Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze, stran 7788.

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03 in 131/04) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za svečanosti ob jubileju petindvajsete, petdesete, šestdesete in sedemdesete obletnice sklenitve zakonske zveze, ko je podan srebrn, zlati, biserni ali diamantni jubilej. Ponovitev svečanosti se opravi na podlagi prijave zakoncev pri pristojnem matičarju upravne enote, v kateri navedeta datum in kraj sklenitve zakonske zveze. Prisotnost matičarja na svečanosti ob jubileju ni obvezna.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta druga alinea.
3. člen
V drugem in tretjem odstavku 6. člena se besedilo »ministrom, pristojnim za upravo« nadomesti z besedilom »ministrom, pristojnim za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za upravo «.
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se pred besedilom »Sredstva za izpolnjevanje« doda besedilo »Uradne prostore in«, beseda »Sredstva« pa se napiše z malo začetnico.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Prostore in sredstva lahko upravna enota zagotovi tako, da z občino sklene sporazum o njihovi neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.
(5) Izjemoma se lahko prostori za sklepanje zakonskih zvez najamejo s pogodbo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za upravo.«.
5. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »mora biti vložena najmanj 60 dni« nadomesti z besedilom »se vloži 45 dni«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo »in na isti lokaciji«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-15/2004
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-2611-0105
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l. r.
 
Soglašam!
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost