Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3386. Zakon o dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-A), stran 8165.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o državnem svetu (ZDSve-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. julija 2005.
Št. 001-22-71/05
Ljubljana, dne 5. avgusta 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM SVETU (ZDSve-A)
1. člen
V 43. členu Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92 in 73/03 – odločba US) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Funkcija predsednika in podpredsednika je častna in se opravlja nepoklicno.«
2. člen
V prvem odstavku 62. člena se pred piko doda besedilo »in se opravlja nepoklicno«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona predsedniku, podpredsedniku in članom državnega sveta, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, preneha delovno razmerje v državnem svetu. Svojo funkcijo do izteka mandata opravljajo nepoklicno.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-5/38
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EPA 251-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost