Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3249. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
3250. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju
3251. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci
3252. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Stari vrh na Starem vrhu
3253. Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
3254. Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav

Sklepi

3255. Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

MINISTRSTVA

3256. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
3258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
3259. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
3260. Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe
3261. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci – 1. faza
3262. Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom
3263. Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij
3264. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi
3265. Pravilnik o paralelnem uvozu in paralelni distribuciji zdravil
3266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3267. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
3268. Datum nastopa poslovanja notarja

OBČINE

Braslovče

3269. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2004
3270. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče
3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče
3272. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2005
3273. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče

Prevalje

3274. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
3275. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in k.o. Prevalje

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3276. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škofljica

3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje
3278. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
3281. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

44. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o reševanju na morju, 1989 (MKRM89)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti