Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

3335. Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju
3336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih načrtih državnih organov
3337. Pravilnik o določitvi dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
3338. Pravilnik o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval
3339. Pravilnik o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (Arteritis equi)
3340. Pravilnik o zaščiti hišnih živali
3341. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke
3342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi
3343. Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora
3344. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatskem izpitu
3346. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
3347. Listo izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
3348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
3349. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
3350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
3351. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
3352. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
3353. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
3354. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3355. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
3356. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
3357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
3358. Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških domovih
3359. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana
3360. Program priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče
3361. Odločba k ustanovitvi ustanove
3362. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 25. 1. 2005 do 20. 7. 2005 izdano dovoljenje za promet
3363. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera je od 25. 1. 2005 do 20. 7. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

3364. Odločba o razveljavitvi 3. člena in o ugotovitvi neskladja prvega odstavka 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3365. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj v prašičereji
3366. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj na področju govedoreje
3367. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj na področju ovčereje in kozjereje
3368. Splošni Akt o prenosljivosti številk

OBČINE

Celje

3369. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
3370. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkno

3371. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2004
3372. Sklep o ceni programa vrtca v Otaležu

Črnomelj

3373. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Čardak

Dravograd

3374. Sklep o določitvi višine najemnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2005

Horjul

3375. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2005

Polzela

3376. Odlok o dopolnitvi odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

Puconci

3377. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Škofja Loka

3378. Spremembe programa priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje

Videm

3379. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3380. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3381. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Vrhnika

3382. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki

POPRAVKI

1. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
2. Popravek Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2006
3. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
4. Popravek popravka Odloka o zazidalnem načrtu »Katica«,
5. Popravek Odloka o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji
6. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje
7. Popravek Cenika daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti