Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3464. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto, stran 8230.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02 in 31/05), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 23/05, UPB-1) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 11. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Novo mesto.
(2) Urejanje in čiščenje javnih površin po tem odloku obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin, ter da se zagotavlja estetski videz in urejenost javnih površin.
2. člen
(Način izvajanja)
Obvezno gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na celotnem območju Mestne občine izvaja JP Komunala Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
(Naloge izvajalca)
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s poslovnim planom, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(2) Z izvajalcem se sklene pogodbe o urejanju in čiščenju javnih površin.
4. člen
(Izvajanje javne službe v primeru višje sile)
Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
5. člen
(Javne površine)
Za javne površine, po tem odloku, se štejejo:
– ulice, pločniki, trgi,
– avtobusna postajališča,
– parkirišča,
– tržnice,
– površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih,
– dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih.
6. člen
(Določitev zemljišča kot javne površine)
O tem, ali se posamezno zemljišče šteje za javno površino po tem odloku, v dvomljivih primerih z upravno odločbo odloči Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina).
II. UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
7. člen
(Načrt urejanja javnih površin)
(1) Javne površine se urejajo na podlagi letnega plana – načrta urejanja javnih površin, ki ga izdela izvajalec najkasneje do novembra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Načrt urejanja javnih površin mora biti usklajen z omrežjem podzemnih komunalnih in energetskih naprav ter objektov in s priključki na komunalne naprave.
8. člen
(Zavarovanje javnih površin med gradnjo)
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati javno površino pred poškodbami in onesnaževanjem.
(2) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča, še posebej ob rušenju zgradb ali urejanju fasad, nalagati vozila tako, da se pri prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage na javnih površinah.
(3) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora vsakič zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne more širiti ali prenašati na javne površine.
(4) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode, da se prepreči poškodovanje in onesnaževanje mimoidočih ljudi in javnih površin.
(5) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del med gradnjo poškoduje ali uniči javno površino, jo je dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
9. člen
(Prevoz tovora)
(1) Pravne osebe in vozniki vozil morajo pri prevozu tovora preprečiti izpadanje le-tega na javne površine in parkirišča ter zagotoviti, da tovor ne povzroča prahu in smradu.
(2) V primeru, da se onesnaževanja javne površine pri prevozu ne more preprečiti, je potrebno v najkrajšem času odstraniti nesnago z javnih površin. Odstraniti je potrebno tudi nesnago, ki nastaja pri nakladanju in razkladanju tovora.
III. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
10. člen
(Ravnanje ob prireditvah)
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje do 10. ure naslednjega dne očistiti in kadar je potrebno površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
11. člen
(Odstranjevanje onesnaževanja)
Če povzročitelj onesnaževanja oziroma organizator prireditev javne površine iz 5. člena tega odloka ne očisti in po potrebi ne razkuži takoj po onesnaženju oziroma uporabi, mora po naročilu Inšpektorata Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: inšpektorat), to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
12. člen
(Male živali)
(1) Na javnih površinah je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja javnih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov iztrebke na primeren način takoj odstraniti.
(2) Določilo prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za odstranjevanje konjskih iztrebkov.
13. člen
(Površine pred objekti)
(1) Stalno odprte poslovne površine čistijo lastniki teh površin.
(2) Če lastnik površine, navedene v tem členu, le-te ne čisti redno, jo mora očistiti izvajalec po naročilu inšpektorata na stroške lastnika.
14. člen
(Čiščenje v primeru prometnih nesreč)
(1) Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se mora javne površine takoj očistiti, odstraniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti, razen v primerih, ko je obstoječe stanje po nezgodi merodajno za ugotavljanje povzročitelja nesreče in poteka dogodka.
(2) Javne površine očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške povzročitelja nesreče.
15. člen
(Ravnanje z odpadki)
(1) Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.
(2) Koše namesti izvajalec. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi občina.
(3) Koše za odpadke izpraznjuje in vzdržuje izvajalec.
IV. VIDEZ NASELIJ
16. člen
(Vzdrževanje zgradb)
(1) Zunanji del zgradb (pročelja, balkoni, vrata, izložbe, okna in podobno) morajo lastniki redno vzdrževati, tako da ne kvarijo videza naselja in okolja.
(2) Redno vzdrževanje zunanjih delov zgradb obsega:
1. popravilo in obnovo pročelij,
2. popravilo strešnih žlebov z odtočnimi cevmi, popravilo snegobranov, prekritje strehe in podobno.
17. člen
(Odstranitev objekta)
(1) Objekte, drevesa in naprave, ki zaradi dotrajanosti ali poseganja v svetli profil javne površine kazijo urejenost okolja, mora lastnik oziroma upravljavec odstraniti.
(2) Če lastnik oziroma upravljavec tega ne stori v roku, ki mu ga določi inšpektorat, se lahko odredi odstranitev takega objekta ali naprave na njegove stroške.
18. člen
(Vzdrževanje javne snage)
Lastniki, uporabniki in upravljavci objektov so dolžni skrbeti za čistočo ob objektih tako, da se ne kvari videz objekta, ne dela škode na teh površinah in ne ogroža zdravja ljudi.
19. člen
(Ostalo)
(1) Okolico zgradb, dvorišča, žive meje in podobno, ki mejijo na javne prometne in druge urejene javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani primeren videz naselij.
(2) Na območju občine je na javnih površinah prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za turistično taborjenje in taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva, in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene za te namene in je za uporabo javne površine pridobljeno dovoljenje občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
(4) V primeru, da lastniki oziroma upravljavci površin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del oziroma jih ne izvršijo v roku, ki jim ga je določil inšpektorat, lahko le-ta odredi, da dela opravi pooblaščena organizacija na stroške lastnikov oziroma upravljavcev.
V. VARSTVO JAVNIH POVRŠIN
20. člen
(Poseganje v javne površine)
Poseg v javne površine je dovoljen le v soglasju z občino.
21. člen
(Prepovedana dejanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
– metati papir, cigaretne ogorke in druge odpadke,
– zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
– odlagati dračje, vejevje, gradbeni material, kosovne odpadke in podobno,
– prati motorna in druga vozila,
– odvajati in izpuščati vode iz zgradb in zemljišč, razen v primeru elementarnih in drugih nesreč,
– spreminjati funkcionalnost ali estetski videz.
22. člen
(Območje izvajanja javne službe)
Območje javnih površin, na katerih se izvaja javna služba, se določi s seznamom javnih površin, ki je priloga k pogodbi o opravljanju javne službe.
23. člen
(Viri financiranja javne službe)
(1) Sredstva za plačilo javne službe se zagotavljajo v proračunu občine oziroma se pridobivajo iz dejavnosti.
(2) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je poslovni plan izvajalca in načrt urejanja javnih površin, ki ga izdela izvajalec in potrdi občina.
24. člen
(Nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja strokovna služba občine, pristojna za komunalne zadeve in inšpektorat. Izvajalec mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne službe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
(Kaznovanje pravne osebe)
Z globo 350.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 8., 9., 10., 12., 13., 16., 17., 18., 19. in 21. členom tega odloka.
26. člen
(Kaznovanje odgovorne osebe pravne osebe)
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 8., 9., 10., 12., 13., 16., 17., 18., 19. in 21. členom tega odloka.
27. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb)
Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z 8., 9., 10., 12., 13., 16., 17., 18., 19. in 21. členom tega odloka.
VII. NADZOR
28. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja inšpektorat.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-5/2005-1805
Novo mesto, dne 11. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost