Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3217. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7), stran 7694.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7)
Razglašam Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZSDSA7), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
Št. 001-22-65/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VII (ZSDSA7)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) v znesku 250 milijonov evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita za projekt slovenskih avtocest/VII, to je za gradnjo avtocestnih odsekov Maribor–Lenart in Lenart–Beltinci (na etapah: Lenart–Spodnja Senarska, Spodnja Senarska–Cogetinci in Cogetinci–Vučja vas).
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
– valuta črpanja je evro ali valuta držav članic EIB, ki niso udeležene v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice;
– zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo najkasneje 30 let po črpanju zadnje tranše kredita;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše;
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva ali stalna, pri čemer je v primeru izbora spremenljive obrestne mere pribitek na referenčno obrestno mero za izbrano valuto lahko največ 13 bazičnih točk.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih razvoja in obnavljanja avtocest.
Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko leto.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-136/1
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 328-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost