Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3318. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., stran 7959.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 0321-3/2002
Koper, dne15. julija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 51/02 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 16/99, 59/99, 100/00, 28/01, 16/02 in 108/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
1. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/02) se za sedanjo 6.točko vstavita nova 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. D/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov.
8. G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki«
(2) Dosedanje točke od 7. naprej se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se beseda »pet« nadomesti z besedo »štiri«.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena in v drugem odstavku 13. člena se besedna zveza »v Uradnih objavah« v nadomesti z besedno zvezo »v uradnem glasilu«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-3/2002
Koper, dne 14. julija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLO STATUS DELL’AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Numero: K0321-3/2002
Capodistria, 15 luglio 2005.
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 20 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – interpretazione autentica, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/2002, e le disposizioni e sentenze della CC, pubblicate nella Gazzetta uff. della RS, n. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 16/99, 59/99, 100/00, 28/2001, 16/2002 e 108/2003) nonché l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03) il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 14 luglio 2005, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLO STATUS DELL’AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Articolo 1
(1) Nell’articolo 4, primo comma, del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Bollettino uff. n. 53/02), l’attuale punto 6 è seguito dal nuovo punto 7 e punto 8 che recitano:
»7. D/37.200 Riciclaggio dei residui e rifiuti non metallici
8. G/51.570 Commercio all’ingrosso di residui e rifiuti«
(2) I punti da 7 in poi vengono rinumerati.
Articolo 2
Nell’articolo 17, secondo comma, il termine »cinque« è sostituito con il termine »quattro«.
Articolo 3
Nell’articolo 5, terzo comma, e nell’articolo 13, secondo comma, il termine “nel Bollettino ufficiale” è sostituito con il termine »nel periodico ufficiale«.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K0321-3/2002
Capodistria, 14 luglio 2005.
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti