Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil, stran 8069.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02 in 80/04) se v naslovu črta znak »*« in besedilo opombe na dnu strani.
2. člen
V 1. členu pravilnika se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L št. 42 z dne 23. 2. 1970, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/104/ES z dne 14. oktobra 2004 o prilagajanju Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil tehničnemu napredku in o spremembi Direktive 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L št. 337 z dne 13. 11. 2004, str. 13).«.
3. člen
Doda se novo IX.a poglavje, ki se glasi:
»IX.a INŠPEKCIJSKI NADZOR
35.a člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.«.
4. člen
V Prilogi I se točki 0.5 doda nova vrstica, ki se glasi:
»Ime in naslov pooblaščenega zastopnika (če pride poštev):..................«.
Točka 9.9 se spremeni tako, da se glasi:
»9.9    Naprave za posredno gledanje
9.9.1   Ogledala (navesti za vsako ogledalo):..............................
9.9.1.1  Znamka:............................................................
9.9.1.2  Oznaka ES-homologacije:............................................
9.9.1.3  Varianta:..........................................................
9.9.1.4  Risba(e) za prikaz ogledala in njegove namestitve glede na 
      nadgradnjo vozila:                         
9.9.1.5  Podatki o načinu pritrditve, vključno z delom nadgradnje vozila, na
      katerega je ogledalo pritrjeno:....................................
9.9.1.6  Dodatna oprema, ki lahko vpliva na vidno polje za vozilom:.........
9.9.1.7  Kratek opis elektronskih sestavnih delov (če obstajajo) sistema 
      za nastavitev:.....................................................
9.9.2   Naprave za posredno gledanje, ki niso ogledala:....................
9.9.2.1  Tip in značilnosti (npr. popoln opis naprave):.....................
9.9.2.1.1 Pri video napravi za posredno gledanje: doseg zaznavanja (mm), 
      kontrast, področje osvetljenosti, zmanjševanje vpliva moteče 
      svetlobe, delovanje zaslona (črno-bel,barven), pogostnost 
      ponavljanja slike, obseg osvetljenosti monitorja:..................
9.9.2.1.2 Dovolj podrobne risbe, ki kažejo celotno napravo, vključno z 
      navodili za vgradnjo; na risbah mora biti označen prostor za 
      namestitev ES-homologacije:......................................«.
 
Vstavi se nova točka 9.10.5.3, ki se glasi:
»9.10.5.3 Kratek opis tipa vozila glede na ogrevalni sistem, ki deluje na 
      principu zgorevanja, in glede na njegovo samodejno upravljanje:....
9.10.5.3.1 Pregledna risba grelnika, ki deluje na principu zgorevanja, sistema
      Dovoda zraka, izpušnega sistema, posode za gorivo, sistema 
      napajanja z gorivom (vključno z ventili) ter električnih 
      priključkov, iz katere je razvidna njihova namestitev v vozilu.«
 
Dosedanja točka 9.10.5.3 postane točka 9.10.5.4.
 
Vstavi se nova točka 9.23, ki se glasi:
 
»9.23   Zaščita pešcev
9.23.1   Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in/ali
risbami, prednjih delov vozila (notranjih in zunanjih), njihove konstrukcije,
mer, referenčnih oblik ter uporabljenih materialov. Ta opis mora vsebovati 
podatke o vseh vgrajenih sistemih aktivne zaščite.«.
 
Vstavi se nova točka 12.7, ki se glasi:
»12.7 Tabela za namestitev in uporabo RF oddajnikov v vozilu(-ih), če to 
pride v poštev (glej točko 3.1.8 Priloge I):
 
+----------------+----------+-----------------------------------------------+
|  Frekvenčno  |Maksimalna|  Položaj antene v vozilu, posebni pogoji  |
|  območje   |     |      vgradnje in/ali uporabe      |
|   (Hz)   | izhodna |                        |
|        |  moč  |                        |
|        |  (W)  |                        |
+----------------+----------+-----------------------------------------------+
|        |     |                        |
+----------------+----------+-----------------------------------------------+
Vložnik zahteve za homologacijo mora, kjer je to potrebno, predložiti:
Dodatek 1
Seznam znamk in tipov vseh električnih ali elektronskih sestavnih delov, ki jih zadeva
ta pravilnik (glej točki 2.1.9 in 2.1.10) in ki niso bile prej naštete.
Dodatek 2
Sheme ali načrte splošne razporeditve električnih ali elektronskih sestavnih delov, ki jih zadeva ta pravilnik, ter splošne razporeditve kablov.
Dodatek 3
Opis vozila, izbranega za predstavnika svojega tipa
Varianta nadgradnje:
Volan na levi ali na desni strani:
Medosje:
Dodatek 4
Ustrezna poročila o preskusih, ki jih je dostavil izdelovalec ali odobren/priznan laboratorij, za sestavo homologacijskega certifikata.«.
5. člen
V Prilogi III se v Delu I A točki 0.5 doda nova vrstica, ki se glasi:
»Ime in naslov pooblaščenega zastopnika (če pride v poštev):................«.
Vstavi se nova točka 9.9, ki se glasi:
»9.9    Naprave za posredno gledanje
9.9.1   Ogledala (navesti za vsako ogledalo):..............................
9.9.1.1  Znamka:............................................................
9.9.1.2  Oznaka ES-homologacije:............................................
9.9.1.3  Varianta:..........................................................
9.9.1.4  Risba(e) za prikaz ogledala in njegove namestitve glede na 
      nadgradnjo vozila:.................................................
9.9.1.5  Podatki o načinu pritrditve, vključno z delom nadgradnje vozila, 
      na katerega je ogledalo pritrjeno:.................................
9.9.1.6  Dodatna oprema, ki lahko vpliva na vidno polje za vozilom:.........
9.9.1.7  Kratek opis elektronskih sestavnih delov (če obstajajo) sistema za
      nastavitev:........................................................
9.9.2   Naprave za posredno gledanje, ki niso ogledala:....................
9.9.2.1  Tip in značilnosti (npr. popoln opis naprave):.....................
9.9.2.1.1 Pri video napravi za posredno gledanje: doseg zaznavanja (mm),
      kontrast, področje osvetljenosti, zmanjševanje vpliva moteče 
      svetlobe, delovanje zaslona (črno-bel,barven), pogostnost 
      ponavljanja slike, obseg osvetljenosti monitorja:..................
9.9.2.1.2.. Dovolj podrobne risbe, ki kažejo celotno napravo, vključno z 
      navodili za vgradnjo; na risbah mora biti označen prostor za 
      namestitev ES-homologacije:.......................................«
 
Vstavi se nova točka 9.23, ki se glasi:
 »9.23   Zaščita pešcev
9.23.1   Treba je navesti podroben opis, s priloženimi fotografijami in/ali 
      risbami, prednjih delov vozila (notranjih in zunanjih), njihove 
      konstrukcije,mer, referenčnih oblik ter uporabljenih materialov. Ta
      opis mora vsebovati podatke o vseh vgrajenih sistemih aktivne 
      zaščite.«.
6. člen
V Prilogi IV se v tabeli Dela I spremeni vsebina zaporednih številk 8, 36 in 39 ter doda nova zaporedna številka 58 z opombami, ki se glasijo:
+--------------+-------------+---------+---------------------------------+--+
|Predmet    |  Tehnična | Objava v|  Velja za kategorijo vozila  | |
|homologacije |specifikacija| Uradnem +---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|       |   (**)  | listu | M | M |M | N | N |N | O |O | O | O |
|       |       |     | 1 | 2 |3 | 1 | 2 |3 | 1 |2 | 3 | 4 |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
| 8. Naprave  |TSV 108   |     | x | x |x | x | x |x |  | |  |  |
|za posredno  |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|gledanje   |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|       |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|36.      |TSV 136   |     | x | x |x | x | x |x | x |x | x | x |
|Ogrevalni   |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|sistemi    |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|       |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|39. Emisije  |TSV 139   |     | x |  | | x |  | |  | |  |  |
|CO2 / Poraba |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|goriva    |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|       |       |     |  |  | |  |  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
|58. Zaščita  |TSV 158   |     | x |  | | x |  | |  | |  |  |
|pešcev    |       |     |(6)|  | |(6)|  | |  | |  |  |
|       |       |     |  |  | |(7)|  | |  | |  |  |
+--------------+-------------+---------+---+---+--+---+---+--+---+--+---+---+
 
(6) največja masa ne presega 2,5 tone
(7) izvedeno iz vozil kategorije M1.«
7. člen
Vsebina tabele Dela II Priloge IV se spremeni tako, da se glasi:
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|Predmet homologacije        |  Tehnična  | Direktiva | Pravilnik |
|                  | specifikacija |  ES   |  ECE  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 1. Nivo hrupa           |  TSV 101  |70/157/EGS |   51  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 1. Nadomestne naprave za dušenje |  TSV 101  |70/157/EGS |   59  |
|zvoka               |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 2. Emisije            |  TSV 102  |70/220/EGS |   83  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 2. Nadomestni katalizatorji    |  TSV 102  |70/220/EGS |  103  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 3. Zaščita pred podletom od zadaj |  TSV 103  |70/221/EGS |   58  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 3. Posode za gorivo        |  TSV 103  |70/221/EGS |   34  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 3. Posode za gorivo        |  TSV 103  |70/221/EGS |   67  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 3. Posode za gorivo        |  TSV 103  |70/221/EGS |  110  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 4. Namestitev zadnje registrske  |  TSV 104  |70/222/EGS |   –   |
|tablice              |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 5. Krmilje            |  TSV 105  |70/311/EGS |   79  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 6. Ključavnice in tečaji vrat   |  TSV 106  |70/387/EGS |   11  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 7. Zvočni signal         |  TSV 107  |70/388/EGS |   28  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 8. Naprave za posredno gledanje  |  TSV 108  |71/127/EGS |   46  |
|                  |        |      |  (samo  |
|                  |        |      | ogledala) |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 9. Zavore             |  TSV 109  |71/320/EGS |   13  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 9. Zavore             |  TSV 109  |71/320/EGS |  13H  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 9. Zavore (zavorne ploščice in  |  TSV 109  |71/320/EGS |   90  |
|obloge)              |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 10. Odprava radijskih motenj   |  TSV 110  |72/254/EGS |   10  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 11. Dimljenje dizelskih motorjev |  TSV 111  |72/306/EGS |   24  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 12. Notranja oprema        |  TSV 112  | 74/60/EGS |   21  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 13. Zaščita pred nedovoljeno   |  TSV 113  | 74/61/EGS |   18  |
|uporabo              |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 13. Naprava za imobilizacijo   |  TSV 113  | 74/61/EGS |   97  |
|vozila               |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 13. Alarmni sistemi        |  TSV 113  | 74/61/EGS |   97  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 14. Obnašanje krmilne naprave pri |  TSV 114  |74/297/EGS |   12  |
|trku                |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 15. Trdnost sedežev        |  TSV 115  |74/408/EGS |   17  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 15. Trdnost sedežev (avtobusi)  |  TSV 115  |74/408/EGS |   80  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 16. Zunanji štrleči deli     |  TSV 116  |74/483/EGS |   26  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 17. Merilnik hitrosti       |  TSV 117  |75/443/EGS |   39  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 18. Tablica proizvajalca     |  TSV 118  |76/114/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 19. Pritrdišča varnostnih pasov  |  TSV 119  |76/115/EGS |   14  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 20. Namestitev svetlobne     |  TSV 120  |76/756/EGS |   48  |
|in svetlobno-signalne opreme    |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 21. Odsevniki           |  TSV 121  |76/757/EGS |   3   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 22. Gabaritne, prednje      |  TSV 122  |76/758/EGS |   7   |
|pozicijske, zadnje         |        |      |      |
|pozicijske, zavorne svetilke    |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 22. Svetilke za dnevno vožnjo   |  TSV 122  |76/758/EGS |   87  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 22. Bočne svetilke        |  TSV 122  |76/758/EGS |   91  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 23. Smerne svetilke        |  TSV 123  |76/759/EGS |   6   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|24. Osvetlitev zadnje registrske  |  TSV 124  |76/760/EGS |   4   |
|tablice              |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarometi (R(2) in HS(1))    |  TSV 125  |76/761/EGS |   1   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarometi (sealed beam)     |  TSV 125  |76/761/EGS |   5   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarometi (H(1), H(2), H(3), HB |  TSV 125  |76/761/EGS |   8   |
|(3), HB(4), H(7) in/ali H(8))   |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarometi (H(4))        |  TSV 125  |76/761/EGS |   20  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarometi (halogeni sealed   |  TSV 125  |76/761/EGS |   31  |
|beam)               |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarnice za uporabo v      |  TSV 125  |76/761/EGS |   37  |
|homologiranih svetilkah      |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|25. Žarometi s svetlobnimi viri z |  TSV 125  |76/761/EGS |   98  |
|električnim praznjenjem v plinu  |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 25. Svetlobni viri z električnim |  TSV 125  |76/761/EGS |   99  |
|praznjenjem v plinu za uporabo v  |        |      |      |
|homologiranih žarometih z     |        |      |      |
|električnim praznjenjem v plinu  |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|26. Žarometi za meglo       |  TSV 126  |76/762/EGS |   19  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|27. Naprava za vleko vozila    |  TSV 127  |77/389/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|28. Zadnje svetilke za meglo    |  TSV 128  |77/538/EGS |   38  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|29. Žaromet za vzvratno vožnjo   |  TSV 129  |77/539/EGS |   23  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|30. Parkirne svetilke       |  TSV 130  |77/540/EGS |   77  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|31. Varnostni pasovi        |  TSV 131  |77/541/EGS |   16  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|31. Sistemi za zadrževanje otrok  |  TSV 131  |77/541/EGS |   44  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|32. Vidno polje voznika      |  TSV 132  |77/694/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|33. Označevanje stikal, kontrol,  |  TSV 133  |78/316/EGS |   –   |
|upravljal             |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|34. Odleditev in sušenje      |  TSV 134  |78/317/EGS |   –   |
|vetrobrana             |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|35. Pranje/brisanje vetrobrana   |  TSV 135  |78/318/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|36. Ogrevalni sistemi       |  TSV 136  |78/548/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|37. Okrovi koles          |  TSV 137  |78/549/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|38. Nasloni za glavo (združeni s  |  TSV 138  |78/932/EGS |   17  |
|sedeži)              |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|38. Nasloni za glavo        |  TSV 138  |78/932/EGS |   25  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|39. Poraba goriva         |  TSV 139  |80/1268/EGS|  101  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|40. Moč motorja          |  TSV 140  |80/1269/EGS|   85  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|41. Emisije dizelskega motorja   |  TSV 141  | 88/77/EGS |   49  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|42. Bočna zaščita         |  TSV 142  |89/297/EGS |   73  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|43. Bočna zaščita         |  TSV 143  |91/226/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|44. Mase in mere (osebna vozila)  |  TSV 144  | 92/21/EGS |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|45. Varnostna stekla        |  TSV 145  | 92/22/EGS |   43  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|46. Pnevmatike, motorna in     |  TSV 146  | 92/23/EGS |   30  |
|priklopna vozila          |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|46. Pnevmatike, gospodarska vozila |  TSV 146  | 92/23/EGS |   54  |
|in priklopniki           |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|46. Pnevmatike za zasilna rezervna |  TSV 146  | 92/23/EGS |   64  |
|kolesa               |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|47. Omejilniki hitrosti      |  TSV 147  | 92/24/EGS |   89  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
|48. Mase in mere (razen osebnih  |  TSV 148  | 97/27/ES |   –   |
|vozil               |        |      |      |
|– tč, 44)             |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 49. Zunanji štrleči deli kabin  |  TSV 149  |92/114/EGS |   –   |
|tovornih vozil           |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 50. Naprave za spenjanje vozil  |  TSV 150  | 94/20/ES |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 51. Vnetljivost materialov    |  TSV 151  | 95/28/ES |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 52. Trdnost nadgradnje (avtobusi) |  TSV 152  |2001/85/ES |   66  |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 53. Čelni trk           |  TSV 153  | 96/79/ES |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 54. Bočni trk           |  TSV 154  | 96/27/ES |   –   |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 56. Vozila za prevoz nevarnega  |  TSV 156  | 98/91/ES |   –   |
|blaga               |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 57. Zaščita pred podletom od   |  TSV 157  |2000/40/ES |   93  |
|spredaj              |        |      |      |
+-----------------------------------+---------------+-----------+-----------+
| 58. Zaščita pešcev        |  TSV 158  |2003/102/ES|   –   |
+---------------------------------------------------------------------------+
|(*1) Če posamične tehnične specifikacije vsebujejo tudi zahteve za     |
|vgradnjo, veljajo te tudi za sestavne dele in samostojne tehnične enote,  |
|ki so bile homologirane po direktivah ES ali pravilnikih Ekonomske     |
|komisije za Evropo OZN.                          |
|(*2) Pri direktivah ES in pravilnikih ECE se upošteva zadnje stanje    |
|sprememb. Za naknadne spremembe pravilnikov ECE glej zadnjo spremembo   |
|dokumenta UN/ECE TRANS/WP 29/343.                     |
+---------------------------------------------------------------------------+
8. člen
V Prilogi VII se točka 7 spremeni tako, da se glasi:
»7 Številčne oznake držav članic EU, ki se uporabljajo v prvem delu homologacijske oznake, za označevanje države, ki je podelila homologacijo, so naslednje:
1 za Nemčijo;         18 za Dansko;
2 za Francijo;         20 za Poljsko;
3 za Italijo;         21 za Portugalsko;
4 za Nizozemsko;        23 za Grčijo;
5 za Švedsko;         24 za Irsko;
6 za Belgijo;         26 za Slovenijo;
7 za Madžarsko;        27 za Slovaško;
8 za Češko;          29 za Estonijo;
9 za Španijo;         32 za Latvijo;
11 za Združeno kraljestvo;   36 za Litvo;
12 za Avstrijo;         49 za Ciper in
13 za Luksemburg;        50 za Malto.«.
17 za Finsko;
9. člen
V Prilogi IX se na strani 2 Dela I ES-potrdila o skladnosti za dokončana ali dodelana vozila kategorij N(1), N(2) in N(3) doda točka 46.2 ki se glasi:
»46.2 Emisije CO(2)/poraba goriva (samo N(1)):
Številka osnovne direktive in zadnje direktive, ki jo spreminja, ki velja za ES-homologacijo:
+----------------------+---------------+------------------------------------+
|           |Emisije CO(2) |Poraba goriva            |
+----------------------+---------------+------------------------------------+
|Mestna vožnja:    |… g/km     |…. l/100 km ali pri plinastih    |
|           |        |gorivih m3/100 km(1)        |
+----------------------+---------------+------------------------------------+
|Izvenmestna vožnja:  |… g/km     |…. l/100 km ali pri plinastih    |
|           |        |gorivih m3/100 km(1)        |
+----------------------+---------------+------------------------------------+
|Kombinirano:     |… g/km     |…. l/100 km ali pri plinastih    |
|           |        |gorivih m3/100 km(1)        |
+---------------------------------------------------------------------------+
|(1) Pri vozilu, pri katerem je možen pogon bodisi z bencinom ali s     |
|plinastim gorivom, je treba ponoviti postopek z drugo vrsto goriva.    |
|Vozila, pri katerih je sistem za bencinski pogon vgrajen samo za pogon v  |
|sili ali za zagon in katerih posoda za bencin lahko sprejme največ 15   |
|litrov bencina, se pri preskusih štejejo kot vozila, ki jih lahko poganja |
|izključno plinasto gorivo.«                        |
+---------------------------------------------------------------------------+
10. člen
V Prilogi IX se na straneh 2 Delov I in II ES-potrdil o skladnosti vse točke 47 spremenijo tako, da se glasijo:
»47 Fiskalna moč oziroma nacionalna koda, če pride v poštev:
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Belgija: .............. |Češka republika: ...........|Danska: .............|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Nemčija: .............. |Estonija: ..................|Grčija: .............|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Španija: ...............|Francija: ..................|Irska: ..............|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Italija: ...............|Ciper: .....................|Latvija: ............|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Litva: .................|Luksemburg: ................|Madžarska: ..........|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Malta: .................|Nizozemska: ................|Avstrija: ...........|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Poljska: ...............|Portugalska: ...............|Slovenija: ..........|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Slovaška: ..............|Finska: ....................|Švedska: ............|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Združeno kraljestvo: ..«|              |           |
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
11. člen
V tabeli Dodatka 1 Priloge XI se spremeni vsebina zaporednih številk 8 in 36 ter doda nova zaporedna številka 58, ki se glasijo:
+---+-----------------------+-------------+-------------+------------+--+---+
|Zap|            |  Tehnična | M1 ?Ł 2500 | M1 > 2500 |M2|M33|
|št.|Predmet homologacije  |specifikacija|  (1) kg  |  (1) kg  | |  |
+---+-----------------------+-------------+-------------+------------+--+---+
| 8 |Naprave za posredno  |  TSV 108  |   X   |   G   |G | G |
|  |gledanje        |       |       |      | |  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---+-----------------------+-------------+-------------+------------+--+---+
|36 |Ogrevalni sistemi   |  TSV 136  |   X   |   X   |X | X |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---+-----------------------+-------------+-------------+------------+--+---+
|58 |Zaščita pešcev     |  TSV 158  |   X   |      | |  |
+---+-----------------------+-------------+-------------+------------+--+---+
12. člen
V tabeli Dodatka 2 Priloge XI se spremeni vsebina zaporednih številk 8, 36 in 52 ter doda nova zaporedna številka 58, ki se glasijo:
+-------+-----------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Zap št.|Predmet     |  Tehnična |M1|M2|M3|N1|N2|N3|O1|O2|O3|O4|
|    |homologacije   |specifikacija| | | | | | | | | | |
+-------+-----------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 8   |Naprave za    |  TSV 108  | A| A| A| A| A| A| | | | |
|    |posredno gledanje|       | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+
|                                   |
+-------+-----------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|36   |Ogrevalni sistemi|  TSV 136  | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X|
+---------------------------------------------------------------------+
|                                   |
+-------+-----------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|52   |Avtobusi     |  TSV 152  | | A| A| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------+
|                                   |
+-------+-----------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|58   |Zaščita pešcev  |  TSV 158  | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
13. člen
V tabeli Dodatka 3 Priloge XI se spremeni vsebina zaporedne številke 8 in dodata dve zaporedni številki 36 in 58, ki se glasijo:
+------+---------------------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|Zap  |Predmet homologacije |   Tehnična   |M2|M3|N1|N2|N3|O1|O2|O3|O4|
|št.  |           |  specifikacija  | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 8  |Naprave za posredno |   TSV 108   |X |X |X |X |X | | | | |
|   |gledanje       |          | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+------+---------------------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 36  |Ogrevalni sistemi  |   TSV 136   |X |X |X |X |X |X |X |X |X |
|   |           |          | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+------+---------------------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 58  |Zaščita pešcev    |   TSV 158   | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
14. člen
V tabeli Dodatka 4 Priloge XI se spremeni vsebina zaporedne številke 8 in doda zaporedna številka 58, ki se glasita:
+----+-------------------------+---------------------+----------------------+
|Zap.|Predmet homologacije   |   Tehnična    |   Avto-dvigala   |
|št. |             |  specifikacija  |   kategorije N   |
+----+-------------------------+---------------------+----------------------+
| 8 |Naprave za posredno   |    TSV 108    |     X      |
|  |gledanje         |           |           |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----+-------------------------+---------------------+----------------------+
| 36 |Ogrevalni sistemi    |    TSV 136    |     X      |
+----+-------------------------+---------------------+----------------------+
V pojasnilu »Pomen črk« se črta naslednje besedilo:
»I Uporaba je omejena samo na tiste grelne sisteme, ki niso posebej namenjeni za bivalne namene.«
»P Uporaba je omejena na tiste grelne sisteme, ki niso posebej namenjeni za bivalne namene. Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2005/12
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2411-0011
mag. Janez Božič l. r.
Minister za promet