Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3451. Program priprave izdelave Lokacijskega načrta »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«, stran 8213.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave Lokacijskega načrta »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem odloka o Lokacijskem načrtu »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«. Investitor izdelave LN je Občina Idrija.
Na območju Pustote veljajo naslednji prostorski akti:
– Odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986-1990 Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS, št. 34/93, 49/01).
Prva prostorska konferenca je bila organizirana dne 9. 12. 2004 v sejni sobi Občine Idrija.
Pripravljalec plana Občina Idrija je z vlogo dne 14. 1. 2005 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri za pripravo občinskega lokacijskega načrta – »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«, ki je odločilo, da v postopku priprave plana ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
V skladu s 23. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju: ZureP-1) se LN pripravi in sprejeme po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
2. Predmet in programska izhodišča
Na območju Rupnikovega griča – območje Pustota v Sp. Idriji se je že izvršila parcelacija zemljišč, začeli so se postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj, zemljišča pa niso komunalno, energetsko in prometno opremljena. Občina Idrija se je na pobudo KS Sp. Idrija zato odločila za izdelavo Lokacijskega načrta infrastrukture za to ureditveno območje.
Zbrati je potrebno podatke o izvedenih parcelacijah, obstoječi infrastrukturi na tem območju in že izdanih gradbenih dovoljenjih in nato izdelati lokacijski načrt, ki bo vseboval zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture na osnovi idejnega načrta parcelacije oziroma razporeditve hiš in glede na traso ceste, ki je na terenu deloma že realizirana.
3. Okvirno ureditveno območje
Območje obsega gradbene parcele na območju Pustote, na katerih določa pogoje za gradnjo PUP za Sp. Idrijo in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS, št. 34/93, 49/01) in so v večini nepozidane. Lokacijski načrt se izdela za del območja A3-Rupnik, ki je predvideno za stanovanja in kmetijstvo ter gozdarstvo ter na delu območja med cono A3 - Rupnik in cono Pustota (del) na obeh straneh ceste. Ureditveno območje zajema vse parcele strnjenega kompleksa: 249/1, del 543/1, del 543/2,, del 299/2, 299/3, 299/4, del 300, del 301/1, 301/17, 301/23, 301/25, 301/29, 301/30, 301/31, 301/32, 301/33, 301/35, 301/38, 301/39, 301/40, del 240/2 in parcele, ki so nastale na območju urejanja v postopkih parcelacije v letu 2005.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki so v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– KS Spodnja Idrija,
– Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
– Komunala Idrija,
– Elektro Primorska, PE Tolmin,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– MOP, Agencija za okolje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Področje kmetijstva
– Področje gozdarstva – Sektor za gozdarstvo
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni Inšpektorat RS; Območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Posebne strokovne podlage se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere investitor. Investitor zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
7. Postopek in organizacija priprave lokacijskega načrta
Postopek priprave dokumenta vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija. Načrtovalca izbere na osnovi javnega naročila s postopkom zbiranja ponudb.
8. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge. Prostorski akt se sprejme predvidoma po terminskem planu, ki predvideva drugo prostorsko konferenco v oktobru 2005 in prvo obravnavo na občinskem svetu decembra 2005.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroški izdelave osnutka in soglasij se krijejo iz proračuna Občine Idrija.
10. Program se objavi v Uradnem listu.
Št. 01-2005
Idrija, dne 26. junija 2005.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost