Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3320. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper, stran 7961.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper
Št. 1053-3./2002
Koper, dne 15. julija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 27. člena Statuta Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 14. 7. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper
1. člen
Druga alinea 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
“– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;”.
2. člen
Četrta alinea 3. člena se spremeni, tako da se glasi:
“– da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;”.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na podlagi prijave na vsakoletni javni razpis, ki ga lahko izvede Javni zavod za šport MO Koper.”
4. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Pogodbe, ki jih Mestna občina Koper in Javni zavod za šport Mestne občine Koper skleneta z izbranimi izvajalci športnih programov za tekoče koledarsko leto, morajo vsebovati:…”.
5. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Sredstva namenjena plačilu stroškov vadbenega prostora se lahko na podlagi sklenjene asignacijske pogodbe med izvajalcem, Mestno občino Koper, Javnim zavodom za šport Mestne občine Koper in najemodajalcem, nakažejo slednjemu.”
6. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Strokovni nadzor nad izvajanjem programov izvajata Javni zavod za šport Mestne občine Koper in Urad za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper.”
7. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, ki ga podpišeta strokovni delavec Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper ali Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper in izvajalec, oziroma strokovni delavec, ki v imenu izvajalca izvaja program.”
Št. 1053-3./2002
Koper, dne 15. julija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEL COFINANZIAMENTO CON EROGAZIONE DEI FONDI PUBBLICI A FAVORE DEGLI ESECUTORI DEL PROGRAMMA ANNUALE RIFERITO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE A LIVELLO LOCALE NEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Numero: K1053-3./2002
Capodistria, 15 luglio 2005.
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – deliberazione della CC, 87/01), l’articolo 9 della Legge sullo sport (Gazzetta uff. della RS, n. 22/98), il Programma nazionale dello sport nella RS (Gazzetta uff. della RS, n. 24/00 e 31/00) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 luglio 2005, ha approvato le
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I
AL REGOLAMENTO DEL COFINANZIAMENTO CON EROGAZIONE DEI FONDI PUBBLICI A FAVORE DEGLI ESECUTORI DEL PROGRAMMA ANNUALE RIFERITO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE A LIVELLO LOCALE NEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Articolo 1
Il secondo alinea dell’articolo 2 è modificato e recita:
“– federazioni delle società sportive, fondate da associazioni sportive per le singole aree ovvero discipline sportive, con sede nel territorio del Comune città di Capodistria;”
Articolo 2
Il quarto alinea dell’articolo 3 è modificato e recita:
“– che sia garantito, per determinate discipline sportive, l’allenamento regolare e programmato per almeno 36 settimane all’anno, fatta eccezione per i programmi sportivi dei bambini e giovani quali: Impariamo a nuotare, “Zlati sonček”, “Krpan e gare scolastiche;”.
Articolo 3
L’articolo 4 è modificato e recita:
“Gli esecutori possono reperire i fondi del bilancio comunale destinati a finanziare i programmi sportivi unicamente in base alla partecipazione al bando pubblico, indetto ogni anno dall’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria.”
Articolo 4
Il testo dell’articolo 11, primo comma, è modificato e recita:
“I contratti conclusi dal Comune città di Capodistria e dall’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria con gli esecutori dei programmi sportivi, selezionati nell’anno in corso, devono contenere:…”.
Articolo 5
Il testo della frase iniziale del terzo comma dell’articolo 11, è modificato e recita:
“Per il pagamento delle spese per spazi usati per gli allenamenti può essere concluso un contratto d’assegnazione tra l’esecutore, il Comune città di Capodistria, l’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria e l’affittuario, con il versamento del corrispettivo a questo ultimo. ”
Articolo 6
L’articolo 14, primo comma, è modificato come segue:
“Il controllo sull’attuazione dei programmi è affidato all’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria ed all’Ufficio affari sociali e sviluppo dell’amministrazione comunale di Capodistria.”
Articolo 7
La frase iniziale del terzo comma dell’articolo 14 è modificata come segue:
“In occasione di ciascuna visita si procede alla stesura del verbale in duplice copia, sottoscritto da un collaboratore tecnico dell’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria oppure dell’Ufficio affari sociali e sviluppo dell’amministrazione comunale di Capodistria, oltre all’esecutore ovvero operatore tecnico il quale attua il prorramma in nome dell’esecutore.”
Numero: K1053-3./2002
Capodistria, 14 luglio 2005.
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti