Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3366. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj na področju govedoreje, stran 8135.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije naslednje
N A V O D I L O
za izvajanje statističnih raziskovanj na področju govedoreje
1. člen
To navodilo v skladu z Direktivo Sveta z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v govedoreji (UL L št. 149 z dne 21. 6. 1993, str. 243, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/24/EGS) določa, da Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Urad) popisuje enote statističnega raziskovanja iz 2. člena tega navodila in o tem obvešča Evropsko Komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
I. STATISTIČNA RAZISKOVANJA POPULACIJE
A) Na nacionalni ravni
2. člen
V skladu s točko b) Priloge št. 4 Odločbe Komisije 2004/761/ES z dne 26. oktobra 2004, ki določa ukrepe za uporabo Direktive Sveta 93/24/EGS, ki se nanaša na statistične ankete glede staleža in prireje na področju govedoreje (UL L št. 337 z dne 13. 11. 2004, str. 64, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Odločba 2004/761/ES) statistično raziskovanje o populaciji goveda na ozemlju Republike Slovenije izvaja enkrat letno in sicer 1. decembra.
Urad lahko za namene racionalizacije zbiranja podatkov skladno z določili zakona, ki ureja sistem državne statistike, po predhodnem pooblastilu Komisije, izdanem na po postopku iz 17. člena Direktive Sveta 93/24/EGS, potrebne podatke zbira z uporabo razpoložljivih upravnih virov v Republiki Sloveniji, zlasti virov v pristojnosti ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
3. člen
V tem navodilu pomeni izraz "govedo" domače živali vrste Bos taurus, Bubalus bubalus in Beefalo.
Raziskovanja iz 2. člena tega navodila zajemajo vse govedo na kmetijskih gospodarstvih, kot so opredeljena v drugem odstavku 1. člena Odločbe 2004/761/ES. Raziskovanja vključijo zadostno število kmetijskih gospodarstev, da zajamejo vsaj 95% populacije goveda, kot je ugotovljeno v zadnjem raziskovanju o strukturi kmetijskih gospodarstev.
Če je mogoče, Urad dopolni rezultate raziskovanj, predvidenih v drugem odstavku tega člena, z oceno populacije govedi, ki ni zajeta v raziskovanjih.
4. člen
Statistična raziskovanja na podlagi tega navodila se opravijo na način, da se zagotovi razčlenitev populacije goveda glede na število v kategorije, določene v Prilogi št. 1 k Odločbi 2004/761/ES.
5. člen
Raziskovanja iz 2. člena tega navodila se izvedejo v obliki popisa ali z reprezentativnim vzorčenjem.
Vzorčne napake za rezultate raziskovanj, določene v drugem odstavku 3. člena tega navodila, ne smejo presegati 1% za skupno število goveda in 1,5% za skupno število krav (68% interval zaupanja).
Poleg vzorčnega okvira in dodatnih ocen iz tretjega odstavka 3. člena tega navodila, sprejme Urad ukrepe za zagotavljanje kakovosti rezultatov raziskovanj, in sicer:
– preverjanje rezultatov raziskovanj z upravnimi viri podatkov,
– navzkrižno preverjanje podatkov zakola, števila črede, uvoza in izvoza, ipd.
6. člen
Urad sporoči Komisiji začasne rezultate raziskovanj in dodatne ocene pred 15. februarjem naslednjega leta za raziskovanje v novembru/decembru.
Urad sporoči Komisiji rezultate in dodatne ocene, kot je določeno v drugem odstavku 5. člena tega navodila pred 1. aprilom naslednjega leta za raziskovanje v novembru/decembru.
B) Na regionalni ravni
7. člen
Končni rezultati novembrskih/decembrskih raziskovanj se pripravijo za vsako teritorialno podrazdelitev, kot so opredeljene v Prilogi št. 2 k Odločbi 2004/761/ES.
8. člen
Urad uradno obvesti Komisijo o podatkih iz 7. člena tega navodila pred 15. majem tistega leta, ki sledi mesecu opazovanja.
C) Razčlenitev po velikosti črede
9. člen
V letih, ko se letnica konča z lihim številom, Urad na nacionalni ravni razčleni končne rezultate novembrskih/decembrskih raziskovanj po velikostnih razredih črede v skladu s Prilogo št. 3 k Odločbi 2004/761/ES.
10. člen
Urad posreduje Komisiji podatke iz 9. člena tega navodila pred 15. majem leta, ki sledi mesecu opazovanja.
II. STATISTIKA ZAKOLA
11. člen
Urad pripravi mesečno statistiko o številu in teži trupov goveda, zaklanega v klavnicah na ozemlju Republike Slovenije in o mesu, ki je primerno za človeško prehrano.Če je potrebno, priskrbi Urad tudi oceno o zakolu, ki ni vključen v statistične podatke, tako da statistika zajema vse zaklano govedo na ozemlju Republike Slovenije.
Statistika, določena v prvem odstavku tega člena, se pripravi za naslednje kategorije:
A) teleta
B) telice
C) krave
C) biki
D) voli.
Teža trupov iz prvega odstavka tega člena je opredeljena v 5. členu Odločbe 2004/761/ES.
Kategorije iz drugega odstavka tega člena so opredeljene v Prilogi št. 1 k Odločbi 2004/761/ES.
12. člen
Urad obvesti Komisijo o rezultatih statistik iz prvega odstavka 11. člena tega navodila v dveh mesecih po mesecu opazovanja.
III. NAPOVEDI PRIREJE
13. člen
Urad uporabi rezultate raziskovanj in druge razpoložljive informacije za pripravo napovedi o zalogi goveda za vsako koledarsko polletje.
Ta zaloga se izraža kot domača prireja mesa, ki zajema zaklano govedo in saldo trgovine znotraj Skupnosti ter zunanje trgovine z živim govedom.
A) teleta
B) telice
C) krave
D) biki
E) voli
14. člen
Urad posreduje Komisiji polletne napovedi iz prvega odstavka 13. člena tega navodila do:
– 15. februarja tekočega leta za napovedi prvega polletja naslednjega leta (vključno)
– 1. oktobra tekočega leta za napovedi drugega polletja naslednjega leta (vključno).
15. člen
Podatke iz 6., 8., 10., 12. in 14. člena tega navodila pošlje Urad Komisiji v skladu z določbami Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o posredovanju zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 151 z dne 15. 6. 1990, str. 1, z vsemi spremembami).
16. člen
O vsaki metodološki ali drugi spremembi, ki bi lahko znatno vplivala na statistiko, Urad najkasneje v treh mesecih po začetku njene veljavnosti obvesti Komisijo.
17. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-60/2005/1
Ljubljana, dne 22. julija 2005.
EVA 2005-1522-0005
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica