Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3384. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dložniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA), stran 8163.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA)
Razglašam Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZSNKNPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. julija 2005.
Št. 001-22-69/05
Ljubljana, dne 5. avgusta 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITOV IN IZDAJO DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 360 MIO EVROV
(ZSNKNPIA)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) soglasje za najetje kreditov oziroma izdajo dolžniških vrednostnih papirjev do skupne višine 360 mio evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev, v tolarski protivrednosti ali protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
Sredstva kreditov oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka se namenijo za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Lendava–Pince, Nova Zrkovska c. km 0,87- km 3,8, Navezava na Luko Koper I. Faza, Koper–Izola, Vrba–Peračica, Lešnica–Kronovo in Hajdina–Ptuj.
2. člen
DARS, d.d. lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2009;
– rok odplačila je največ 20 let od dneva začetka veljavnosti tega zakona;
– stroški, povezani s pripravo in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ne smejo presegati 0,6% vrednosti izdaje, pri čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih svetovalcev, ne pa tudi stroški borze, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe d.d.;
– stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti kredita;
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram podobnih kreditov z državnim poroštvom, najetih istega leta;
– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev, izdanih istega leta.
Obveznosti DARS, d.d. po tem zakonu se lahko refinancirajo z državnim poroštvom pod pogojem, da zapadlosti refinanciranih obveznosti ne presegajo končnih zapadlosti obveznosti, ki se refinancirajo in, da so pogoji novih obveznosti ugodnejši ali najmanj enaki pogojem obveznosti, ki se refinancirajo. Soglasje k posameznemu zadolževanju in refinanciranju po tem zakonu daje ministrstvo, pristojno za finance, potem ko preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz tega zakona.
3. člen
DARS, d.d. koristi sredstva kreditov oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04), letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest in kvoto zadolževanja DARS, d.d. za posamezno leto.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-139/1
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EPA 378-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti