Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3393. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011), stran 8187.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011), št. 04-76/02 z dne 10. februarja 2003, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mokrec, ki meri 6.744,88 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Ig, Škofljica in Velike Lašče, oziroma v katastrskih občinah Iška vas, Golo, Želimlje, Zapotok, Gradišče, Turjak, Krvava Peč in Osolnik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mokrec je z dnem 1. januarjem 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.911,11 ha, od katere je:
– 4.588,02 ha večnamenskih gozdov, 297,16 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 25,93 ha varovalnih gozdov;
– 1.597,71 ha državnih gozdov, 1,35 ha občinskih gozdov in 3.312,05 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 261,8 m3/ha, od tega 115,2 m3/ha iglavcev in 146,6 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,24 m3/ha, od tega 2,37 m3/ha iglavcev in 3,87 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mokrec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.986,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 458,06 ha ter
– socialne funkcije na površini 292,26 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mokrec za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 178.565 m3, od tega 81.474 m3 iglavcev in 97.091 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 421,87 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 60,57 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer vzdrževanje protipožarnih presek in zidov v dolžini 17,4 km,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 200 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 83,5 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 118 delovnih dni, sadnja 100 kosov plodonosnega drevja ter postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 6 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mokrec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škofljica, Mijavčeva ulica 16, Škofljica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrec (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-5/2001/7
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2004-2311-0105
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost