Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto, stran 8229.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/97 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 36/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02) ter prvega odstavka 16. člena in prvega odstavka 47. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. redni seji dne 11. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto
1. člen
(1) V Odloku o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 128/04) se v tretji alinei prvega odstavka 2. člena za besedno zvezo »kabinet župana« doda besedna zveza »urad direktorja občinske uprave«.
(2) V četrti alinei prvega odstavka 2. člena se za besedno zvezo »sistemizaciji« doda beseda »praviloma«.
(3) Dopolni se četrta alinea prvega odstavka 2. člena tako, da se za naštetima notranjima organizacijskima enotama dodata še:
– urad in
– center.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za 1. točko »Kabinet župana« doda 2. točka »Urad direktorja občinske uprave« in za 9. točko točka 10. »Revizijska služba«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedna zveza »pooblasti Občinski svet« nadomesti z besedno zvezo »določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan.«
4. člen
Črta se tretji odstavek 8. člena.
5. člen
(1) V tretji alinei drugega odstavka 19. člena se črta besedna zveza »ali za to pooblasti predstojnike posameznih organov občinske uprave«.
(2) V drugem odstavku 19. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja Mestne občine Novo mesto.
6. člen
V drugem odstavku 20. člena se črta besedna zveza »direktorja občinske uprave«.
7. člen
V sedmem odstavku 21. člena se besedna zveza »javne uslužbence« nadomesti z besedo »uradnike«.
8. člen
V dvanajsti alinei prvega odstavka 22. člena se črta besedna zveza »in direktorja občinske uprave«.
9. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»Urad direktorja občinske uprave opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– delovanje občinskega sveta, kamor spada tudi delovanje odborov in komisij ter drugih organov Mestne občine Novo mesto,
– zagotavljanje podpore za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo,
– socialno varstvo,
– strokovne, organizacijske, koordinacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe direktorja občinske uprave.«
10. člen
Črtata se dvanajsta in trinajsta alinea 23. člena.
11. člen
Črta se enajsta alinea 28. člena.
12. člen
(1) V prvem odstavku 31. člena se za besedo »reševanja« doda besedna zveza »in nalog, ki so strateškega pomena za Mestno občino Novo mesto«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Naloge v prvem odstavku tega člena opravljajo samostojni izvajalci. V primeru večjega števila delovnih mest se za opravljanje nalog notranje revizije lahko oblikuje revizijska služba. Revizijska služba lahko opravlja notranjo revizijo pri vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, skladno z dogovorom med občino in proračunskim uporabnikom.«
(3) Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-05-31/2004
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost