Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3455. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III, stran 8218.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in št. 8/03 – v nadaljevanju: ZUreP-1) in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/2004) je župan Občine Kungota sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del ureditvenega naselja za Gradiško III
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN)
S tem programom priprave s podrobneje opredelijo:
– ocena stanja, razlogi za pripravo OLN,
– predmet in programska izhodišča OLN,
– ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri OLN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev,
– potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag,
– roki za pripravo lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s financiranjem,
– v programu priprave je opisan tudi postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta.
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81/04) so bila iz kmetijskih zemljišč pridobljena nova stavbna zemljišča. V ta namen so bile izdelane strokovne podlage za opredelitev novega območja za poselitev Gradiška III. v občini Kungota (ZUM d.o.o., št. nal. 9/04), v katerih so bile podrobneje proučene razmere in možnosti za potrebe nadaljnje stanovanjske gradnje.
Območje obravnave OLN leži na robu Občine Kungota. Stisnjeno je v vzporedno stransko Dobrenjsko dolino, po kateri poteka avtocesta na odseku Šentilj–Maribor. Območje na vzhodu meji na občino Pesnica, v razdalji ca. 400 m proti jugu pa se pričenja teritorij Mestne občine Maribor.
Razlogi za pripravo OLN so namera občine, da pripravi pravno podlago za graditev objektov in izgradnjo komunalne, energetske in prometne infrastrukture. S sprejetim izvedbenim prostorskim aktom, ki bo določil prostorske pogoje in rešitve za učinkovito organizacijo dejavnosti v območju obravnave, bo investitor pridobil pravno podlago za pridobitev dovoljenj ter za izvedbo vseh načrtovanih posegov v prostor in sicer tako za novogradnjo stavb kot za objekte prometne in druge gospodarske infrastrukture.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je ZUreP-1, (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek št. 8/03) ter Pravilnik o vsebini obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
 
II. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet obravnave je izdelava OLN za del novega območja za poselitev Gradiška III v Občini Kungota. Koncept ureditve predvidene pozidave je vsebinsko in funkcionalno dopolniti že obstoječo razpršeno gradnjo. Gre za sanacijo obstoječe poselitve s funkcionalnim in morfološkim zgoščevanjem, zapolnjevanjem in zaokroževanjem ter z ustrezno infrastrukturno ureditvijo območja. Poleg tega je območje deloma že pozidano, delno komunalno opremljeno, primerno dostopno ter po terenskih karakteristikah, legi in ekspoziciji primerno za stanovanjsko gradnjo. Zaradi pomanjkanja interesa lastnikov nekaterih parcel v predviden občinski lokacijski načrt ni vključeno celotno ureditveno območje Gradiška III. Razdeljeno je na dva dela. En del obsega 6,64 ha, drugi del pa 0,85 ha. Površina celotnega območja predvidenega občinskega lokacijskega načrta je ca. 7,5 ha.
Trenutna raba zemljišč je kmetijska, delno kot travnata delno kot njivska površina.
Prometno dostopnost zagotavlja cestno omrežje občin Kungota in Pesnica. Tvorijo ga kategorizirane državne in občinske ceste, ki jih dopolnjujejo nekategorizirane ceste.
Državne ceste so kategorije regionalnih cest. Regionalna cesta II. reda št. 436 (R II-436) poteka od jugovzhoda proti severozahodu. Ta cesta navezuje območje občine Kungota na omrežje slovenskih daljinskih cest na jugovzhodu (H2, A1) in zagotavlja direktno povezavo s sosednjo državo Avstrijo preko mednarodnega mejnega prehoda Jurij. Preko te ceste je v širši prostor na zahodu navezano tudi naselje Gradiška III., in sicer posredno preko lokalne ceste 310080 Pesnica–Sp. Kungota. Preko navedene lokalne ceste je Gradiška III. na državno kategorizirano cestno mrežo vezana tudi na vzhodu, in sicer na regionalno cesto II. reda št. 437 (R II-437) Pesnica–Šentilj in nadalje v Avstrijo preko mejnega prehoda Šentilj.
Novo območje za poselitev Gradiška III. leži v jugovzhodnem delu naselja Gradiška. Predvideno ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta zajema naslednje parcele ali njihove dele:
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Katastrska |Parcele                            |
|občina   |                                |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
|Gradiška  |333/1, 339/13, 339/14, 339/15-del, 341/2, 341/3, 345/1, 345/10,|
|      |345/14, 345/4, 345/5, 347/1, 347/10, 347/2, 347/9-del, 350-del,|
|      |353/1, 353/2, 353/3, 394/1, 394/2, 395/4, 396, 397/31, 397/32, |
|      |397/33, 397/4, 399/10, 399/21, 399/5, 399/9, 457/4, 457/6,   |
|      |457/7, 457/8, 459-del, 460/1, 460/2, 460/4-del, 460/5, 460/6, |
|      |460/7, 460/8, 460/9, 462/2-del, 463/3-del           |
+-----------+---------------------------------------------------------------+
Točna meja OLN bo določena v fazi predloga. Glede na pretežno namembnost obstoječih objektov, prostorske razmere, potrebe po prostoru, izkazane interese lastnikov ter občinske potrebe po stanovanjskih površinah se predmetno območje nameni pretežno za stanovanjsko gradnjo. Stanovanjsko gradnjo je možno dopolnjevati še z drugimi dejavnostmi. Obravnavano območje je delno prometno in komunalno opremljeno, vendar bo potrebno infrastrukturo ustrezno glede na potrebe dograditi. Občinski lokacijski načrt predvideva funkcionalno in morfološko zapolnjevanje prostora, vključno s sanacijo obstoječe razpršene gradnje.
 
III. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave OLN dajejo smernice za njegovo pripravo, oziroma smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev in, ki k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta izdajo mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana, Območna pisarna Maribor;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana;
3. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Maribor;
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor;
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Ljubljana;
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Maribor;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
9. Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije;
10. Telekom Slovenije, PE Maribor;
11. Javno podjetje Mariborski vodovod;
12. Javno komunalno podjetje Nigrad Maribor;
13. Občina Kungota – režijski obrat;
14. Drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da jih je potrebno vključiti.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh, po prejemu zahteve o izdaji mnenja, ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Občinska uprava občine Kungota.
Financerji OLN so lastniki zemljišč.
Naročniki strokovnih podlag za izdelavo OLN so lastniki zemljišč.
Načrtovalca lokacijskega načrta bo izbral financer. Načrtovalec pa mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1.
Investitorji načrtovanih prostorskih ureditev bodo privatni investitorji.
 
IV. Potrebne strokovne in zakonske podlage za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Strokovne podlage za načrtovanje predvidenih postopkov ureditve za obravnavano območje morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o naravnih lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih prostora in okolja na obravnavanem območju, na analizah razvojnih možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru. Strokovne podlage variantnih rešitev bodo izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag.
Potrebne strokovne podlage zagotovi financer izdelave OLN.
Zakonske podlage in predpisi za pripravo lokacijskega načrta
– Zakon o urejanju prostora, (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek (Uradni list RS, št. 8/03);
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag. (Uradni list RS, št. 86/04).
Pred pripravo lokacijskega načrta je potrebno izdelati naslednja strokovna gradiva:
1. geološke raziskave terena o naravnih lastnostih prostora na ureditvenem območju z geotehničnimi pogoji temeljenja objektov in izvedbe utrjenih površin
2. po potrebi hidrološko mnenje
3. posebne strokovne podlage prostorskih ureditev.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Investitorji, pridobijo strokovne rešitve, ki so podlaga za ureditev OLN.
 
VI. Geodetske podlage in način pridobitve
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati katastrsko-topografski načrt v digitalni obliki.
Načrt mora biti izdelan v skladu s "Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
 
VII. Postopek in roki za pripravo ter sprejemanje lokacijskega načrta oziroma posameznih faz in smernic za načrtovanje
Postopek priprave in sprejemanje lokacijskega načrta vodi pripravljalec prostorskega akta, to je občinska uprava Občine Kungota.
Postopek bo potekal v naslednjih fazah in rokih:
– prva prostorska konferenca,najmanj 8 dni pred 
sprejemom odločitve ki jo skliče pripravljavec
OLN; župana o izdelavi "Programa priprave" 
          
                         
– izdelava gradiva za pridobitev smernic,
najmanj 7 dni pred sprejemom odločitve
ki ga pripravi izbrani načrtovalec OLN;     
župana o izdelavi "Programa priprave"
 
– pridobivanje smernic za načrtovanje,       30 dni od zaprosila
za katere vse nosilce urejanja prostora
zaprosi pripravljavec OLN
 
– izdelava strokovnih podlag, ki jih        v času pridobivanja 
zagotovi investitor                smernic
 
– izdelava predloga OLN,              največ 30 dni od 
ki ga izdela izbrani načrtovalec          pridobitve smernic in
                          strokovnih podlag
 
– druga prostorska konferenca,           najmanj 15 dni pred javno
ki jo skliče pripravljavec OLN           razgrnitvijo
predloga OLN
 
– javna razgrnitev predloga OLN lokacijskega    prične 7 dni po objavi
načrta, ki jo objavi župan Občine Kungota     javne razgrnitve,
                          v Večeru in traja 30 dni
 
– javna obravnava OLN,               v času javne razgrnitve
ki jo objavi in skliče župan Občine Kungota
sočasno z javno razgrnitvijo, na kateri lahko
občani, organi in organizacije podajo pripombe,
predloge in vprašanja v zvezi s predlogom OLN
 
– predaja pripomb in predlogov za         najkasneje 2 dni po 
dopolnitve OLN, ki jih lahko podajo        zaključeni javni
občani, organi in organizacije v času       razgrnitvi
javne razgrnitve v pisni obliki
 
– opredelitev načrtovalca do pripomb in      7 dni od predaje pripomb
predlogov iz javne razgrnitve, ki jih       in predlogov
izbranemu načrtovalcu posreduje
pripravljavec OLN
 
– stališča do pripomb in predlogov,        2 dni od prejema 
ki jih potrdi župan Občine Kungota         opredelitve načrtovalca
 
– izdelava dopolnjenega predloga OLN,       7 dni od potrditve stališč
ki ga izdela izbrani načrtovalec          župana
 
– pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog      30 dni od obrazložitve 
OLN, ki jih pridobi izbrani načrtovalec od     zahtevka
nosilcev urejanja prostora
 
– sprejem predloga dopolnjenega OLN,        v skladu s poslovnikom 
ki ga obravnava in sprejme Občinski svet      za delo Občinskega sveta
Občine Šentilj po pridobitvi mnenj nosilcev
urejanja prostora
 
– izdelava končnega elaborata, ki ga        15 dni po objavi v uradnem
izdela izbrani načrtovalec po sprejemu občine   glasilu
Odloka o OLN na seji Občinskega sveta in
objavi v uradnem glasilu Občine Kungota.
VIII. Financiranje priprave in sprejemanje lokacijskega načrta
Izdelavo lokacijskega načrta oziroma postopke priprave, izdelave, razgrnitve, javne objave in sprejemanja financirajo lastniki zemljišč.
 
IX. Obrazložitev postopkov za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
Prva prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče prvi zbor prostorske konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave OLN. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga OLN
Izbrani načrtovalec, na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije, izdela gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje oziroma izdelavo predloga lokacijskega načrta z opisom predvidenih posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. S pozivom dostavi gradivo za pridobitev smernic in program priprave.
 
Izdelava predloga OLN
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih smernic za načrtovanje izbrani načrtovalec pripravi predlog OLN.
 
Druga prostorska konferenca
Pripravljavec OLN načrta skliče drugi zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se preverijo in uskladijo predhodna priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave pripravljalec javnost obvesti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Pripravljavec v času javne razgrnitve vodi zapisnik o podanih pripombah in predlogih.
 
Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Načrtovalec se opredeli do priporočil, usmeritev in legitimnih interesov izraženih na prostorski konferenci ter pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
Pripravljavec ob pomoči opredelitev načrtovalca zavzame stališča do podanih pripomb in predlogov.
 
Izdelava dopolnjenega predloga OLN in pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjeni predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
 
Sprejem in objava OLN
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h kateremu priloži svoja stališča skupaj s pripombami in predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se objavi v uradnem glasilu občine.
 
X. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v uradnem glasilu občine in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 30003-39/2004
Kungota, dne 18. julija 2005.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost