Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3243. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto, stran 7709.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/99 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – ZSam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 11. 7. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Statuta Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02 – v nadaljevanju: statut) se v 17. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
Člani občinskega sveta iste volilne liste imajo pravico, da ustanovijo klub svetnic/svetnikov te liste in imenujejo vodjo svetniškega kluba.
Delovanje klubov v občinskem svetu se določi s posebnim pravilnikom.
2. člen
V 20. členu se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
Občinski svet dela in odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
3. člen
V 22. členu se v četrti alineji besedi »treh mesecih« nadomesti z besedama »enem mesecu«.
4. člen
V 23. členu se v drugem odstavku pri zadnji alineji namesto pike vstavi vejico in doda novo alinejo, ki se glasi:
»– Odbor za mladino.«
5. člen
V 29. členu se v prvem stavku beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
6. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se:
– črtata 5. in 7. alineja,
– črta drugi stavek drugega odstavka,
– v drugem stavku tretjega odstavka črta besedo »peto«,
– v tretjem odstavku črtata tretji in četrti stavek ter namesto njiju vstavi nov stavek, ki se glasi: »O odločitvi o odstopni izjavi župana in podžupana odloča občinski svet.«,
– črta del besedila v četrtem odstavku »…oziroma predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja…«,
– v prvem stavku predzadnjega odstavka črta beseda »pete«.
7. člen
Spremeni se 50. člen v celoti tako, da se glasi:
»Posamične upravne akte iz lastne in prenesene državne pristojnosti na I. stopnji izdaja direktor občinske uprave.«
8. člen
Spremeni se 51. člen v celoti tako, da se glasi:
»Župan mora skrbeti, da se v občinski upravi pravilno izvaja Zakon o splošnem upravnem postopku, zlasti pa, da se upravne zadeve rešujejo v predpisanih rokih, in skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki odločajo v upravnih stvareh.«
9. člen
Spremeni se 52. člen v celoti tako, da se glasi:
»Pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah in pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na prvi in drugi stopnji lahko da župan zaposlenemu z ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.«
10. člen
V 58. členu se:
– v petnajsti alineji črta del besedila, ki se glasi:
»razen hišnih št. 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a, 24, 25 in 27«
– v šestindvajseti alineji črta del besedila, ki se glasi:
»Ulica Ilke Vaštetove s hišnimi št. 18, 18a, 20, 20a, 22, 24, 25 in 27«.
11. člen
Spremeni se zadnji odstavek 85. člena tako, da se glasi:
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je za uvedbo izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
12. člen
V 95. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje organa, ki ga pooblasti župan, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
13. člen
Za 99. členom se dodata nova člena, ki se glasita:
99.a člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine in njenih nalog iz drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto le za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
99.b člen
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu RS ali v uradnem glasilu občine.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
14. člen
Za 101. členom se doda nov člen, ki se glasi:
101.a člen
O izvrševanju proračuna v prvem polletju župan poroča občinskemu svetu najpozneje do konca septembra tekočega leta.
Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-2/2005-1320
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost