Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3449. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta VS 39/6-1 Jarčen potok, stran 8208.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova-Polhov Gradec, dne 25. 7. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta VS 39/6-1 Jarčen potok
1. Vsebina programa priprave.
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta VS 39/6-1 Jarčen potok (v nadaljevanju: OLN),
– predmet in programska izhodišča OLN,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo OLN,
– obveznosti financiranja priprave OLN.
2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN.
Ocena stanja
Območje je v naravi nepozidana travniška površina (na SZ delu zajema en že obstoječ stanovanjski objekt). Konfiguracija terena je enovita v obliki platoja in rahlo konkavna, ki se spušča proti J. Dostop je obstoječ s severne strani območja. Območje ni komunalno opremljeno, vendar bo možna navezava v bližini ureditvenega območja. Za oskrbo z vodo se predvideva lasten vodni vir – vrtina. Območje se nahaja v okviru krajinskega parka Polhograjski dolomiti, zaradi česar je potrebno še posebej paziti na izvajanje novih poselitev, ki naj bi ob enem uredile tudi obstoječe stanje poselitve, tako v smislu ureditve cestne, komunalne infrastrukture, kot celostno v sliki krajine.
Razlogi za pripravo OLN
Območje je skladno s planskimi akti namenjeno za poselitev. Za izvedbo planski akt predvideva izdelavo občinskega lokacijskega načrta, ki bo podal regulacijske elemente za izvajanje poselitve oziroma prostorske ureditve.
Pravna podlaga
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 88/04) za območje Dobrova-Polhov Gradec.
Prostorski ureditveni pogoji: - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88, 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04) – splošni del.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZureP-1, se OLN pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
3. Predmet in programska izhodišča OLN ter okvirno ureditveno območje.
Predmet OLN
Predmet izdelave je izvedbeni akt za ureditev naselja samostojnih stanovanjskih hiš, ki bo določil regulacijske elemente za razmestitev objektov v prostoru, predvidel in definiral komunalno infrastrukturo ter navezavo na obstoječe naravne in grajene prostorske danosti. Programska izhodišča:
Vsebina lokacijskega načrta je smiselno uporabljen 43. člen ZureP-1 in 73. člen istega zakona ter skladna s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Vsebina naloge:
– postavitev in oblikovne smernice za cca. 20 individualnih stanovanjskih objektov
– določitev gradbenih parcel v velikosti cca 600-1000 m2
– izvedba kanalizacije za odpadne vode z navezavo na skupno čistilno napravo z iztokom v Jarčji potok
– ureditev skupne meteorne kanalizacije
– ureditev vodooskrbe (predlaga se lasten vir iz nove vodne vrtine) z vodovodom do območja urejanja
– ureditev elektoenergetske oskrbe s navezavo na obstoječo TP
– namestitev individualnih plinohramov
– ureditev telekomunikacijskega in CATV omrežja z navezavo na obstoječega
– ureditev odjemnih mest za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (eko otoki).
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje OLN se nahaja v k.o. Šujica, severno od naselja Gabrje. Meja območja poteka ob severni in vzhodni parcelni meji zemljišča s parc.št. 835/3, po vzhodni in južni parcelni meji parc. št. 837, po južni meji parc. št. 835/3 in 835/15, po južni in zahodni meji zemljišča parc. št. 836/1, po zahodni meji zemljišč parc. št. 835/6, 835/1 in 835/12 in dalje ob severni meji zemljišča parc. št. 835/1.
Prostorska konferenca
Občina Dobrova Polhov-Gradec je dne 17. 6. 2005 v skladu z 28. členom ZureP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN, oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, čas in kraj zbora konference je pripravljalec objavil v Uradnem listu RS in dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v 4. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki:
1. – Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
2. – Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
3. – Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
4. – KS Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave OLN:
– celovito preuči in načrtuje komunalna in prometna ureditev naselja z upoštevanjem obstoječih in predvidenih cest in komunalnih vodov,
– pri načrtovanju kanalizacije se upošteva projektirano Programsko rešitev za izgradnjo kanala v delu naselja Gabrje ob Jarčjem potoku,
– pri načrtovanju oskrbe z vodo se preveri tako možnost navezave na obstoječi vodovod, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, ki bi s tehničnimi rešitvami celovito rešile oskrbo z vodo na območju med Gabrjami in Jarčjim potokom,
– pri projektiranju prometne ureditve se upošteva idejna zasnova predvidene obvozne ceste Gabrje – Jarčji potok,
– v naselju se predvidi prostor za ekološki otok,
– podrobnejše usmeritve za projektiranje bodo podane v smernicah nosilcev prostora.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
4. Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 100 Ljubljana,
6. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000Ljubljana,
7. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
8. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – cesta,
9. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
10. KS Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
11. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
12. Občina Dobrova-Polhov Gradec, Vladimirja Dolničarja 2,1356 Dobrova,
13. eventualni drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OLN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi OLN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Kavčič Tomaž, Kranjec Filip,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in OLN: Kavčič Tomaž, Kranjec Filip,
– Pripravljalec: Občina Dobrova-Polhov Gradec,
– Načrtovalec-izdelovalec: Šabec Kalan Šabec – arhi­tekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana,
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZureP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov),
– Investitor načrtovanih ureditev: Kavčič Tomaž, Kranjec Filip.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. poglavju tega programa priprave.
Zaradi obstoječih pogojev ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni relevantna. Izdelovalec OLN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave OLN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
OLN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OLN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Plan,
– PUP,
– Idejno zasnovo prostorske ureditve (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, št.: UP-05-006),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (izdelal Oral d.o.o. Vrhnika, št. načrta 27-2004, oktober 2004),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OLN mora nosilec urejanja prostora, investitor, oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil za okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
7. Roki za pripravo OLN.
Sprejem programa priprave:
– Pripravljalec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem (8) dni pred sprejemom programa priprave,
– Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec OLN po potrebi dopolni gradivo »Idejna zasnova UP-05-006« (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana),
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee, izdelovalec OLN (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana) po pooblastilu Občine Dobrova-Polhov Gradec zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave,
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge,
– Po pridobivi smernic izdelovalec OLN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic),
– Pripravljalec in investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec OLN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve, in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev,
– Pripravljalec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelava strokovnih podlag in predloga OLN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 6. točki tega programa priprave,
– Izdelovalec izdela predlog OLN v 20 dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbor za komunalo obravnava predlog v roku 30 dni po oddaji gradiva občinski upravi. Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga v roku 7 dni po pozitivnem sklepu Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, Našem časopisu (na krajevno običajen način),
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec in sedežu KS Dobrova za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi,
– Občinska služba v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Dobrova-Polhov Gradec,
– Pripravljalec skupaj s krajevno skupnostjo Dobrova evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov,
– Izdelovalec skupaj z Občino Dobrova-Polhov Gradec prouči pripombe, predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb,
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, ki pripombe in predloge predhodno obravnavajo, v roku 30 dni po poteku javne razgrnitve (rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila zahtevnosti pripomb),
– Pripravljalec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OLN s stališči do njihovih morebitnih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga OLN.
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev, oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag,
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag,
– Izdelovalec OLN pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN,
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog OLN Občini Dobrova-Polhov Gradec v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem OLN
– Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec posreduje po predhodni obravnavi Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, usklajen predlog OLN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec sprejme OLN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu RS.
8. Obveznosti financiranja priprave OLN.
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OLN. Vsa sredstva za izvedbo OLN za VS 39/6-1 Jarčen potok zagotavljata Kavčič Tomaž, Kranjec Filip.
9. Objava programa priprave.
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in v občinskem uradnem glasilu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-3563/04-G
Dobrova, dne 25. julija 2005.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost