Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3371. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2004, stran 8142.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 18. redni seji dne 21. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2004
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2004.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2004 izkazuje:
                          (v tisočih tolarjev)
I.  SKUPAJ PRIHODKI                      735.201
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                 549.888
70  DAVČNI PRIHODKI                      402.859
   700 Davki na dohodek in dobiček             339.651
   703 Davki na premoženje                  33.269
   704 Domači davki na blago in storitve           29.939
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     147.029
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    106.556
   711 Takse in pristojbine                  1.463
   712 Denarne kazni                       9
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         28.221
   714 Drugi nedavčni prihodki                10.780
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     5.175
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         2.247
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                       2.928
73  PREJETE DONACIJE                        71
   730 Prejete donacije iz domačih virov             71
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    180.067
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      inštitucij                      180.067
 
II.  SKUPAJ ODHODKI                      745.003
   (40+41+42+43+44)
40  TEKOČI ODHODKI                      231.914
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           46.468
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       8.122
   402 Izdatki za blago in storitve             166.005
   403 Plačila domačih obresti                1.149
   409 Rezerve                        10.170
41  TEKOČI TRANSFERI                     307.249
   410 Subvencije                       8.263
   411 Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                    147.147
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     33.325
   413 Drugi tekoči domači transferi            118.514
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   152.522
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          152.522
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  53.318
   431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
      osebam, ki niso proračunski uporabniki        14.177
   432 Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom                      39.141
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                   -9.802
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                8.590
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750 +751 +752)                       8.590
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil             8.590
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)                      8.590
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     26.202
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                  26.202
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    1.275
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačilo domačega dolga                1.275
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNIH                          23.715
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                     24.927
 
XI.  NETO FINANCIRANJE                      9.802
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
   31. 12. 2004                        21.635
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/2005
Cerkno, dne 21. julija 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.