Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3453. Program priprave občinskega lokacijskega načrta B 31 Povezovalka, stran 8216.

Na podlagi 12., 17. in 27. člena Zakona o urejanju pro­stora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 10. 6. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta B 31 Povezovalka
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja lokacijskega načrta B 31 Povezovalka. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo prometa in dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03-ZZK-1).
2. Predmet in programska izhodišča
Sprejete spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) določajo meje in urejanje zazidalne cone B31 Povezovalka. Površine v območju lokacijskega načrta so namenjene ureditvi prometne infrastrukture južnega dela Bakovnika v funkciji tretje mestne povezovalke. Površine v območju lokacijskega načrta so namenjene družbenim dejavnostim, prvensveno pa poteku novonačrtovane povezovalne ceste od priključka na Ljubljansko cesto pri pošti na Bakovniku, mimo spodnjega Alprema, preko Mlinščice, reke Kamniške Bistrice s priključkom (krožiščem) na obvozno cesto.
Lokacijski načrt se pripravi v skladu s 27., 30., 31., 33., 72., 73. in 77. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter skladno z veljavnimi podzakonskimi akti, navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem območja.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem načrtu v merilu 1:1000.
3. Območje prostorskega akta
Meje urejanja prostorskega akta so v okviru urbanistične zasnove Kamnika.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Kamnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ulica 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ulica 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kateri od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh po prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
Lokacijski načrt B31 Povezovalka se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega načrta območja B31 Povezovalka,
– idejnih rešitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se med postopkom priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) kot tudi morebitne druge geodetske podlage pridobi pripravljavec.
8. Rok za pripravo
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
– pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora v juniju in juliju 2005,
– izdelava geodetskega načrta območja v juniju 2005,
– prostorska konferenca ob pripravi predloga programa priprave prostorskega akta v juniju 2005,
– prostorska konferenca ob pripravi osnutka predloga v oktobru 2005,
– dopolnitev osnutka predloga za javno razgrnitev v oktobru 2005,
– javna razgrnitev in javna obravnava avgusta v oktobru in novembru 2005,
– prva obravnava osnutka na Občinskem svetu v februarju 2006,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v marcu 2006,
– obravnava in sprejem stališč v marcu 2006,
– pridobivanje mnenj v aprilu 2006,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v Uradnem listu RS v maju oziroma v juniju 2006.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev, izdelavo geodetskega načrta in izdelavo prostorskega akta prevzame pripravljavec.
10. Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Kamnik, dne 10. junija 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost