Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta IGM Zagorje, stran 8241.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 25. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta IGM Zagorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta IGM Zagorje (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt), ki jih je pod št. UN 01/05 v juniju 2005 izdelala AKA d.o.o., Trbovlje, Podjetje za projektiranje in inženiring, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na manjše spremembe v SEKCIJO I in SEKCIJI III. S tem odlokom se spreminjata odlok o ureditvenem načrtu IGM Zagorje, št. 35203-38/95 (Uradni vestni­k Zasavja, št. 20/96) ter spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta IGM Zagorje, št. 35203-38/95 (Uradni vestni­k Zasavja, št. 3/01).
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Meja ureditvenega območja, določena v 3. členu Odloka za izvajanje ureditvenega načrta IGM Zagorje (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96), se ne spreminja.
III. FUNKCIJA OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Spremeni se točka 1 v 6. členu odloka (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96): Novogradnje v I. sekciji in se glasi:
1) Trije silosi
a) silos za hidrirno apno volumna 2000 m3, premera 14 m in višine 22 m
b) silos za dolomitno apno volumna 333 m3, premera 6 m in višine 22 m
c) silos za drobljeno apno volumna 333 m3, premera 6 m in višine 22 m.
Izgradi se večji silos za hidrirno apno volumna 2000 m3 ter dva manjša silosa volumna 333 m3 za dolomitno in drobljeno apno. Silosi bodo locirani severno od obstoječe hidrarne označene s pozicijo 1, 2. Silosi se bodo polnili s pomočjo polžev in elevatorjev. S pomočjo filtrirne naprave bodo odpraševani silosi in vse transportne naprave. Silosi so opremljeni z napravami za praznjenje in sicer tako, da je možno nakladati železniške oziroma avto cisterne ali pa da se proizvod transportira do pakirnih strojev za uvrečanje.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek v točki 9 v 8. členu odloka (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96): Novogradnje v III. sekciji in se glasi:
9. Nadstrešek
Hala pri maltarni je jeklena konstrukcija dimenzije 22 x 68 m in višine 5 m do primarnega poveznika.
6. člen
V točki 13 v 8. členu odloka (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/96) oziroma 4. členu odloka o spremembah in dopolnitvah (Uradni vestni­k Zasavja, št. 03/01) v Novogradnje v III. sekciji se za prvim stavkom doda stavek:
13. Polnišče vagonskih in avtocistern
Nadgrajen bo z silosom volumna 333 m3, premera 6 m in višine 22 m.
7. člen
Spremeni se 10. člen odloka (Uradni vestnik Zasavja št. 20/96) in se glasi:
Dopustne so tolerance v horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov in naprav za ± 15% glede na specifične tehnološke zahteve.
8. člen
Doda se novo poglavje POŽARNOVARNOSTNI UKREPI, ki se glasi:
V ureditvenem načrtu so upoštevani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja, kar zagotavlja zadostno število zunanjih evakuacijskih poti na zunanja zbirna mesta na prostih površinah, ki niso v coni nevarnosti;
– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna ločitev objektov, kar se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v projektu za izvedbo;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa;
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z že izvedenim hidrantnim omrežjem. Hidrantno omrežje mora zagotavljati min. 10 l/sek vode, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
Na obravnavanem območju ni predvidena uporaba in skladiščenje nevarnih snovi, tako da posebni protipožarni ukrepi niso potrebni.
Za zmanjšanje vpliva eventualnega požara na obstoječih objektih na predvidene nove objekte so predvidene ustrezne požarne ločitve in odmiki.
Možnost širjenja požara z obravnavanega območja na sosednja poselitvena območja je zanemarljiva, zato posebni protipožarni ukrepi niso potrebni. Obravnavano območje je namreč od sosednjih poselitvenih območij prostorsko ločeno.
Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Sestavni del tega odloka so tudi vsi tekstualni in grafični deli sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
10. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor občine Zagorje ob Savi.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-7/2004
Zagorje ob Savi, dne 25. julija 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost