jedrske elektrarne po obratovalnih postopkih. Scenarij praviloma obsega normalno obratovanje, nenormalno obratovanje ter nezgodno obratovanje. Ocenjuje se delo kandidata na enem od delovnih mest, za katere je potrebno dovoljenje za operaterja reaktorja.
(4) Ustni del obsega zagovor pisnega dela ter vprašanja, ki se nanašajo na podrobnosti ukrepanja med potekom scenarija na simulatorju. Lahko pa vsebujejo tudi vprašanja, ki se nanašajo na teoretske osnove za posamezna opravila ter na tehnične specifikacije in omejitve.
(5) Med obhodom elektrarne se preverja poznavanje lokacije ter delovanja komponent in sistemov.
32. člen
(preverjanje usposobljenosti – prva pridobitev dovoljenja
za glavnega operaterja)
(1) Preveritev usposobljenosti za prvo pridobitev dovoljenja za opravljanje del in nalog glavnega operaterja obsega pisni del, preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju in ustni del.
(2) Pisni del obsega vprašanja iz snovi, ki je bila obdelana v začetnem strokovnem usposabljanju za glavnega operaterja ter v rednem letnem strokovnem usposabljanju za operaterje komandne sobe. Za pripravo in ocenitev pisnega dela velja določba iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Med preverjanjem obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju na delovnem mestu, za katero je potrebno veljavno dovoljenje za glavnega operaterja, mora kandidat dokazati, da uspešno usmerja in nadzoruje delo operaterja reaktorja, operaterja ostalih sistemov in strojnikov opreme v skladu s postopki za normalna, nenormalna in nezgodna obratovalna stanja.
(4) Ustni del obsega zagovor pisnega dela, vprašanja, ki se nanašajo na podrobnosti ukrepanja med potekom scenarija na simulatorju in poznavanje ukrepov v primeru izrednega dogodka. Lahko vsebujejo tudi vprašanja, ki se nanašajo na teoretske osnove za posamezna opravila ter na tehnične specifikacije in omejitve.
33. člen
(preverjanje usposobljenosti – prva pridobitev dovoljenja
za inženirja izmene)
Preverjanje usposobljenosti za prvo pridobitev dovoljenja za opravljanje del in nalog inženirja izmene obsega pisni del, preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju in ustni del. Vprašanja med ustnim delom se lahko nanašajo na podrobnosti ukrepanja med potekom scenarija na simulatorju, teoretične osnove za posamezna opravila, tehnične specifikacije, spremljaje kritičnih varnostnih funkcij in nalog iz načrta ukrepov v primeru izrednih dogodkov.
34. člen
(drugi pogoji preverjanja usposobljenosti)
(1) Pisni del preverjanja obsega vprašanja iz snovi, ki jo morajo kandidati obvladati za opravljanje svojih del in nalog.
(2) Preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju obsega delo v ekipi na odgovarjajočih delovnih mestih posadke glavne komandne sobe. Ekipa mora po vnaprej pripravljenem scenariju prikazati ustrezno usposobljenost za varno obratovanje jedrske elektrarne po obratovalnih postopkih. Scenarij praviloma obsega normalno obratovanje, nenormalno obratovanje in nezgodno obratovanje.
(3) Preveritev usposobljenosti za podaljšanje dovoljenja za operaterja reaktorja obsega pisni del, preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju in ustni del. Vprašanja med ustnim delom se lahko nanašajo na podrobnosti ukrepanja med potekom scenarija, vsebujejo pa lahko tudi vprašanja, ki se nanašajo na teoretske osnove za posamezna opravila in obratovanje reaktorja.
(4) Preverjanje usposobljenosti za podaljšanje dovoljenja za glavnega operaterja obsega pisni del, preverjanje obratovalne usposobljenosti na popolnem simulatorju za odgovarjajoče delovno mesto in ustni del. Vprašanja med ustnim delom se nanašajo na akcije med potekom scenarija na simulatorju, teoretične osnove za posamezna opravila, tehnične specifikacije in načrt ukrepov v primeru izrednih dogodkov.
(5) Preverjanje usposobljenosti za podaljšanje dovoljenja za opravljanje del inženirja izmene obsega pisni del, preverjanje na popolnem simulatorju in ustni del. Vprašanja med ustnim delom se lahko nanašajo na podrobnosti ukrepanja inženirja izmene med potekom scenarija na simulatorju, teoretične osnove za posamezna opravila, tehnične specifikacije in načrt ukrepov v primeru izrednih dogodkov.
III. RAZISKOVALNI REAKTOR
35. člen
(dela in naloge)
Dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa v raziskovalnem reaktorju in nadzora nad tem opravljajo delavci na naslednjih delovnih mestih:
1. vodja raziskovalnega reaktorja;
2. vodja izmene;
3. operater raziskovalnega reaktorja.
36. člen
(vodja raziskovalnega reaktorja)
Dela in naloge vodje raziskovalnega reaktorja sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju reaktorske fizike ali jedrske tehnike.
37. člen
(vodja izmene raziskovalnega reaktorja)
Dela in naloge vodje izmene raziskovalnega reaktorja sme opravljati delavec z najmanj končano štiriletno srednjo šolo tehniške ali naravoslovne smeri, če ima veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog operaterja raziskovalnega reaktorja, s končanim programom strokovnega usposabljanja in najmanj tremi leti delovnih izkušenj na delih in nalogah operaterja raziskovalnega reaktorja.
38. člen
(operater raziskovalnega reaktorja)
Dela in naloge operaterja raziskovalnega reaktorja sme opravljati delavec z najmanj končano štiriletno srednjo šolo tehniške ali naravoslovne smeri, če ima veljavno dovoljenje za opravljanje del in nalog operaterja raziskovalnega reaktorja, s končanim programom strokovnega usposabljanja in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri delih, povezanih z obrato­va­njem in vzdrževanjem reaktorja.
39. člen
(program usposabljanja in preverjanje znanja)
(1) Program strokovnega usposabljanja mora obsegati najmanj:
– osnove jedrske fizike;
– osnove reaktorske fizike;
– osnove prenosa toplote;
– poznavanje varnostno pomembne dokumentacije in postopkov raziskovalnega reaktorja.
(2) Preveritev znanja in usposobljenosti za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za vodjo izmene oziroma operaterja raziskovalnega reaktorja obsega zagon reaktorja in spremembe moči, pisni izpit ter ustno preverjanje znanja o delovanju vse opreme in sistemov v raziskovalnem reaktorju.
(3) Za ocenitev znanja in usposobljenosti za obratovanje reaktorja komisija določi dva člana ocenjevalca, od katerih ima vsaj eden več kot triletne izkušnje pri delu z raziskovalnim reaktorjem.
IV. SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
40. člen
(dela in naloge)
Dela in naloge upravljanja in nadzora pri pripravi in obdelavi ter skladiščenju radioaktivnih odpadkov v centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: skladišče radioaktivnih odpadkov), ki je samostojen jedrski objekt, so:
1. vodja skladišča;
2. tehnolog priprave in obdelave radioaktivnih odpadkov;
3. operater opreme v skladišču.
41. člen
(vodja skladišča)
Dela in naloge vodje skladišča sme opravljati delavec z najmanj univerzitetno izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri ter s končanim ustreznim programom strokovnega usposabljanja.
42. člen
(tehnolog priprave in obdelave radioaktivnih odpadkov)
Dela in naloge tehnologa priprave in obdelave radioaktivnih odpadkov sme opravljati delavec z najmanj štiriletno srednjo šolo tehniške ali naravoslovne smeri ter s končanim ustreznim programom strokovnega usposabljanja.
43. člen
(operater opreme v skladišču)
Dela in naloge operaterja opreme v skladišču sme opravljati delavec z najmanj končano štiriletno srednjo šolo ter s končanim ustreznim programom strokovnega usposabljanja.
44. člen
(program usposabljanja – vodja skladišča)
Program strokovnega usposabljanja mora obsegati:
1. osnove radio-kemije in jedrske fizike;
2. postopki za pripravo in obdelavo radioaktivnih odpadkov;
3. predpisi in postopki za varstvo pred ionizirajočim sevanjem;
4. projektne zasnove skladišča in instrumentacije za nadzor ionizirajočega sevanja;
5. načrt varovanja skladišča in načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka;
6. usposabljanje ob delu.
45. člen
(preverjanje znanja)
Preverjanje znanja in usposobljenosti za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje del vodenja in nadzora skladišča radioaktivnih odpadkov je lahko ustno ali pisno in obsega preverjanje znanja iz programa stalnega strokovnega usposabljanja in obhod skladišča. Komisija določi dva člana ocenjevalca, ki opravita preveritev znanja in strokovne usposobljenosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev jedrskih elektrarn, katerih dela in naloge so povezane z jedrsko varnostjo (Uradni list SRS, št. 32/80).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih (Uradni list SFRJ, št. 86/87).
47. člen
(roki za uveljavitev pravilnika)
Upravljavci sevalnih in jedrskih objektov iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika morajo uskladiti interne akte, programe ter poslovanje s tem pravilnikom do 1. januarja 2006.
48. člen
(roki za pridobitev ustrezne izobrazbe)
Osebe, zaposlene v sevalnih ali jedrskih objektih ob uveljavitvi tega pravilnika, morajo pridobiti ustrezno izobrazbo, določeno s tem pravilnikom, do 31. decembra 2008.
49. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-7/2005
Ljubljana, dne 17. junija 2005.
EVA 2005-2511-0010
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti