Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3462. Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica, stran 8226.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. 7. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju in sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za:
– dodeljevanje štipendij dijakom in študentom,
– sofinanciranje šolnin,
– sofinanciranje krajših oblik dodatnega strokovnega izobraževanja.
Sredstva za štipendije, sofinanciranje šolnin in sofinanciranje krajših obliko strokovnega izobraževanja zagotavlja Mestna občina Nova Gorica v proračunu.
2. člen
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za sofinanciranje izobraževanja v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja v tujini zagotavlja mestna občina:
– če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri, stopnje ali programa izobraževanja,
– če ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja vrhunsko izobrazbo prijavljenega kandidata.
Za sofinanciranje študija v tujini morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki veljajo za študij v Republiki Sloveniji, ter druge pogoje, ki jih določajo predpisi v državi šolanja.
3. člen
Sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin dodeljuje Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa.
Sredstva za sofinanciranje krajših oblik strokovnega izobraževanja dodeljuje Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega poziva.
II. ŠTIPENDIRANJE
Pogoji in merila za dodelitev štipendije
4. člen
Na razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
– ima status dijaka ali študenta,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju.
5. člen
Prijavi za dodelitev štipendije mora kandidat priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
– dokazila o premoženjskem stanju družine,
– druga dokazila, določena z javnim razpisom ali javnim pozivom.
Učni uspeh se ugotavlja:
– za dijake prvih letnikov na podlagi uspeha zadnjega razreda osnovne šole,
– za študente 1. letnikov na podlagi uspeha na maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu,
– za druge študente na podlagi povprečne ocene izpitov v preteklem študijskem letu.
6. člen
Prijavi na razpis za dodelitev štipendije lahko kandidat priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.
7. člen
Za odločitev o dodelitvi štipendije se upošteva zlasti naslednje osnove in merila:
– dosežen učni uspeh (5. člen) in
– doseženi rezultati (6. člen) kandidata.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Višina štipendije
8. člen
Osnova za določitev višine štipendije je zadnja objavljena zajamčena plača v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: osnova).
Višina štipendije se določi enkrat letno glede na osnovo iz prejšnjega odstavka in dosežen učni uspeh štipendista v preteklem šolskem/študijskem letu.
9. člen
Štipendija se izplačuje v višini:
– 40% osnove za dijake,
– 60% osnove za študente.
Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča in povračilo stroškov prevoza
10. člen
Štipendistu, ki se šola v Republiki Sloveniji, se poleg štipendije izplača:
– dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča v višini 40% osnove, če štipendist v času šolanja živi izven kraja stalnega prebivališča, ali
– povračilo stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi glede na ceno dijaške oziroma študentske mesečne vozovnice, vendar največ v višini 30% osnove, če se štipendist dnevno vozi iz kraja stalnega bivališča v kraj šolanja.
Dodatka iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se med seboj izključujeta. Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazila o kraju bivanja v času šolanja oziroma dokazil o stroških prevoza, ki jih mora predložiti štipendist.
Dodatek za bivanje v tujini
11. člen
Poleg štipendije iz 9. člena se štipendistu, ki se šola v tujini, v kraju, ki je oddaljen od kraja stalnega bivališča najmanj 100 kilometrov, izplača dodatek v višini 50% osnove.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazila o kraju bivanju v tujini v času šolanja, ki ga mora predložiti štipendist. Prejemnik dodatka iz prejšnjega odstavka nima pravice do dodatkov iz 10. člena tega pravilnika.
12. člen
Štipendija se po sklepu komisije lahko še dodatno poveča za največ 50% osnove, glede na:
– zelo veliko oddaljenost kraja študija ali nesorazmerno visoke stroške bivanja v tujini ali
– materialni položaj štipendista oziroma njegove družine.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazil o kraju bivanju v času šolanja, visokih stroških bivanja in dokazil o materialnem položaju štipendista oziroma njegove družine, ki jih mora predložiti štipendist.
Dodatek za dosežen učni uspeh
13. člen
Štipendist je upravičen do posebnega dodatka k štipendiji za dosežen učni uspeh oziroma doseženo povprečno oceno v zadnjem šolskem letu:
+----------------------+---------------------------+--------+
|Dijaki – dosežen uspeh|Študentje – povprečna ocena|% osnove|
+----------------------+---------------------------+--------+
|Dober         | nad 7,5 do vključno 8,0 |   4%|
+----------------------+---------------------------+--------+
|Prav dober      | nad 8,0 do vključno 8,5 |   8%|
+----------------------+---------------------------+--------+
|Odličen        | nad 8,5 do vključno 9,0 |   12%|
+----------------------+---------------------------+--------+
|           |     nad 9,0     |   16%|
+----------------------+---------------------------+--------+
Dodatek za dosežen učni uspeh iz prejšnjega odstavka ne pripada štipendistu v prvem letniku izobraževanja.
14. člen
Štipendija se izplačuje mesečno, od začetka šolskega/študijskega leta, najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Štipendija za študij v tujini se izjemoma lahko izplača v enkratnem znesku.
Štipendija se izplačuje v času, ki je predviden za izvedbo šolskega/študijskega programa in je določen v pogodbi med štipenditorjem in štipendistom. Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno leto. V zadnjem letniku srednje oziroma poklicne šole se štipendija izplačuje do vključno meseca junija.
III. ŠOLNINA
15. člen
Mestna občina Nova Gorica plačuje denarno pomoč za sofinanciranje šolnine največ v višini 75% celotnega zneska šolnine za posamezno študijsko leto.
Do sofinanciranja šolnine niso upravičeni prosilci, ki so prejemniki štipendij v skladu z določbami tega pravilnika.
16. člen
Denarno pomoč za sofinanciranje šolnine se odobri za dogovorjen čas trajanja študija, izplača pa za posamezno študijsko leto na podlagi sklenjene pogodbe in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Obseg sredstev za sofinanciranja šolnine določi komisija iz 24. člena tega pravilnika po prosti presoji in na podlagi dokumentacije, ki jo mora predložiti prosilec.
Glede pogojev in meril za odobritev enkratne denarne pomoči za sofinanciranje šolnine se smiselno uporabljajo določbe 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
IV. DODATNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
17. člen
Mestna občina v skladu s tem pravilnikom sofinancira dodatno strokovno izobraževanje:
– zaposlenih v ustanovah s sedežem v Mestni občini Nova Gorica ter
– dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
Za dodatno strokovno izobraževanje se štejejo krajše oblike izobraževanja (do enega meseca) na področja delovanja ustanove ali na področju šolskega oziroma študijskega programa.
18. člen
Mestna občina sofinancira dodatno strokovno izobraževanje pod pogojem:
– da je dodatno strokovno izobraževanje v interesu ustanove ali zasleduje cilje šolskega oziroma študijskega programa.
– da kandidata prijavi ustanova ali šola,
– da ustanova, šola ali posameznik zagotovijo najmanj 2/3 potrebnih sredstev za dodatno strokovno izobraževanje.
19. člen
Udeleženec izobraževanja mora najkasneje v roku 15 dni po zaključku izobraževanja oddelku občinske uprave, pristojnemu za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) poslati poročilo o poteku izobraževanja.
Če se udeleženec ne udeleži izobraževanja ali ne pošlje poročila v roku iz prejšnjega odstavka, lahko mestna občina zahteva vračilo odobrenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila, do dneva vračila.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN DENARNIH POMOČI
20. člen
Mestna občina Nova Gorica na podlagi sklepa župana v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani mestne občine objavi:
– javni razpis za štipendiranje in sofinanciranje šolnin,
– javni poziv za sofinanciranje krajših oblik strokovnega izobraževanja.
21. člen
Javni razpis oziroma javni poziv mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– namen javnega razpisa oziroma poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis oziroma javni poziv,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis oziroma javni poziv,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom oziroma pozivom.
22. člen
Prijava na javni razpis oziroma javni poziv mora biti obvezno izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši kot 15 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
Prijavo in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka, mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis oziroma javni poziv, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »NE ODPIRAJ«.
23. člen
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da vlogo dopolni in določi rok za dopolnitev. Če prijavitelj v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.
24. člen
O dodelitvi štipendij in sofinanciranje šolnin na podlagi javnega razpisa odloča odbor za šolstvo, kulturo in šport (v nadaljevanju odbor).
Sklep odbora mora poleg odločitve ali izbire vsebovati tudi kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne prijave. Na podlagi sklepa odbora izda odločbo pristojni organ.
25. člen
Prijave na javni poziv za sofinanciranje krajših oblik izobraževanja obravnava in rešuje na prvi stopnji pristojni organ. Prijave obravnava po vrstnem redu prispetja in odloča o višini in upravičenosti do sofinanciranja do porabe sredstev.
Pristojni organ odloči o sofinanciranju krajših oblik izobraževanja z odločbo.
26. člen
Zoper odločbo prvostopnega organa je dopustna pritožba na župana mestne občine v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku enega meseca od vložitve pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
VI. POGODBA
27. člen
Razmerje med mestno občino in prejemnikom štipendije, šolnine ali sredstev za sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja se uredi s pogodbo, ki vsebuje:
– ime oziroma naziv ter naslov oziroma sedež prejemnika,
– davčno in matično številko oziroma EMŠO prejemnika,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank med trajanjem izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank po zaključenem izobraževanju,
– številko transakcijskega računa in banko prejemnika,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
28. člen
Štipendist oziroma prejemnik šolnine ali sredstev za sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če pogodbe ne podpiše in vrne mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo.
29. člen
Štipendist oziroma prejemnik šolnine mora v skladu s sklenjeno pogodbo v dogovorjenih rokih:
– mestno občino obveščati o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
– predložiti dokazila o izpolnitvi pogodbenih obveznosti in
– mestno občino obvestiti o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbe.
Štipendistu oziroma prejemniku šolnine, ki je izdelal letnik, ni pa pravočasno predložil zahtevanih dokazil, pravica do izplačila štipendije miruje. Ponovno se prične izplačevati s prvim naslednjim mesecem po prejemu dokazil.
30. člen
Štipendistu oziroma prejemniku šolnine, ki ponavlja letnik, pravica do izplačila miruje. Ponovno se prične izplačevati s prvim naslednjim mesecem po prejemu dokazil o opravljenih obveznostih in vpisu v naslednji letnik.
Če štipendist oziroma prejemnik šolnine tudi po ponavljanju ne izdela letnika, lahko mestna občina odpove pogodbo in zahteva vračilo izplačane štipendije oziroma šolnine v skladu s pogodbo.
31. člen
Izjemoma lahko mestna občina, iz utemeljenih razlogov, štipendista oziroma prejemnika šolnine delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog se šteje:
– smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali posvojiteljev oziroma drugih oseb, ki štipendista vzdržujejo,
– težak socialni položaj štipendista oziroma prejemnika šolnine ali njegove družine.
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s štipendistom oziroma prejemnikom šolnine ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
32. člen
Štipendisti in prejemniki šolnin, ki prejemajo štipendije ali šolnine na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko štipendist ali prejemnik šolnine predlaga uskladitev pogodbe z določbami tega pravilnika in nadaljnje izplačevanje štipendij ali šolnin v skladu z določbami tega pravilnika.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja št. 64-11/00 z dne 28. 6. 2000, objavljen v Uradnih objavah časopisa OKO št. 15/2000.
Št. 64-11/2000-6
Nova Gorica, dne 14. julija 2005.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti