Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3377. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8145.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je Občinski svet Občine Puconci na 26. seji dne 29. 7. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/99 in 119/02) se za 10. čl. doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Predsednik in člani sveta krajevnih skupnosti Občine Puconci imajo za opravljanje dela v svetu krajevne skupnosti pravico do plačila v obliki sejnin.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti, katera ima do 500 prebivalcev, pripada za udeležbo na posamezni seji plačilo v višini največ 20%, članom sveta krajevne skupnosti pa največ 7,5% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti, katera ima nad 500 prebivalcev, pripada za udeležbo na posamezni seji plačilo v višini največ 40%, članom sveta krajevne skupnosti pa največ 20% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Plačilo v obliki sejnine se izplača enkrat letno za tekoče leto, vendar največ za 6 sej letno.
Na podlagi evidence o prisotnosti na sejah, ki jo vodi pristojni uslužbenec občinske uprave, svet krajevne skupnosti s sklepom potrdi višino plačila za posameznega člana sveta krajevne skupnosti in predsednika sveta.
Sredstva za plačilo iz drugega in tretjega odstavka tega člena so zagotovljena z odlokom o proračunu Občine Puconci za tekoče leto. Višina sredstev se med letom lahko spremeni ob spremembah odloka o proračunu občine.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 110 06-3/99
Puconci, dne 29. julija 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.