Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3468. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zagorje ob Savi, stran 8238.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 – prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslov­nika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na izredni seji dne 25. 7. 2005 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Zagorje ob Savi, določa upravičence, višino denarne pomoči, ter pogoje, postopek in način dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz občinskih proračunskih sredstev in s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z roj­stvom otroka.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod naslednjimi, kumulativno izpolnjenimi pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi nepretrgoma od rojstva do vložitve vloge za uveljavitev denarne pomoči po tem odloku,
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev na podlagi njunega medsebojnega dogovora (ki je sestavni del vloge) oziroma tisti od staršev, pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka
Vloga za uveljavitev denarne pomoči se vloži na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri pristojnem organu občinske uprave in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
1. izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
2. potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
3. potrdilo o stalnem prebivališču starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
4. potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico (kopija osebne izkaznice, potnega lista ali potrdilo MNZ)
5. obojestransko kopijo bančne kartice oziroma hranilne knjižice vlagatelja ali novorojenca,
6. potrdilo o vlagateljevi in otrokovi davčni številki.
 
Listini pod zaporedno številko 1. in 5. sta obvezni prilogi k vlogi, listino pod zaporedno številko 6. lahko pristojni organ občinske uprave pridobi sam na podlagi pooblastila vlagatelja na sami vlogi, preostala tri potrdila pod zaporednimi številkami 2., 3. in 4. pa lahko pridobi pristojni organ občinske uprave sam na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku oziroma Uredbe o upravnem poslovanju.
6. člen
Če pristojni organ občinske uprave prejme vlogo, ki ne vsebuje obveznih prilog iz prejšnjega člena tega odloka, mora vlagatelja pozvati k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Vloga, ki v postavljenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
7. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki v roku 15 dni od dneva prejema.
Denarna pomoč se izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe na vlagateljev osebni račun ali račun novorojenca.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v katerekoli druge namene.
9. člen
Če se ugotovi, da je vlagatelj pridobil enkratno denarno pomoč iz tega naslova v drugi občini, se vloga za pridobitev denarne pomoči po tem odloku zavrne.
Če se ugotovi, da je vlagatelj uveljavljal oziroma pridobil denarno pomoč po tem odloku na podlagi neresničnih podatkov ali v nasprotju z določbami tega odloka, je dolžan denarno pomoč vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
10. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
11. člen
Višino denarne pomoči določi občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini denarne pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina denarne pomoči iz preteklega leta oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini denarne pomoči.
Višina enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2005 se določi s tem odlokom, in sicer v višini 70.000 SIT bruto za vsakega živorojenega otroka.
12. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči po tem odloku se lahko uveljavlja za otroke rojene od vključno 9. avgusta 2005 dalje.
Sestavni del odloka je priloga 1 – vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 039-10/2005
Zagorje ob Savi, dne 25. julija 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost