Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3221. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov, stran 7697.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa ravnanja za izvajanje Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (UL L št. 287 z dne 5. 11. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1946/2003/ES).
ORGANI IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
2. člen
(pristojni organi)
Pristojni organi za izvrševanje Uredbe 1946/2003/ES so ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
(ministrstvo, pristojno za okolje)
Za izvrševanje Uredbe 1946/2003/ES opravlja ministrstvo, pristojno za okolje naslednje naloge:
1. naloge kontaktne točke skladno s 17. členom Uredbe 1946/2003/ES;
2. kot kontaktna točka pripravlja in pošilja posredovalnici informacije o biološki varnosti (v nadaljnjem besedilu: BCH) in Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke v skladu s 15. členom Uredbe 1946/2003/ES;
3. sodeluje s pristojnima organoma iz prejšnjega člena zaradi uveljavitve te uredbe in izvajanja Uredbe 1946/2003/ES;
4. sprejema izvod ali kopijo informacij o priglasitvi iz 4. člena Uredbe 1946/2003/ES in pisnega soglasja iz 5. člena Uredbe 1946/2003/ES pred prvim namernim čezmejnim gibanjem gensko spremenjenih organizmov, namenjenih za namerno sproščanje v okolje;
5. v primerih iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 1946/2003/ES obvešča javnost, Komisijo, države članice in druge prizadete ali potencialno prizadete države ter BCH.
4. člen
(zagotavljanje podatkov)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pošiljata ministrstvu, pristojnemu za okolje, podatke iz 15. člena Uredbe 1946/2003/ES, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja podatke iz prejšnjega odstavka nadzornemu organu in carinskemu organu za izvajanje nalog skladno z Uredbo 1946/2003/ES in to uredbo.
5. člen
(nadzorni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe 1946/2003/ES in izvajanje kazenskih določb iz te uredbe opravljajo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
6. člen
(carinski organ)
(1) Carinski organ opravlja zaradi izvrševanja Uredbe 1946/2003/ES naslednje naloge:
1. preverja v okviru običajnih kontrol, ali gensko spremenjene organizme spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 1946/2003/ES,
2. sodeluje pri nadzoru čezmejnega gibanja s to uredbo določenih gensko spremenjenih organizmov z drugimi pristojnimi organi.
(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem Uredbe 1946/2003/ES mora carinski organ nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje.
KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. izvaja prvo čezmejno gibanje brez dokumentacije o priglasitvi iz 4. člena ali pisnega soglasja iz 5. člena Uredbe 1946/2003/ES;
2. ne navede v dokumentaciji, ki spremlja prvo čezmejno gibanje, vseh podatkov, ki jih zahteva 12. člen Uredbe 1946/2003/ES;
3. gensko spremenjeni organizmi ne ustrezajo podatkom, navedenim v dokumentaciji, ki spremlja prvo čezmejno gibanje gensko spremenjenih organizmov skladno z določbami Uredbe 1946/2003/ES;
4. izvaža gensko spremenjene organizme, namenjene za neposredno uporabo kot živila ali za predelavo, ki za ta namen niso odobrena v Skupnosti;
5. izvaža gensko spremenjene organizme, namenjene za neposredno uporabo kot krma ali za predelavo, ki za ta namen niso odobrena v Skupnosti;
6. ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 10. člena Uredbe 1946/2003/ES.
(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka 6. člena Uredbe 1946/2003/ES.
(3) Z globo od 600.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
(4) Z globo od 200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika.
(5) Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-69/2005/5
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2511-0173
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost