Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3367. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj na področju ovčereje in kozjereje, stran 8137.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije naslednje
N A V O D I L O
za izvajanje statističnih raziskovanj na področju ovčereje in kozjereje
1. člen
To navodilo v skladu z Direktivo Sveta 93/25/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih o staležu ovac in koz (UL L št. 149 z dne 21. 6. 1993, str. 10, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/25/EGS) določa, da Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Urad) popisuje enote statističnega raziskovanja iz 2. člena tega navodila in o tem obvešča Evropsko Komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisijo).
I. STATISTIČNA RAZISKOVANJA POPULACIJE
A) Na nacionalni ravni
2. člen
Urad vsako leto izvaja statistična raziskovanja o populaciji ovac na ozemlju Republike Slovenije z referenčnim dnevom 1. december.
Urad izvaja tudi statistično raziskovanje populacije koz in sicer kot skupno statistično raziskovanje o populacijah ovac in koz:
– vsako leto s sklicevanjem na 1. december;
3. člen
V tem navodilu izraz "ovce" pomeni domače živali vrste Ovis in izraz "koze" domače živali vrste Capra.
Statistično raziskovanje vključuje vse ovce in koze na kmetijskih gospodarstvih, da se zajame vsaj 95% celotne populacije, ugotovljene z zadnjim statističnim raziskovanjem o strukturi kmetijskih gospodarstev.
Urad rezultatom statističnih raziskovanj iz drugega odstavka tega člena, kolikor je to mogoče, predloži oceno o populaciji koz in ovac, ki jih raziskovanja ne zajemajo.
4. člen
Statistična raziskovanja iz 2. člena tega navodila se izvedejo tako, da se omogoči razdelitev populacije ovac in koz vsaj v naslednje kategorije:
A) ovce, skupaj:
A)1. ovce in pripuščene mladice:
A)1.1. mlečne ovce in pripuščene mlečne mladice;
A)1.2. druge ovce in druge pripuščene mladice;
A)2. druge ovce.
B) koze, skupaj:
B)1. koze, ki so že jarile in pripuščene koze:
B)1.1. koze, ki so že jarile;
B)1.2. prvič pripuščene koze;
B)2. druge koze.
Kategorije so določene v prilogi št. 1 k Odločbi Komisije 2004/747/ES z dne 26. oktobra 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Direktive Sveta 93/25/EGS o izvajanju statističnih raziskovanj o prireji in populaciji ovac in koz (UL L št. 329 z dne 4. 11. 2004, str. 14, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/747/ES).
5. člen
Statistična raziskovanja iz 2. člena tega navodila se izvedejo v obliki popisov ali z reprezentativnim vzorčenjem.
Napake vzorčenja pri rezultatih statističnih raziskovanj iz drugega odstavka 3. člena tega navodila ne smejo presegati 2 odstotkov (68-odstotni interval zaupanja) skupnega števila ovac in koz ali njihovega absolutnega števila.
Poleg vzorčnega okvira in dodatnih ocen iz tretjega odstavka 3. člena tega navodila, sprejme Urad ukrepe za zagotavljanje kakovosti rezultatov raziskovanj, in sicer:
– preverjanje rezultatov raziskovanj z administrativnimi viri podatkov,
– navzkrižno preverjanje podatkov zakola, števila črede, uvoza in izvoza, ipd.
6. člen
Urad obvesti Komisijo o predhodnih rezultatih statističnih raziskovanj in dodatnih ocenah pred 1. marcem po referenčnem mesecu za podatke iz prvega odstavka 4. člena tega navodila.
Urad obvesti Komisijo o rezultatih statističnih raziskovanj in dodatnih ocenah v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega navodila pred 1. aprilom, ki sledi referenčnemu mesecu.
7. člen
Z odstopanjem od prvega odstavka 4. člena tega navodila:
– so podrazdelitve kategorije A.1 neobvezne v primeru, da je populacija ovac v času statističnega raziskovanja manj kot 2.500.000 glav;
– so podrazdelitve kategorije B.1 neobvezne v primeru, da je populacija koz v času statističnega raziskovanja manjša od 500.000 glav;
– za vsako leto, ki ga statistično raziskovanje ne zajema, Urad glede na drugo alineo drugega odstavka 2. člena tega navodila, opravi oceno skupnega števila, ki ga navaja kategorija B, brez podrazdelitve;
– v primeru, da populacija kategorije A.1.1 predstavlja manj kot 1% kategorije A.1, Urad oceni število ali pa ga pridobi iz drugih virov.
B) Na regionalni ravni
8. člen
Končni rezultati statističnega raziskovanja se zberejo za vsako teritorialno podrazdelitev, kot so določene v prilog št. 2 k Odločbi 2004/747/ES.
9. člen
Urad obvesti Komisijo o podatkih iz 8. člena tega navodila pred 15. majem leta, ki sledi referenčnemu mesecu.
10. člen
V primeru iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega navodila Urad o regionalni razdelitvi staleža koz na ozemlju Republike Slovenije ne poroča.
C) Razdelitev po velikosti črede
11. člen
Velikostni razredi številčnega stanja so navedeni v prilogi št. 3 k Odločbi 2004/747/ES.
12. člen
Urad obvesti Komisijo o podatkih iz 11. člena tega navodila pred 15. majem leta, ki sledi referenčnemu mesecu.
II. STATISTIKA ZAKOLA
13. člen
Urad mesečno sestavlja statistiko o številu in masi trupov ovac in koz, zaklanih v klavnicah na ozemlju Republike Slovenije, katerih meso se šteje za primerno za prehrano ljudi. Če je potrebno, predloži tudi ocene zakolov, ki niso vključeni v uradna statistična poročila, tako da so v statistiko vključene vse ovce in koze, ki so bile zaklane na ozemlju Republike Slovenije.
Statistika iz prvega odstavka tega člena se sestavi za naslednje kategorije:
A) ovce, skupaj:
A)1. od katerih: jagnjeta
B) koze, skupaj:
 
Maso trupov iz prvega odstavka tega člena in kategorije iz drugega odstavka tega člena določa 5. člen Odločbe 2004/747/ES.
14. člen
Urad pošlje Komisiji rezultate statističnih raziskovanj iz prvega odstavka 13. člena tega navodila v dveh mesecih, ki sledita referenčnemu mesecu.
III. NAPOVEDI PRIREJE
15. člen
Urad na podlagi rezultatov statističnega raziskovanja in drugih razpoložljivih informacij sestavi napovedi za vsako koledarsko polletje glede ponudbe ovac in koz. Ta ponudba se izrazi kot bruto domača proizvodnja, ki vključuje vse zaklane ovce in koze ter bilanco trgovine znotraj Skupnosti in zunanje trgovine z živimi ovcami in kozami.
16. člen
Urad obvesti Komisijo o napovedih iz 15. člena tega navodila pred 1. marcem po statističnem raziskovanju za dve polletni obdobji tekočega leta.
17. člen
Podatke iz 6., 7., 9., 10., 12., 13., 15. in 16. člena tega navodila pošlje Urad Komisiji v skladu z določbami Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o posredovanju zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 151 z dne 15. 6. 1990, str. 1, z vsemi spremembami).
18. člen
O vsaki metodološki ali drugi spremembi, ki bi lahko imela precejšnji vpliv na statistiko, Urad najkasneje v treh mesecih po začetku njene veljavnosti obvesti Komisijo.
19. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-61/2005/1
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
EVA 2005-1522-0006
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica