Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C)
3211. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-A)
3212. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A)
3213. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E)
3214. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1F)
3215. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E)
3216. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M)
3217. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7)
3218. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7)
3219. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3220. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3221. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
3222. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3223. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006

Sklepi

3224. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
3225. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu

Drugi akti

3226. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3227. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3228. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih
3230. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3231. Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
3232. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3233. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
3234. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije »Dobim podarim«
3235. Poročilo o gibanju plač
3236. Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
3237. Datum nastopa poslovanja notarja
3238. Datum nastopa poslovanja notarja

OBČINE

Ajdovščina

3239. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005

Divača

3240. Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

Krško

3241. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici

Ljubljana

3242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

Novo mesto

3243. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto
3244. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Sveti Jurij ob Ščavnici

3245. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005

Škofja Loka

3246. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Škofja Loka

Trnovska vas

3247. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon«

Zreče

3248. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti