Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3359. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, stran 8102.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za gospodarstvo
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic
do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Izgradnja prenosnega plinovoda M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: TE TOL) je potrebna zaradi načrtovane izgradnje nove plinske elektrarne – toplarne na lokaciji obstoječe TE TOL v Mostah v Ljubljani. Visokotlačni plinovod za zagotovitev prenosa zemeljskega plina je treba zgraditi od priključnega mesta na prenosni plinovodni sistem Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana v razdelilni postaji Vodice pri Ljubljani, do lokacije načrtovanega objekta v Mostah. Del novega plinovoda bo hkrati tudi prvi odsek načrtovanega prenosnega plinovoda Ljubljana–Novo mesto, ki bo pomemben za povečanje zanesljivosti delovanja slovenskega plinovodnega sistema.
Minister za okolje, prostor in energijo je z dopisom št. 350-07-261/2003, z dne 21. maja 2004 podal pobudo za začetek izdelave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do TE TOL (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Pobuda je obrazložena in dokumentirana z elaboratom »Prenosni plinovod M5/R51 Vodice – TE TOL; Idejna zasnova«, ki ga je junija 2004 izdelal Geoplin d.o.o., Ljubljana. Pobuda je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/96);
– Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Minister, pristojen za energijo, je v pobudi predlagal, da je predmet izdelave državnega lokacijskega načrta načrtovanje prenosnega plinovoda M5/R51 na odseku Vodice – TE TOL, v dolžini približno 19,5 km. Načrtovana izgradnja plinovoda poleg polaganja plinovodne cevi obsega, tudi vse pripadajoče funkcionalne objekte na plinovodu: oddajne in sprejemne čistilne postaje, zaporne ventile, povezave med obstoječim in novim plinovodom, odcepe ter predelave in dodelave opreme v okviru razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: RP) Vodice, kjer se bo nova plinovodna cev povezovala z obstoječim sistemom in merilno regulacijsko postajo (v nadaljnjem besedilu: MRP) v objektu TE TOL ter vse ostale pripadajoče postroje in postaje, vključno z napravami katodne zaščite.
V pobudi je predlagana varianta poteka po trasi, ki je bila predlagana na osnovi predhodne podrobnejše primerjave variant z vidika tehnične, gradbene in ekonomske ustreznosti v gradivu »Priključni plinovod za oskrbo TE-TOL z zemeljskim plinom – primerjalna študija variant trase«, ki ga je januarja 2001 izdelal IBE (št. proj. PTOL – B114/69). Trasa je bila predlagana tudi ob upoštevanju načela združevanja infrastrukturnih objektov v skupne koridorje, z vidika čim manjšega obremenjevanja okolja ter minimalnega dodatnega poseganja v prostor.
Obratovalna tlačna stopnja načrtovanega plinovoda je 50 barov in se po svojih karakteristikah deli na dva odseka:
– plinovod premera DN 400 mm, z oznako M5, od RP Vodice do RP Jarše, v približni dolžini 16,4 km, ki je hkrati prvi odsek bodočega prenosnega plinovoda Ljubljana–Novo mesto, in
– priključni plinovod za TE TOL, premera DN 250 mm, z oznako R51, od RP Jarše do TE TOL, v približni dolžini 3,1 km.
Za razdelitev plinovoda na posamezne odseke se zgradijo sekcijske zaporne postaje. Oddaljenost med posameznimi postajami je lahko največ 18 km. Glede na dolžino načrtovanega plinovoda je pričakovati največ eno tako postajo, ki zaseda približno 1 ar veliko zemljišče. Z izbrano tehnološko opremo bo določeno tudi, ali in kje bodo potrebni električni in telekomunikacijski priključki. V celotni dolžini plinovoda bo v isti jarek položen optični kabel za prenos informacij o obratovanju sistema.
Nova RP Jarše, ki je predvidena na odcepu plinovoda R51 od prenosnega plinovoda M5, vključuje tudi čistilne postaje za oba plinovoda. Za RP so potrebne nove ograjene površine velikosti od 10 do 20 arov.
Priključno mesto plinovoda je v RP Vodice, ki se delno predela že v fazi gradnje vzporednega plinovoda M2 Rogatec–Vodice, v prvem delu poteka vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M3. Predlagana trasa plinovoda poteka mimo naselij Skaručna, Zgornje Gameljne, Ježica, Jarše, skozi industrijsko cono Moste do predvidene MRP TE TOL. V novi RP Jarše se od plinovoda M5 odcepi plinovod manjšega premera z oznako R51 za potrebe TE TOL.
Načrtovana ureditev poteka po območju Občine Vodice in Mestne občine Ljubljana.
Dne 28. oktobra 2004 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči in upošteva:
– načrtovane ureditve na območjih vzdolž celotne trase, med drugim načrtovana ureditev Mestne občine Ljubljana na območju M1 Zelena jama in Nove Jarše,
– načrtovan zbiralni kanal C0 na odseku od čistilne naprave Brod do Zadobrove,
– načrtovane hidroelektrarne na Srednji Savi.
Presoja in medsebojna primerjava variantnih rešitev (v nadaljnjem besedilu: študija variant), strokovne podlage iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave ter državni lokacijski načrt se v vseh fazah izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, z odločbo št. 354-19-6/2004, z dne 13. oktobra 2004 ugotovilo, da državni lokacijski načrt lahko pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, oziroma lahko v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja).
Pred sprejemom državnega lokacijskega načrta je treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, obvesti javnost, da bo izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave državnega lokacijskega načrta
Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP, UPR), ki zagotovi sredstva za recenzijo študije variant, revizijo okoljskega poročila in recenzijo državnega lokacijskega načrta ter drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Naročnik strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Geoplin plinovodi), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), revizije poročila o vplivih na okolje ter državnega lokacijskega načrta.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Geoplin plinovodi.
Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga Geoplin plinovodi izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste,
12. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
14. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
15. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana,
17. Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana,
18. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana,
19. ELES, d.o.o., Ljubljana,
20. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana,
21. DARS, d.d., Celje,
22. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana,
23. Mestna občina Ljubljana in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
24. Občina Vodice in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
25. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
V.1 Ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave, na podlagi priporočil s prve prostorske konference, analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, na podlagi analiz stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru ter študije ranljivosti, načrtovalec predlaga nove variante ali optimizacijo že predlagane.
MOP, UPR, ministrstvo, pristojno za energijo, in Geoplin plinovodi potrdijo predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti izdela variantne rešitve kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbeno tehnične strokovne rešitve.
Načrtovalec izdela študijo variant, v kateri na podlagi strokovnih podlag presodi in primerja variantne rešitve z vidika prostorskega razvoja (racionalna raba prostora), s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju.
V zaključku študije variant načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejšo variantno rešitev poteka trase plinovoda ter poda usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.
 
V.2 V fazi izdelava študije variant se opravi celovita presoja vplivov izvedbe državnega lokacijskega načrta na okolje. Zagotovi se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe državnega lokacijskega načrta na okolje oziroma varovana območja in možne alternative ter navede se stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic;
– revizijo okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja.
MOP, UPR pred javno razgrnitvijo predlagane najustreznejše variantne rešitve, okoljskega poročila in njegove revizije pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije.
Pri odločitvi o najustreznejši variantni rešitvi je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti dana na predlog variantne rešitve in na okoljsko poročilo, ki sta bila javno razgrnjena.
 
V.3 V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se na podlagi poročila o vplivih na okolje izvede presoja vplivov na okolje. Zagotovi se:
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila o vplivih na okolje, ter
– revizijo poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje.
S predlogom državnega lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
MOP, UPR mora pred sprejemom državnega lokacijskega načrta pridobiti okoljevarstveno soglasje.
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
 
VI.1 V postopku izdelave študije variant se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev;
– elaborati, v katerih se variante vrednotijo in primerjajo: razvojno urbanistični, gradbeno tehnični, okoljsko poročilo in ekonomski elaborat;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
VI.2 V postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
 
VI.3 V postopku priprave državnega lokacijskega načrta zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine, zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva kulturne dediščine, in jih posreduje MOP, UPR.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta zavod, pristojen za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, in jih posreduje MOP, UPR.
VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
VII.1 Pridobitev smernic za načrtovanje
– Geoplin plinovodi zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom).
– MOP, UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
 
VII.2 Izdelava študije variant
– Geoplin plinovodi zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke tega programa priprave.
– Načrtovalec izdela študijo variant.
– MOP, UPR zagotovi recenzijo študije variant.
– K izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant in predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi MOP, UPR stališča ministrstva, pristojnega za energijo in Geoplin plinovodi, drugih udeležencev iz IV. točke tega programa priprave (ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanja z vodami, za področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za varstvo kulturne dediščine, za področje železniškega, cestnega in zračnega prometa) ter stališča lokalnih skupnosti.
– MOP, UPR po končani izdelavi študije variant organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano najustreznejšo variantno rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za prostor in ministra, pristojnega za energijo.
 
VII.3 Izdelava predloga državnega lokacijskega načrta
– Geoplin plinovodi na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili druge prostorske konference zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2 točke tega programa priprave.
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog državnega lokacijskega načrta.
– MOP, UPR zagotovi recenzijo predloga državnega lokacijskega načrta.
– Načrtovalec po posredovanju pripomb s strani MOP, UPR dopolni predlog državnega lokacijskega načrta.
– MOP, UPR seznani Občino Vodice in Mestno občino Ljubljana z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
 
VII.4 Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na sedežu pripravljavca ter v Občini Vodice in Mestni občini Ljubljana.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– MOP, UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– MOP, UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
– MOP, UPR v sodelovanju z Občino Vodice in Mestno občino Ljubljana v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– MOP, UPR v sodelovanju z Geoplin plinovodi, pobudnikom in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
– Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– MOP, UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Minister, pristojen prostor, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za energijo odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani Občino Vodice in Mestno občino Ljubljana.
 
VII.5 Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– Geoplin plinovodi zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Geoplin plinovodi zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
– MOP, UPR pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
– MOP, UPR v času pridobivanja mnenj zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta in pridobi stališče ministrstva, pristojnega za energijo.
– MOP, UPR posreduje Geoplin plinovodi mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
 
VII.6 Sprejem državnega lokacijskega načrta
– Minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za energijo, posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-25-2/2004-MB
Ljubljana, dne 21. junija 2005.
EVA 2004-2511-0342
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo