Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3365. Navodilo za izvajanje statističnih raziskovanj v prašičereji, stran 8134.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije naslednje
N A V O D I L O
za izvajanje statističnih raziskovanj v prašičereji
1. člen
To navodilo v skladu z Direktivo Sveta 93/23/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v prašičereji (UL L št. 149 z dne 21. 6. 1993, str. 1, z vsemi spremembami) določa, da Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Urad) popisuje enote statističnega raziskovanja iz 2. člena tega navodila in o tem obvešča Evropsko Komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisijo).
I. STATISTIČNA RAZISKOVANJA POPULACIJE
A) Na nacionalni ravni
2. člen
Ker je populacija prašičev manjša kot 3 milijone glav, se v skladu s Prilogo št. 3 Odločbe Komisije 2004/760/ES z dne 26. oktobra 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Direktive Sveta 93/23/EGS glede statističnih raziskovanj o prireji in populaciji prašičev (UL L št. 337 z dne 13. 11. 2004, str. 59, v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/760/ES) statistično raziskovanje o populaciji prašičev na ozemlju Republike Slovenije izvaja enkrat letno in sicer 1. decembra.
3. člen
V tej direktivi izraz "prašič" pomeni domače živali vrste Sus.
Statistična raziskovanja iz 2. člena tega navodila vključujejo vse prašiče na kmetijskih gospodarstvih, kot so določena v 1. členu Odločbe 2004/760/ES. Statistična raziskovanja vključujejo zadostno število gospodarstev, da se zajame vsaj 95 odstotkov populacije prašičev, ugotovljene z zadnjim statističnim raziskovanjem o strukturi kmetijskih gospodarstev.
Urad rezultatom statističnih raziskovanj iz drugega odstavka tega člena, kolikor je to mogoče, priloži oceno o populaciji prašičev, ki niso bili zajeti v navedenih statističnih raziskovanjih.
4. člen
Statistična raziskovanja iz 2. člena tega navodila se izvedejo tako, da se omogoči razčlenitev populacije prašičev vsaj v naslednje kategorije:
A – pujski z živo težo manj kot 20 kg;
B – prašiči z živo težo 20 kg ali več, vendar manj kot 50 kg;
C – pitovni prašiči, vključno z izločenimi merjasci in svinjami, z živo težo:
a) 50 kg ali več, vendar manj kot 80 kg;
b) 80 kg ali več, vendar manj kot 110 kg;
c) 110 kg ali več;
D – plemenski prašiči z živo težo 50 kg in več;
a) merjasci;
b) breje svinje, od tega:
b1) prvesnice;
c) druge svinje, od tega:
c1) neobrejene mladice.
5. člen
Statistična raziskovanja iz 2. člena tega navodila se izvedejo v obliki popisov ali z reprezentativnim vzorčenjem.
Napake vzorčenja pri rezultatih statističnih raziskovanj iz drugega odstavka 3. člena tega navodila ne smejo presegati 2 odstotkov (68-odstotni interval zaupanja) skupnega števila prašičev.
Poleg vzorčnega okvira in dodatnih ocen iz tretjega odstavka 3. člena tega navodila, sprejme Urad ukrepe, za katere meni, da so primerni za ohranjanje kakovosti rezultatov statističnih raziskovanj. Ti ukrepi so zlasti:
– primerjava rezultatov statističnih raziskovanj s podatki drugih uradnih virov,
– ponovno anketiranje dela vzorca.
6. člen
Urad obvesti Komisijo o predhodnih rezultatih statističnih raziskovanj in dodatnih ocenah pred 15. februarjem naslednjega leta za decembrsko statistično raziskovanje.
Urad obvesti Komisijo o rezultatih statističnih raziskovanj in dodatnih ocenah, kot je določeno v drugem odstavku 5. člena tega navodila, pred 1. aprilom naslednjega leta za decembrsko statistično raziskovanje.
B) Na regionalni ravni
7. člen
Končni rezultati decembrskega ali november/decembrskega statističnega raziskovanja se zberejo za vsako teritorialno podrazdelitev, ki so določene v 2. členu Odločbe 2004/760/ES.
8. člen
Urad obvesti Komisijo o podatkih iz 7. člena tega navodila pred 15. majem tistega leta, ki sledi referenčnemu mesecu.
C) Razdelitev po velikosti črede
9. člen
Urad v lihih letih razdeli končne rezultate november/decembrskih statističnih raziskovanj na nacionalni ravni po razredih velikosti, kot to določa 3. člen Odločbe 2004/760/ES.
10. člen
Urad obvesti Komisijo o podatkih iz 9. člena tega navodila pred 15. majem leta, ki sledi referenčnemu mesecu.
II. STATISTIKA ZAKOLA
11. člen
Urad mesečno sestavlja statistiko števila in mase trupov prašičev, zaklanih v klavnicah na njihovem ozemlju, katerih meso šteje za primerno za prehrano ljudi. Če je potrebno, Urad predloži tudi ocene zakolov, ki niso vključeni v uradna statistična poročila, tako da so v statistiko vključeni vsi prašiči, ki so bili zaklani na njihovem ozemlju.
Statistika iz prvega odstavka tega člena se sestavi za kategorijo A (prašiči, skupaj).
Masa trupov iz prvega odstavka tega člena in kategorija iz drugega odstavka tega člena je določena v 4. členu Odločbe 2004/760/ES.
12. člen
Urad obvesti Komisijo o rezultatih statistike iz prvega odstavka 11. člena tega navodila v dveh mesecih, ki sledita referenčnemu mesecu.
III. NAPOVEDI PRIREJE
13. člen
Urad na podlagi rezultatov statističnega raziskovanja in drugih razpoložljivih informacij sestavi napovedi za vsako koledarsko četrtletje glede njihove ponudbe prašičev.
Ta ponudba se izrazi kot bruto domača proizvodnja, ki vključuje vse zaklane prašiče in bilanco trgovine znotraj Skupnosti in zunanje trgovine z živimi prašiči.
Napovedi iz prvega odstavka tega člena se sestavijo za kategorijo A (prašiči, skupaj).
14. člen
Urad pošlje Komisiji napovedi iz prvega odstavka 13. člena tega navodila v naslednjih rokih in za naslednja trimesečja:
(a) pred 15. februarjem za napovedi do tretjega četrtletja tekočega leta (vključno);
(b) pred 15. junijem za napovedi do prvega četrtletja naslednjega leta (vključno);
(c) pred 15. oktobrom za napovedi do drugega četrtletja naslednjega leta (vključno);
15. člen
Podatke iz 6., 8., 10., 12. in 14. člena tega navodila pošlje Urad Komisiji v skladu z določbami Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o posredovanju zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 151 z dne 15. 6. 1990, str. 1, z vsemi spremembami).
16. člen
O vsaki metodološki ali drugi spremembi, ki bi lahko imela precejšen vpliv na statistiko, Urad najkasneje v treh mesecih po začetku njene veljavnosti obvesti Komisijo.
17. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2005/1
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
EVA 2005-1522-0004
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica