Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3450. Program priprave za občinski lokacijski načrt Rožna dolina II (OLN), stran 8211.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 1. 8. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Rožna dolina II (OLN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
za pripravo OLN
Ocena stanja
Na osnovi občinskega prostorskega plana je območje namenjeno za urejanje z OLN opredeljeno kot posebno območje proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti. Območje se nahaja južno od mestne zbirne ceste (Gasilska cesta) in zahodno od potoka Grosupeljščica, ki je opredeljena kot naravna dediščina. Cesta se konča slepo pri potoku. Na zahodni strani je že zgrajen niz proizvodno storitvenih objektov, kot je Gasilski dom in pekarna. Na severu je niz stanovanjskih objektov, na jugu poteka železniška proga Ljubljana – Novo mesto. Lokacija predstavlja edino nepozidano površino »na jugozahodnem robu mesta«.
Razlogi
V Grosuplju, ki je satelitsko naselje Ljubljane, je vse večje povpraševanje po nakupu gradbenih parcel za gradnjo poslovnih in proizvodnih objektov, zaradi izredno dobrega geografskega in prometnega položaja. V neposredni bližini je državno središče, avtocesta in železnica, ki omogočata hitro povezavo s celotno Slovenijo, kakor tudi s širšo regijo. Lastnik večjega dela zemljišča na območju OLN-ja je zainteresiran za gradnjo proizvodnega objekta – pekarne, ki bi oskrbovala širšo regijo. Prav tako obstajajo interesi drugih potencialnih investitorjev po gradnji manjših skladiščnih objektov. Za realizacijo tega programa je na osnovi veljavne prostorske zakonodaje potrebno izdelati OLN.
Pravna podlaga
– dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 23/86, 18/88 in Uradni list RS, št. 16/90),
– družbeni plan občine Grosuplje za obdobje 1990 – 2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92),
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94, 78/94),
– spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98 in 21/01, 109/02, 111/03, 124/03),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 – 2000, dopolnitev 2004),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 41/04).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
Predmet
Predmet obravnave je določitev gradbenih parcel za gradnjo proizvodnih (pekarna), storitvenih (trgovina), skladiščnih in ostalih objektov, funkcionalne prometne mreže in ostale infrastrukture, zunanje ureditve, urbanistično arhitekturnih pogojev za oblikovanje objektov in ustrezne navezave na obstoječo pozidavo.
Programska izhodišča
Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova, ki je narejena v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana in ki na območju urejanja določa komunalne, obrtne in storitvene dejavnosti ter manjše industrijske obrate s poudarkom, da na območju OLN ni dovoljena stanovanjska gradnja, da je potrebno varovati 30 m pas ob potoku Grosupeljščica kot zeleni mestni prostor, da je ob železnici v širini kanalizacijskega kanala rezervat za industrijski tir ter da gabariti objektov ne smejo presegati 10 m. Poleg programske zasnove kot programsko izhodišče se upoštevajo tudi znani programi investitorjev (pekarna, skladišče) in zahteve Občine Grosuplje predvsem glede rekonstrukcije in podaljška Gasilske ceste čez potok Grosupeljščico ter varovanje zelenega pasu za šport in rekreacijo ob Grosupeljščici, kot naravni dediščini.
3. člen
Območje OLN
Območje urejanja z OLN je velikosti cca 2.37 ha in obsega naslednje parcelne št.: 1910/98, 1910/25, 1910/6, 1906/1, 1906/2, 1905/10, 1905/9, 1905/11, 1905/12, 1905/14, 1905/1, 1905/13, vse k.o. Grosuplje – naselje.
Na zahodu območje meji z že izgrajenim kompleksom gasilskega doma, na severu je meja Gasilska cesta in obstoječa stanovanjska soseska, na jugu meja območja poteka ob trasi obstoječe železniške proge Ljubljana – Novo mesto, na vzhodu je meja zeleni pas ob potoku Grosupeljščica.
Morebitna sprememba velikosti območja urejanja z OLN, oziroma morebitna fazna izdelava OLN se določi na osnovi ugotovitev iz strokovnih podlag in/ali smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Prule 27, Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
6. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika – ogrevanje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
7. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za vode,
8. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za okolje,
9. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za varstvo narave,
10. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
11. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Cigaletova 15, Ljubljana,
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
13. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve ...).
V postopku izdelave OLN bo potrebno izdelati naslednje strokovne podlage:
– hidravlično hidrološko študijo,
– idejni projekt rekonstrukcije Gasilske ceste z mostom čez Grosupeljščico.
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
Strokovne rešitve se pridobijo s pripravo variantnih rešitev v dogovoru z naročnikom in pripravljavcem OLN.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja OLN
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic   |10 delovnih dni po sprejetju in objavi  |
|                 |programa priprave, dostavi geodetskega  |
|                 |posnetka in pridobitvi idejnih rešitev  |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdaja smernic za načrtovanje   |30 dni                  |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag z   |15 delovnih dni po pridobitvi smernic za |
|variantnimi rešitvami       |načrtovanje               |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izbor variantne rešitve      |5 dni po pridobitvi variantnih rešitev  |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava strokovne rešitve    |3 delovne dni po izdaji sklepa o izboru |
|                 |variante                 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava predloga OLN za javno  |15 delovnih dni po pridobitvi sklepa o  |
|razgrnitev (JR)          |izboru variante             |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izvedba 2. prostorske konference |najmanj 14 dni pred JR          |
|(PK)               |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Dopolnitev predloga OLN za JR   |2 delovna dni po izvedbi 2.PK      |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava predstavitvenega gradiva |5 delovnih dni po izvedbi 2.PK      |
|za JR               |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Sprejetje in objava Sklepa o JR  |30 dni po izboru variantne rešitve    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna     |30 dni                  |
|obravnava predloga OLN      |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Priprava stališča do pripomb iz JR|5 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Sprejetje stališč do pripomb   |15 dni po prejemu stališč do pripomb   |
|                 |izdelovalca OLN             |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Pisna seznanitev lastnikov    |3 dni po sprejetju stališč do pripomb  |
|zemljišč na območju OLN s stališči|                     |
|do njihovih pripomb        |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN|15 delovnih dni po sprejetju stališč do |
|                 |pripomb                 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdaja mnenj nosilcev urejanja  |30 po prejemu vloge za izdajo mnenj   |
|prostora             |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Priprava usklajenega dopolnjenega |5 delovnih dni po pridobitvi mnenj k   |
|predloga OLN za sprejem      |dopolnjenemu               |
|                 |predlogu OLN               |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Sprejetje OLN z odlokom na OS   |30 dni po prejemu usklajenega      |
|                 |dopolnjenega predloga          |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Objava odloka o OLN v Uradnem   |15 dni po sprejemu OLN na OS       |
|listu RS             |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Kompletacija končnega dokumenta  |5 delovnih dni po objavi odloka v    |
|                 |Uradnem listu RS             |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
OPOMBA:
– Za JR je potrebno izdelati predstavitveno gradivo, ki mora vsebovati prikaz prostorskih ureditev na vsaj en poljuden način (fotomontaža, maketa, perspektivna slika, elektronski mediji …).
– Odločitev o izboru variantne rešitve sprejme pristojni organ Občine Grosuplje.
– Predlog OLN za JR se izdela na podlagi izbrane variantne rešitve ter smernic nosilcev urejanja prostora.
– Predlog OLN obravnava občinski svet na predlog župana in sprejme Sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejeme Občinski svet občine Grosuplje.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN za sprejem.
– Župan posreduje predlog OLN Občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem SDZN
Pripravljavec OLN je Občina Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN je na predlog naročnika TOPOS d.o.o., Dol. Toplice.
Naročnik dokumenta in investitor je: Electa, Mestni trg 8, Ljubljana.
Sredstva za izdelavo OLN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-0001/2005
Grosuplje, dne 1. avgusta 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost