Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3456. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2005, stran 8221.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 17. redni seji dne 22. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2005 (Uradni list RS, št. 17/05), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
 
-----------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               1. reb. proračuna 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                549.527
   Tekoči prihodki (70+71)                     161.122
70  Davčni prihodki                         43.057
   700 Davki na dohodek in dobiček                 30.202
   703 Davki na premoženje                     10.345
   704 Domači davki na blago in storitve               2.510
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                        118.065
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                   83.405
   711 Takse in pristojbine                     2.350
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                   32.310
72  Kapitalski prihodki                       223.651
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            219.751
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                 3.900
73  Prejete donacije                          400
   730 Prejete donacije iz domačih virov                400
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                       164.354
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                  164.354
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  650.427
40  Tekoči odhodki                         249.977
   400 Plače in dodatki – zaposleni                 24.672
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          7.712
   402 Izdatki za blago in storitve                 53.724
   403 Plačila domačih obresti                    1.869
   409 Rezerve                           162.000
41  Tekoči transferi                         74.557
   410 Subvencije                           300
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      35.980
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         19.317
   413 Drugi tekoči domači transferi                18.960
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                      321.247
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             321.247
43  Investicijski transferi                      4.646
   430 Investicijski transferi                    4.646
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (Proračunski primanjklaj)                   -100.900
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapit. delež. (750+751+752)               900
   75 Prejeta vračila danih posojil                  900
   750 Prejeta vračila danih posojil                  900
   751
   752
V.  Dana posojila
   in povečanje kapit. deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapit. deležev (IV.-V.)                900
 
C)  Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                       100.000
50  Zadolževanje                          100.000
   500 Domače zadolževanje                     100.000
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                      –
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 100.000
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)          100.900
-----------------------------------------------------------------------------
 
Splošni del občinskega proračuna – prihodki in odhodki, sestavljeni po 
področjih proračunske porabe, posebni občinskega proračuna in načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/04-7
Kuzma, dne 22. julija 2005.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost