Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3460. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 8225.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02, 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list, št. 38/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
1. V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica se za posamezne programe vrtcev določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
+----------------------+----------+----------+
|           |  Dnevni| Poldnevni|
|           |  program|  program|
|           |  (9 ur)|  (6 ur)|
+----------------------+----------+----------+
|– I. STAROSTNO OBDOBJE|99.900 SIT|84.400 SIT|
|oddelki 1-3 let    |     |     |
+----------------------+----------+----------+
|           |     |     |
+----------------------+----------+----------+
|II. STAROSTNO OBDOBJE |     |     |
|           |     |     |
+----------------------+----------+----------+
|– oddelki 3-4 let   |77.200 SIT|61.200 SIT|
+----------------------+----------+----------+
|– oddelki 4-6 let   |74.000 SIT|61.200 SIT|
+----------------------+----------+----------+
|– oddelki 3-6 let   |74.000 SIT|61.200 SIT|
+----------------------+----------+----------+
|           |     |     |
+----------------------+----------+----------+
|KOMBINIRANI ODDELKI  |77.200 SIT|61.200 SIT|
+----------------------+----------+----------+
2. Prispevek staršev za plačilo programov v vrtcih se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Staršem, ki imajo otroke vključene v vrtcih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica in uveljavljajo znižano plačilo vrtca v Mestni občini Nova Gorica, se pri določitvi prispevka staršev upošteva tudi vplačane anuitete najetega stanovanjskega kredita. Vplačane anuitete stanovanjskega kredita za rešitev stanovanjskega vprašanja družine se odštejejo od bruto dohodka.
3. Starši otrok, ki imajo otroke vključene v vrtcih, katerih ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica in ki so uveljavljali znižano plačilo vrtca v Mestni občini Nova Gorica, lahko dodatno uveljavljajo:
– oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila vrtca za čas odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo na Oddelek za družbene dejavnosti najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti,
– začasni izpis
Uveljavijo ga lahko starši, ki želijo za svojega otroka rezervirati mesto v izbranem oddelku, in sicer:
– za čas od 01.-31. julija,
– za čas od 01.-31. avgusta,
– za čas od 1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 25% plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj 8 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka.
4. V primerih odsotnosti otroka se prispevek staršev zmanjša za dnevni strošek za živila, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najmanj en delovni dan pred dnevom odsotnosti.
5. V primeru vpisa oziroma izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa oziroma izpisa.
6. V primeru, da bo v določeni enoti vrtca za določen čas (prazniki, počitnice) vključenih manj kot 5 otrok, se te otroke za določen čas vključi v drugo enoto na območju mestne občine.
7. Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica se zagotovi razliko med ceno programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica, ki je izračunana po metodologiji, in med ceno, ki velja za starše. Razlika se prizna samo za otroka s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
8. Ta sklep se objavi v Uradnih objavah – Uradni list RS, in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2005 dalje.
Št. 64-5/2005-6
Nova Gorica, dne 14. julija 2005.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost