Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3338. Pravilnik o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval, stran 7999.

Na podlagi petega odstavka 16. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje naročanja, priprave in izdaje veterinarskih spričeval (v nadaljnjem besedilu: spričeval), ki:
– pri izvozu v države, ki niso članice Evropske unije, spremljajo pošiljke živali, živil, živalskih stranskih proizvodov in reprodukcijskega materiala;
– spremljajo pošiljke neharmoniziranih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju med državami članicami Evropske unije ter pošiljke živali pri nekomercialnih premikih na ocenjevanje, tekme, razstave in druge prireditve.
2. člen
(pogoji)
(1) Veterinarski pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji) so pogoji za sprejem pošiljke, ki so določeni s predpisi oziroma z uvoznimi dovoljenji države, v katero je pošiljka namenjena (v nadaljnjem besedilu: namembna država).
(2) Stranka, ki zaprosi za izdajo spričevala (v nadaljnjem besedilu: stranka), se mora, glede morebitnih testov in preiskav, ki jih je treba izvesti zaradi preverjanja jamstev in izjav na spričevalu, pred najavo iz 3. člena tega pravilnika posvetovati z uradnim veterinarjem Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS).
3. člen
(preverjanje in najava)
(1) Na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) http://www.gov.si/vurs oziroma na OU VURS mora stranka preveriti, ali že obstaja obrazec spričevala oziroma ali je obrazec spričevala skladen s pogoji, ki jih zahteva namembna država.
(2) Če stranka na podlagi preverjanja ugotovi, da obrazec spričevala že obstaja, mora najmanj tri delovne dni pred odpremo pošiljko najaviti pristojnemu uradnemu veterinarju OU VURS na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(priprava spričevala)
(1) Če stranka na podlagi preverjanja ugotovi, da je obrazec spričevala treba spremeniti ali da ne obstaja, obvesti uradnega veterinarja OU VURS, da se pripravi obrazec spričevala. Stranka lahko uradnemu veterinarju OU VURS zaradi skrajšanja časa priprave spričevala tudi sama posreduje informacije iz predpisov oziroma uvoznih dovoljenj namembne države, ki so potrebne za pripravo obrazca spričevala. Stranka mora tudi v tem primeru najaviti odpremo pošiljke na obrazcu iz priloge.
(2) Obrazec spričevala pripravi Glavni urad VURS. Uradni veterinar OU VURS mora stranko obvestiti o pripravljenem obrazcu spričevala.
5. člen
(izdaja)
Uradni veterinar ne izpolni in ne potrdi spričevala, če pogoji iz pravilnika, ki določa postopke potrjevanja veterinarskih dokumentov, niso izpolnjeni.
6. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-313/2005
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-2311-0062
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano