Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih načrtih državnih organov, stran 7996.

Na podlagi sedmega odstavka 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35 /05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kadrovskih načrtih državnih organov
1. člen
V Pravilniku o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št. 63/03) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadrovski načrti državnih organov vključujejo dovoljeno število zaposlitev, ki se financirajo iz državnega proračuna.«
Drugi odstavek postane tretji.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo: »je kadrovska analiza, v kateri državni organ za obdobje naslednjih dveh let opredeli oziroma preveri« nadomesti z besedilom: »za obdobje naslednjih dveh let so:«.
V 3. točki tretjega odstavka se besedilo: »ugotovitev v kadrovski analizi« nadomesti z besedilom: »spremenjenega obsega in programa dela organa«.
3. člen
V 4. členu se črta besedilo: »in organe, ki odločajo v postopkih o prekrških«.
4. člen
V 3. točki 6. člena se za besedo: »ministrstev,« doda besedilo: »v okviru katerega se ločeno izkazujeta kadrovska načrta Policije in Slovenske vojske,«.
5. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se besedilo: »posameznega leta po naslednjih segmentih« nadomesti z besedilom: »za tekoče leto in za naslednji dve proračunski leti.«, 1., 2., 3., 4. in 5. točka pa se črtajo.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto vključuje:
A. število funkcionarjev,
B. število zaposlenih za določen čas v kabinetu na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo),
C. število zaposlenih za nedoločen čas preračunano na polni delovni čas,
D. število zaposlenih za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela in zaradi projektnega dela, preračunano na polni delovni čas.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se določi tudi dodatno število dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih vlada dodeljuje posameznim ministrstvom oziroma samostojnim vladnim službam na podlagi njihovih utemeljenih predlogov upoštevaje aktualne oziroma nepredvidene naloge.«
V petem odstavku se črta besedilo: »oziroma za spremembe v strukturi delovnih mest«.
6. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo: »načrtu« črta pika in namesto nje postavi vejica ter doda naslednje besedilo: »ter predloga dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih dodeljuje vlada med proračunskim letom«.
7. člen
V 10. členu se besedilo: »organ, pristojen za kadrovske zadeve« nadomesti z besedilom: »ministrstvo, pristojno za upravo«.
V tretji alinei prvega odstavka se besedilo »kadrovske analize« nadomesti z besedilom: »podlag«.
8. člen
V 12. členu se besedilo: »organ, pristojen za kadrovske zadeve« nadomesti z besedilom: »ministrstvo, pristojno za upravo«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo: »na predlog predsednika vlade, ministra ali generalnega sekretarja«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, generalni sekretar vlade ali predstojnik samostojne vladne službe posreduje predlog za spremembo kadrovskega načrta ministru, pristojnemu za upravo, ki predlog prouči, ga po potrebi uskladi s predlagateljem in ga nato posreduje v obravnavo vladi.«
V četrtem odstavku se beseda: »spremenijo« nadomesti z besedo: »spremeni«, za besedilom: »v skupnem kadrovskem načrtu« se postavi pika, besedilo: »in število po posameznih segmentih iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.« pa se črta.
10. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo: »organ, pristojen za kadrovske zadeve« nadomesti z besedilom: »ministrstvo, pristojno za upravo« in se za besedilom: »skupnega kadrovskega načrta« doda besedilo: »po številu in strukturi iz tretjega odstavka 8. člena«.
V drugem odstavku se beseda: »Organ« nadomesti z besedo: »Ministrstvo«.
11. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedama »za sodišča« črta besedilo: »in za organe, ki odločajo v postopkih o prekrških,«.
12. člen
Tabelarni del kadrovskega načrta se pripravi na Obrazcu 1 in tabelarni del kadrovskega načrta 2 na Obrazcu 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-341/2005/2
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2005-3111-0003
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo