Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3261. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci – 1. faza, stran 7791.

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci – 1. faza
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na kmetijskih zemljiščih na območju katastrskih občin Zamušani, Gajevci, Gorišnica, Moškanjci, Zagojiči in Tibolci, na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci – 1. faza, v skupni površini 3,058.166 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Zamušani
27/1, 27/2, 30/1, 30/3, 31, 35, 47/1, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63/3, 63/4, 65, 67, 68, 69, 70/2, 70/3, 70/37, 70/38, 70/39, 70/40, 853/1, 853/2, 853/3, 855, 856/1 in 862;
– v k.o. Gajevci
300, 301/1, 301/2, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/1, 324, 325/1, 326/1, 331/1, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 340, 341/1, 341/2, 342, 343 in 496;
– v k.o. Gorišnica
384/1, 393/1, 393/4, 393/5, 393/6, 393/8, 400/1, 400/3, 401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 403, 422/1, 423/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 425/1, 425/2, 425/3, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429/1, 430/1, 430/3, 430/4, 433/1, 433/2, 434/2, 437/1, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 440, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 442/3, 443/1, 443/2, 444/2, 444/3, 444/4, 445/2, 445/3, 445/4, 446/1, 446/2, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451/1, 451/2, 452/1, 452/10, 452/11, 452/12, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 454, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 483, 484, 485/1, 485/10, 485/11, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18, 485/19, 485/2, 485/20, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 486, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491/1, 491/2, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 537/1, 537/2, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 544, 545, 546, 547, 551, 553/1, 553/3, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 635, 636, 637, 640/1, 642, 643, 644, 645, 646 in 647;
– v k.o. Moškanjci
1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 20/1, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 38/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 70/1, 70/10, 70/11, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 90, 91/1, 620, 621, 622, 634, 635, 637, 644/1, 644/2, 644/3, 644/5, 644/8, 644/9, 645, 646/2, 647/1, 647/2, 648, 649/1, 649/3, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 657, 658/1, 658/2, 659, 660, 661, 663/1, 663/2, 664, 672/1, 673/2, 673/4, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 783/1, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802/1, 805, 806, 807, 809/1, 810/1, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 829, 830, 831 in 832;
– v k.o. Zagojiči
198/1, 198/3, 200/1, 200/10, 200/11, 200/11, 200/12, 200/14, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/8, 200/9, 201/1, 202/1, 202/2, 202/3, 202/5, 203/1, 203/2, 205/1, 205/2, 213/1, 213/2, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 215/2, 216/1, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 219/1, 219/12, 219/13, 219/2, 219/5, 219/6, 219/7, 219/9, 227/1, 228/1, 228/2 in 231/1;
– v k.o. Tibolci
1057, 1058, 1059, 1061/1, 1061/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1 in 1082/2.
3. člen
Investitor velikega namakalnega sistema do terciarnega namakalnega omrežja je Republika Slovenija. V primeru, da Republika Slovenija ne bo edini investitor velikega namakalnega sistema do terciarnega omrežja, bodo medsebojne pravice in obveznosti posameznih investitorjev, ki izhajajo iz investitorstva velikega namakalnega sistema, urejene s pogodbo. To pogodbo v imenu Republike Slovenije sklene ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
S strani Republike Slovenije pooblaščeni investitor melioracijskih del velikega namakalnega sistema do terciarnega namakalnega omrežja je Konzorcij za namakanje Podravja, Partizanska 6, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni investitor).
Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu so: izgradnja odvzemnega objekta (črpališča) ter ureditev primarnega, sekundarnega in terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
Izgradnja odvzemnega objekta (črpališča) ter ureditev primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo biti s strani pooblaščenega investitorja ali izvajalcev, ki jih pooblaščeni investitor izbere po predpisih o javnih naročilih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, izvršeni najkasneje v roku dveh let po pridobitvi sredstev, ki jih zagotovi investitor oziroma investitorji iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno parcelo oziroma zemljišče iz 2. člena tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega zemljišča in naj bi bila izvršena v roku 1 leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
5. člen
Pooblaščeni investitor v imenu Republike Slovenije vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
6. člen
Po končani melioraciji je infrastruktura velikega namakalnega sistema do terciarnega namakalnega omrežja v lasti investitorja oziroma investitorjev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika. V primeru, da Republika Slovenija ne bo edini investitor velikega namakalnega sistema do terciarnega omrežja, bodo lastniška razmerja glede te infrastrukture urejena s pogodbo iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo velikega namakalnega sistema nosijo investitorji iz 3. člena tega pravilnika.
Pooblaščeni investitor mora v imenu Republike Slovenije pred začetkom izvajanja melioracijski del izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi o varstvu okolja.
Investitorji iz 3. člena tega pravilnika morajo poskrbeti, da se vsa melioracijska dela, ki pomenijo poseg v prostor, opravijo v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o urejanju prostora ter po predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj. Zagotoviti morajo tudi strokovni nadzor nad vsemi deli v skladu s predpisi.
8. člen
Pooblaščenemu investitorju se nalaga, da pri nepremičninah iz 2. člena tega pravilnika, v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika, predlaga zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja velikega namakalnega sistema do terciarnega namakalnega omrežja investitor oziroma investitorji iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika morajo po končani melioraciji poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega namakalnega omrežja in zagotavljati sredstva za vzdrževanje velikega namakalnega sistema, v sorazmerju s površino zemljišč, katerih lastniki oziroma zakupniki so, in ležijo na območju velikega namakalnega sistema.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06-8/00
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2004-2311-0389
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost