Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3245. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005, stran 7711.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02 in 110/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/91, 45/97, 56/98, 1/99, 61/99 79/99 in 89/99) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2005 v 000 SIT
----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+73+74)                 503,447
   Tekoči prihodki (70+71)                    261,841
70  Davčni prihodki                        214,068
   700 Davki na dohodek in dobiček                 79,200
   703 Davki na premoženje                     9,489
   704 Domači davki na blago in storitve             125,379
   706 Drugi davki                           –
71  Nedavčni prihodki                        47,773
   710 Udeležba na dobički in dohodki
     od premoženja                        33,727
   711 Takse in pristojbine                      895
   712 Denarne kazni                         162
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
   714 Drugi nedavčni prihodki                   12,989
72  Kapitalski prihodki                       1,279
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              –
   721 Prihodki od prodaje zalog                    –
   722 Prihodki od prodaje zemljišče
     in neopred. dolg. sredstev                  1,279
73  Prejete donacije                         5,390
   730 Prejete donacije iz domačih virov              5,390
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                      234,937
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinanč. institucij             234,937
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  502,899
40  Tekoči odhodki                         102,858
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              30,163
   401 Prispevki delodajalca za socialno varnost          4,324
   402 Izdatki za blago in storitve                66,371
   403 Plačila domačih obresti                     –
   409 Rezerve                           2,000
41  Tekoči transferi                        144,554
   410 Subvencije                          9.200
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      64,660
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanov.                         19,190
   413 Drugi tekoči domači transferi                51,504
   414 Tekoči transferi v tujino                    –
42  Investicijski odhodki                     226,173
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             226,173
43  Investicijski transferi                     29,314
   430 Investicijski transferi                   29,314
III. Proračunski presežek (I.-II.)                   548
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
----------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in                  403
   prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil                   403
   750 Prejeta vračila danih posojil                 403
   751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih                –
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
   440 Dana posojila                          –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe              403
   kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                          –
50  Zadolževanje                             –
   500 Domače zadolževanje                       –
VIII. Odplačilo dolga (550)                        –
55  Odplačilo dolga                           –
   550 Odplačila domačega dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu                951
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje                          –
   (VII.-VIII.)
XI.  Neto financiranje                         548
   (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. Stanje sred. na računu ob koncu pret. leta           13,976
----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-00001/2005
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 14. julija 2005.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

AAA Zlata odličnost