Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3394. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012), stran 8188.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno, št. 04-47/03 z dne 10. decembra 2003, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Litija-Šmartno, ki meri 8.799,94 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Litija in Šmartno, oziroma v katastrskih občinah Kresnice, Kresniški vrh, Litija, Štanga, Šmartno, Vintarjevec, Gozd Reka, Račica in Liberga.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Litija-Šmartno je z dnem 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
B) površina: 6.053,82 ha, od katere je:
– 6.037,46 ha večnamenskih gozdov in 16,36 varovalnih gozdov;
– 1.050,85 ha državnih gozdov in 5.002,97 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 274 m3/ha, od tega 90,2 m3/ha iglavcev in 183,8 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,77 m3/ha, od tega 2,14 m3/ha iglavcev in 4,63 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Litija-Šmartno določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.291,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.248,49 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.058,28 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Litija-Šmartno za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 217.962 m3, od tega 69.106 m3 iglavcev in 148.856 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 396,94 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 68,79 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Litija-Šmartno v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Litija, Litijska cesta 20, Litija, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-9/2001/11
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2003-2311-0123
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost