Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 8186.

Na podlagi 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 61/01, 31/03, 135/03, 80/04 in 61/05) se v II. poglavju za 32. členom dodata nova ukrepa 5.A in 5.B ter novi 32.a, 32.b, 32.c, 32. č in 32.d členi, ki se glasijo:
»5.A Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk pri neprofitnih delodajalcih
32.a člen
Ukrep je namenjen dolgotrajno brezposelnim ženskam, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na zavodu oziroma so skupaj z vključenostjo v javna dela brez redne zaposlitve več kot dve leti in se zaposlijo pri neprofitnih delodajalcih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj oziroma vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost in ne delijo dobička.
32.b člen
V okviru ukrepa se zagotavlja subvencija za zaposlitev, ki lahko znaša v skupnem mesečnem znesku vseh upravičenih stroškov največ do 150% minimalne mesečne plače za zaposlitev za polni delovni čas oziroma sorazmerno manj za zaposlitev za krajši delovni čas.
Upravičeni stroški v okviru ukrepa so:
– nadomestitev dela plače,
– povračilo dejanskih stroškov za prevoz na delo,
– stroški prehrane med delom,
– stroški predhodnega zdravniškega pregleda.
Subvencija za zaposlitev se lahko odobri za najmanj 12 mesecev in največ za 18 mesecev.
5.B Projekti netržnih zaposlitvenih programov
32.c člen
Ukrep je namenjen brezposelnim osebam, ki se soočajo z ovirami pri vstopu na trg dela in se zaposlijo pri neprofitnih delodajalcih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj oziroma vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost in ne delijo dobička.
32.č člen
V ukrep se vključujejo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci zavoda iz ciljnih skupin in sicer: dolgotrajno brezposelni (več kot 2 leti), mladi, ki so opustili šolanje, so brezposelni in imajo težave na različnih področjih, etnične skupine (Romi) in druge skupine (žrtve nasilja, bivši odvisniki, osebe po prestani kazni in drugi). V ukrep se ne vključujejo dolgotrajno brezposelne ženske, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na zavodu oziroma so skupaj z vključenostjo v lokalne zaposlitvene programe-javna dela brez redne zaposlitve več kot dve leti, in invalidi.
32.d člen
V okviru ukrepa se zagotavlja subvencija za zaposlitev, ki lahko znaša v skupnem mesečnem znesku vseh upravičenih stroškov največ do 100% minimalne mesečne plače za zaposlitev za polni delovni čas. Subvencija za zaposlitev se lahko odobri za najmanj 12 mesecev.
Upravičeni strošek v okviru ukrepa je nadomestitev dela plače.
2. člen
Ukrepa 5.A in 5.B iz prejšnjega člena se izvajata na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji, določenih v skladu s 5. členom tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-46/2005/3
Ljubljana, dne 26. julija 2005.
EVA 2005-2611-0095
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost