Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3375. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2005, stran 8144.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 23. seji dne 26. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2005 (Naš časopis št. 310 z dne 27. 12. 2004) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                585.139
   Tekoči prihodki (70+71)                     227.363
70  Davčni prihodki                         171.195
   700 Davki na dohodek in dobiček                 143.688
   703 Davki na premoženje                     15.131
   704 Domači davki na blago in storitve              12.376
71  Nedavčni prihodki                        56.168
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                   40.757
   711 Takse in pristojbine                     1.505
   712 Denarne kazni                          506
   714 Drugi nedavčni prihodki                   13.400
72  Kapitalski prihodki                       39.800
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopred. dolg. sredstev                  39.800
73  Prejete donacije                          200
   730 Prejete donacije iz domačih virov                200
74  Transferni prihodki                       317.776
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij             317.776
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  827.289
40  Tekoči odhodki                          97.040
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              19.600
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          3.200
   402 Izdatki za blago in storitve                 72.540
   409 Rezerve                            1.700
41  Tekoči transferi                        132.963
   410 Subvencije                          4.500
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      86.255
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         14.658
   413 Drugi tekoči domači transferi                27.550
42  Inveticijski odhodki                      566.872
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             566.872
43  Investicijski transferi                     30.414
   431 Investicijski transferi                   30.414
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)                  – 242.150
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)             –
75  Prejeta vračila danih posojil
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   (440+441+442)                             –
44  Dana posojila in povečanje kapital.deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila                      –
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)               –
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje                             –
VIII. Odplačila dolga
55  Odplačila dolga                            –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                   -242.150
X.  Neto zadolževanje
   (VII.-VIII.-IX.)                           –
XI.  Sredstva na računih                       242.150
-----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 282/2005
Horjul, dne 27. julija 2005.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.