Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o diplomatskem izpitu, stran 8043.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o diplomatskem izpitu
1. člen
V Pravilniku o diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 34/04) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se črta naslednje besedilo: »in so razporejeni na diplomatsko delovno mesto ter pridobijo diplomatski naziv«.
V 3. členu se drugi odstavek nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: »Izpit lahko opravljajo tudi drugi javni uslužbenci, ki so začeli opravljati priprave za delo na diplomatskem delovnem mestu zaradi opravljanja nalog na gospodarskem, obrambnem, kulturnem, znanstvenem, informativnem in drugih področjih v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: predstavništva RS v tujini). Minister za zunanje zadeve lahko z internim aktom določi, da so te osebe dolžne opravljati izpit le iz nekaterih področij, določenih v 4. členu tega pravilnika.«
V 3. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi: »Osebe, ki opravljajo delo v predstavništvih RS v tujini in niso imenovane v diplomatski naziv, so dolžne opraviti usposabljanje s področij, navedenih v 4. členu tega pravilnika in pridobiti potrdilo o poznavanju vsebin diplomatskega izpita, ki ga izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. To potrdilo ne velja kot potrdilo o opravljenem diplomatskem izpitu.«
2. člen
V 21. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Kandidat lahko najkasneje pet dni pred datumom, ki je določen za opravljanje izpita službi navedeni v 8. členu tega pravilnika sporoči, da odstopa od opravljanja izpita. V tem primeru se šteje, da kandidat ni bil prijavljen k izpitu.«
3. člen
V 28. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Izpit se prizna javnim uslužbencem, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika sklenili delovno razmerje za nedoločen čas z MZZ in so bili vsaj dve leti razporejeni na diplomatsko delovno mesto, ne glede na to, ali jim je kasneje delovno razmerje z MZZ prenehalo.«
PREHODNA DOLOČBA
4. člen
Osebe, ki se razporedijo na delovno mesto v predstavništva RS v tujini v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije mednarodni organizaciji ali v zvezi z drugo časovno omejeno projektno nalogo in le začasno uporabljajo diplomatski naziv oziroma opravljajo naloge vodenja ali asistiranja delovnim telesom v mednarodni sestavi v Republiki Sloveniji v zvezi z omenjenimi projekti, so v primeru, da nimajo opravljenega diplomatskega izpita, dolžne opraviti tečaj s področij diplomatskega izpita iz 4. člena Pravilnika o diplomatskem izpitu (Uradni list RS št. 34/04). Potrdilo o uspešno opravljenem tečaju velja samo za obdobje opravljanja zgoraj omenjenih nalog in le začasno nadomesti pogoj opravljanja diplomatskega izpita.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ZKD-1735/05
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-1811-0124
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve