Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3385. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZPNPIA), stran 8164.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZPNPIA)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Dars, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (ZPNPIA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. julija 2005.
Št. 001-22-70/05
Ljubljana, dne 5. avgusta 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS, D.D., IZ NASLOVA KREDITOV IN IZDANIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 360 MIO EVROV (ZPNPIA)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kreditov oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, do skupne višine 360,00 mio evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški, v tolarski protivrednosti ali protivrednosti katerekoli druge valute po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
DARS, d.d., lahko najame kredite oziroma izda dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta 2009;
– rok odplačila je največ 20 let od dneva začetka veljavnosti tega zakona;
– stroški, povezani s pripravo oziroma izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, ne smejo presegati 0,6% vrednosti izdaje, pri čemer se kot stroški izdaje štejejo stroški storitev organizacije in prevzema tveganja celotne izdaje ter stroški zunanjih svetovalcev, ne pa tudi stroški borze, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe d.d.;
– stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti kredita;
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram za podobne kredite z državnim poroštvom, najete istega leta;
– pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev morajo biti pogoji zadolževanja primerljivi s pogoji primerljivih državnih vrednostnih papirjev, izdanih istega leta.
Obveznosti DARS, d.d. po tem zakonu se lahko refinancirajo z državnim poroštvom pod pogojem, da zapadlosti refinanciranih obveznosti ne presegajo končnih zapadlosti obveznosti, ki se refinancirajo in, da so pogoji novih obveznosti ugodnejši ali najmanj enaki pogojem obveznosti, ki se refinancirajo. Soglasje k posameznemu zadolževanju in refinanciranju po tem zakonu daje ministrstvo, pristojno za finance, potem ko preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz tega zakona.
Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz prvega odstavka se namenijo za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Lendava–Pince, Nova Zrkovska c. km 0,87- km 3,8, Navezava na Luko Koper I. Faza, Koper–Izola, Vrba–Peračica, Lešnica–Kronovo in Hajdina–Ptuj v skladu z dinamiko, opredeljeno v Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04) in letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest.
2. člen
Če DARS, d.d., ne bo poravnal obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadle obveznosti namesto DARS, d.d.
3. člen
Če DARS, d.d., ne bo sposoben poravnati obveznosti iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere je Republika Slovenija dala poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi predhodnega pisnega poziva DARS, d.d. poroku, na dan zapadlosti posamezne obveznosti poravnala zapadlo obveznost zakonitemu imetniku dolžniškega vrednostnega papirja namesto DARS, d.d..
Republika Slovenija in DARS, d.d., podrobneje opredelita vsebino in obliko poziva iz prejšnjega odstavka tega člena s pogodbo.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, v roku 90 dni po izdaji dolžniških vrednostnih papirjev s strani DARS, d.d.
4. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije iz 1. člena tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita oziroma izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
5. člen
V primeru zadolžitve s krediti sklene pogodbe o poroštvu s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev izda poroštveno izjavo v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
6. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
7. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost po tem zakonu, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od DARS, d.d., skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči iz sredstev po vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji.
9. člen
V roku 90 dni po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma izdaji poroštvene izjave skleneta DARS, d.d., ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-140/1
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EPA 379-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost