Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3383. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H)
3384. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dložniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA)
3385. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZPNPIA)
3386. Zakon o dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-A)
3387. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3388. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3389. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Sklepi

3390. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

MINISTRSTVA

3391. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
3392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3393. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011)
3394. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012)
3395. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
3396. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti
3470. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3397. Sklep o potrditvi učbenika: MESSAGES 1, učbenik za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3398. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MESSAGES 1, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3399. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3400. Sklep o potrditvi učbenika: GEOGRAFIA, Per l´ottava classe della scuola elementare ottennale e per la nona classe della scuola elementare novennale, učbenik za geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
3401. Sklep o potrditvi učbenika: GLASBA 7, učbenik za pouk glasbene vzgoje v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja
3402. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GLASBA 7, delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja
3403. Sklep o potrditvi učbenika: GLASBA 8, učbenik za pouk glasbene vzgoje v 8. razredu osnovnošolskega izobraževanja
3404. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GLASBA 8, delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje v 8. razredu osnovnošolskega izobraževanja
3405. Sklep o potrditvi učbenika: GLASBA 9, učbenik za pouk glasbene vzgoje v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja
3406. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GLASBA 9, delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja
3407. Sklep o potrditvi učbenika: GLASBENA SLIKANICA 2/KÉPES ÉNEK-ZENE KÖNYV 2, Tankönyv a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, učbenik za glasbeno vzgojo v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole v Prekmurju
3408. Sklep o potrditvi zbirke nalog: 2 IN 2 JE 4, LOGIČNO, zbirka nalog za izbirni predmet logika v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3409. Sklep o potrditvi zbirke nalog: NALOGE IZ LOGIKE ZA OSNOVNOŠOLCE, zbirka nalog za izbirni predmet logika v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3410. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ÍRUNK ÉS OLVASUNK, Munkafüzet a magyar mint második nyelven történő írás-és olvasástanításhoz, delovni zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 2. in 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja dvojezične osnovne šole v Prekmurju
3411. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁSI FELADATGYŰJTEMÉNY 7, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3412. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALOM 7, učbenik za madžarščino kot materni jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3413. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: NYELVTAN-HELYESÍRÁS MUNKÁLTAT TANKŐNYV 7, delovni zvezek za madžarščino kot materni jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3414. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 7, Vaje za utrjevanje, delovni zvezek za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3415. Sklep o potrditvi učbenika: ICH UND DEUTSCH 3, učbenik za nemščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3416. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ICH UND DEUTSCH 3, delovni zvezek za nemščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3417. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka: BESEDA NA BESEDO, samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3418. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: KORAKI V ČASU, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek, delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3419. Sklep o potrditvi učbenika: VESELA VIOLA 2, Šola za violo, 2. razred, učbenik za violo v 2. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
3420. Sklep o potrditvi učbenika: VESELA VIOLINA 2, Šola za violino, 2. razred, učbenik za violino v 2. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
3421. Sklep o potrditvi zbirke nalog: VESELA GODALA, KLAVIRSKA SPREMLJAVA 1, zbirka nalog za violino, violo in violončelo v 1. razredu in klavir v 1.–4. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
3422. Sklep o potrditvi zbirka nalog: VESELI ORKESTER 1, zbirka nalog za violino, violo, violončelo in klavir v 1.–4. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja
3423. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: EKONOMIJA 4, Razvojne poti gospodarstva, delovni zvezek za ekonomijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3424. Sklep o potrditvi učbenika: LIKOVNA TEORIJA, učbenik za likovno teorijo v 1.–4. letniku umetniške gimnazije – likovna smer
3425. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka: MAGYAR NYELVÖNYV 4, Önálló munkafüzet a kétnyelvű középiskola második osztályos tanulói számára a magyar mint második nyelv tanulásához, samostojni delovni zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 4. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3426. Sklep o potrditvi učbenika: MATEMATIKA 4, Zaporedja, Kombinatorika, Verjetnostni račun in statistika, učbenik za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3427. Sklep o potrditvi zbirke nalog: MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, Polinomi, Racionalne funkcije, Stožnice, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
3428. Sklep o potrditvi učbenika: DELFIN, Teil 1, Lehrbuch, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
3429. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DELFIN, Teil 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
3430. Sklep o potrditvi učbenika: DELFIN, Teil 2, Lehrbuch, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3431. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DELFIN, Teil 2, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
3432. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ZGODOVINA 3, delovni zvezek za zgodovino v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
3433. Sklep o potrditvi učbenika: SVET OKOLI NAS 2, učbenik za geografijo v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
3434. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: GLASBENA ZAČETNICA, učbenik z elementi delovnega zvezka z dvema zgoščenkama za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico v osnovnem glasbenem izobraževanju
3435. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Snovanje in konstruiranje 1
3436. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Snovanje in konstruiranje 1
3437. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Vzdrževanje in podjetništvo
3438. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Zbirka nalog iz statistike
3439. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Optika z meritvami 2
3440. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Osnove elektrotehnike 1, delovni zvezek za srednje poklicno izobraževanje
3441. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Osnove elektrotehnike 1, delovni zvezek za srednje tehniško izobraževanje
3442. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija vzdrževanja
3443. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Programiranje CNC strojev
3444. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Programiranje CNC strojev
3445. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gospodarsko poslovanje 3
3446. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gospodarsko poslovanje 4
3447. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Mehanika – trdnost

OBČINE

Celje

3448. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta »SR-CE SEVER II«

Dobrova-Polhov Gradec

3449. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta VS 39/6-1 Jarčen potok

Grosuplje

3450. Program priprave za občinski lokacijski načrt Rožna dolina II (OLN)

Idrija

3451. Program priprave izdelave Lokacijskega načrta »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«

Ivančna Gorica

3452. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Kamnik

3453. Program priprave občinskega lokacijskega načrta B 31 Povezovalka

Krško

3454. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005

Kungota

3455. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III

Kuzma

3456. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2005
3457. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov

Luče

3458. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Luče

Nova Gorica

3459. Odlok o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice Renče
3460. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
3461. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3462. Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto
3464. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto

Puconci

3465. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci

Rogatec

3466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2005

Vrhnika

3467. Sklep o razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za trgovski center Spar na Vrhniki

Zagorje ob Savi

3468. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zagorje ob Savi
3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta IGM Zagorje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti