Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3306. Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, stran 7945.

Na podlagi 94a. člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04), svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
S tem aktom se določa metodologija za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: metodologija) ter obvezna vsebina tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: tarifni sistem), ki določa elemente za obračunavanje dobavljene energije za različne skupine odjemalcev toplote glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente.
2. člen
(Namen)
Namen akta je zaščita odjemalcev toplote ter zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti in primerljivosti veljavnih tarifnih sistemov
S tarifnim sistemom distributer toplote določi tarifne postavke za dobavljeno toploto in način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov odjemalcem toplote na enoten in pregleden način. Pri oblikovanju tarifnega sistema distributer toplote upošteva naslednje cilje:
– učinkovita raba toplote,
– zanesljiva oskrba odjemalcev toplote,
– oskrba odjemalcev toplote s toploto ustrezne kakovosti,
– varstvo okolja,
– varstvo potrošnikov.
3. člen
(Pojmi in definicije)
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
distribucija toplote:
je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja toplotnega omrežja za distribucijo toplote,
 
distribucijsko omrežje:
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta,
 
distributer toplote:
je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja omrežja za distribucijo toplote,
 
odjemalec toplote:
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto,
 
obračunska moč:
je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote,
 
priključna moč:
je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje,
 
primarni števec:
je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene toplote,
 
tarifna postavka:
je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju,
 
tarifna skupina:
je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke.
4. člen
(Veljavnost tarifnega sistema)
Posamezni tarifni sistem velja na tistih zaključenih območjih, ki so s strani lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ, določena kot območja izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe.
5. člen
(Obveščanje odjemalca toplote o vsebini tarifnega sistema)
Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote je distributer toplote dolžan odjemalcu toplote brezplačno izročiti natisnjen izvod tarifnega sistema.
Distributer toplote je dolžan objaviti veljavni tarifni sistem v skladu z določili tega akta.
II. VSEBINA TARIFNEGA SISTEMA
6. člen
(Preglednost vsebine)
Vsebina tarifnega sistema mora biti pregledna in nuditi informacijo predvsem o ceni toplote, kot tudi vsebini pogodbenega razmerja med odjemalcem toplote in distributerjem toplote.
7. člen
(Obvezna vsebina)
S tarifnim sistemom distributer toplote uredi najmanj naslednje vsebine:
1. Splošne določbe tarifnega sistema;
2. Tarifni elementi in tarifne postavke;
3. Razvrstitev odjemalcev toplote.
8. člen
(Splošne določbe tarifnega sistema)
V splošnih določbah tarifnega sistema distributer toplote opredeli vsebina tarifnega sistema, navede izdajatelja tarifnega sistema in opredeli območja in subjekte za katere velja tarifni sistem.
9. člen
(Tarifni elementi in tarifne postavke)
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter nestandardne storitve.
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči, [SIT/MW/leto],
– cena za enoto dobavljene količine (za toploto [SIT/MWh] za toplo vodo [SIT/MWh] ali [SIT/m3]),
– cena za nestandardne storitve po javno objavljenem ceniku [SIT].
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto dobavljene količine se oblikuje v skladu z predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
V primeru, da priključna moč ni znana, lahko distributer toplote namesto obračuna za obračunsko moč (SIT/MW/leto) uporabi druge elemente, ki omogočajo primerljivost s posameznimi skupinami odjemalcev toplote.
V primeru distribucije pare ali hladu se tarifne postavke lahko izrazijo v drugih enotah od zgoraj navedenih.
10. člen
(Standardne in nestandardne storitve)
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceni za enoto obračunske moči so:
– strošek meritev toplote in obračun po primarnem števcu,
– strošek obračuna po posameznih odjemalcih toplote, oziroma po posameznih stanovanjih po v naprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči so nestandardne storitve, in jih lahko distributer toplote ponudi in na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna skladno z veljavnim cenikom. Veljavni cenik mora biti stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
11. člen
(Stopenjska tarifa)
Distributer toplote lahko pri obračunu za enoto obračunske moči uporablja t.i. stopenjsko tarifo, ki upošteva nelinearno povečanje fiksnega dela glede na povečanje moči toplotne postaje.
12. člen
(Upoštevanje povratne temperature)
Distributer toplote, ki razpolaga s tehničnimi možnostmi za uvajanje tarifne postavke, pri kateri se pri ceni toplote upošteva tudi povratna temperatura vode, lahko to možnost ponudi tarifnim odjemalcem toplote pod pogojem, da se poveča učinkovitost delovanja distribucijskega sistema.
13. člen
(Razvrstitev odjemalcev toplote)
V tarifnem sistemu so odjemalci toplote glede na vrsto odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem,
– II. tarifna skupina – ostali odjem,
Distributer toplote lahko definira tudi posebne tarifne skupine, ki zajemajo odjemalce toplote s specifičnim režimom odjema.
Distributer toplote v tarifnem sistemu natančneje opredeli vrste odjemalcev toplote znotraj posamezne tarifne skupine.
III. PRIPRAVA, SOGLASJE IN OBJAVA TARIFNEGA SISTEMA
14. člen
(Priprava in spremembe tarifnega sistema)
Tarifni sistem pripravi in sprejme distributer toplote skladno s tem aktom. Pred objavo tarifnega sistema mora distributer toplote pridobiti soglasje pristojne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ.
Distributer toplote mora za vsako spremembo tarifnega sistema pred objavo pridobiti soglasje pristojne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ.
15. člen
(Soglasje k tarifnemu sistemu)
Lokalna skupnost ali organ iz 35. člena EZ presodi tarifni sistem z vidika skladnosti s tem aktom.
Lokalna skupnost ali organ iz 35. člena EZ izda soglasje k tarifnemu sistemu, kadar je predlagan tarifni sistem v skladu s tem aktom.
16. člen
(Objava)
Distributer toplote po prejemu soglasja lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ objavi tarifni sistem v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(Končna določba)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32-05/T2/AE
Maribor, dne 11. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0089
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 14. 7. 2005 s sklepom št. 00713-28/2005/4 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti