Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2005, stran 8236.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 70. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 19. redni seji dne 18. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2005 (Uradni list RS, št. 11/05).
2. člen
V 2. členu se zneski v tabelah (A, B, C) splošnega dela proračuna spremenijo in določijo v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                599.672
   Tekoči prihodki (70+71)                     316.958
70  Davčni prihodki                         205.118
   700 Davki na dohodek in dobiček                 119.270
   703 Davki na premoženje                     43.742
   704 Domači davki na blago in storitve              42.106
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                        111.840
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                   22.620
   711 Takse in pristojbine                     2.240
   712 Denarne kazni                          113
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              88
   714 Drugi nedavčni prihodki                   86.779
72  Kapitalski prihodki                       55.380
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            50.380
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev            5.000
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                       227.334
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij             227.334
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  603.799
40  Tekoči odhodki                         141.515
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              43.635
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          6.115
   402 Izdatki za blago in storitve                 86.200
   403 Plačila domačih obresti                    2.654
   409 Rezerve                            2.911
41  Tekoči transferi                        200.675
   410 Subvencije                          5.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      100.082
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         20.689
   413 Drugi tekoči domači transferi                74.904
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                      216.075
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             216.075
43  Investicijski transferi                     45.534
   430 Investicijski transferi                   45.534
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (Proračunski primanjkljaj)                    -4.127
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja               –
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil                     –
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih                –
   Deležev (440+441+442+443)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja
     v javnih skladih in drugih osebah
     javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                        24.250
50  Zadolževanje                           24.250
   500 Domače zadolževanje                     24.250
VIII. Odplačila dolga (550)                      38.400
55  Odplačila dolga                         38.400
   550 Odplačila domačega dolga                   38.400
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   -18.277
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 -14.150
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)              4.127
-----------------------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2005              13.250
-----------------------------------------------------------------------------
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedno zvezo »posameznega področja proračunske porabe« doda besedilo »ter med proračunskimi področji«.
4. člen
Doda se 3.a člen z naslednjim besedilom:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prispevki občanov.
3. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda.
4. Odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja.
5. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije.«
5. člen
Besedilo 2. točke prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»2. račun za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami.«.
Besedilo drugega odstavka 5. člena se nadomesti z besedilom:
»Proračunske rezerve se v letu 2005 oblikujejo v višini 2,911.480 tolarjev.«
6. člen
V 7. členu se znesek 2.000.000 nadomesti z zneskom 24,250.000.
V istem členu se doda nov tretji odstavek:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, največ do višine 29,000.000 tolarjev.«
7. člen
Besedilo 8. člena se nadomesti z besedilom:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0066/2005
Rogatec, dne 18. julija 2005.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost