Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3270. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče, stran 7802.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 21. seji dne 13. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče, ki jih je izdelala VIZURA d.o.o., Celje pod številko 036/2004-02 v juliju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na območja, ki so v osnovnem zazidalnem načrtu opredeljena za objekt pod številko 21.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče obravnava ureditveno območje, ki se nahaja na južnem pobočju naselja Terasa v Braslovčah. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na območja, ki so v zazidalnem načrtu opredeljena za objekte pod številko 21.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta leži na parceli št: 521/3 v k.o. Braslovče. Površina ureditvenega območja in funkcionalnega zemljišča znaša 690 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje zazidalnega načrta Terasa Braslovče je definirano kot območje stanovanjske gradnje.
V predvidenem stanovanjskem objektu je možna sprememba namembnosti z za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Na ureditvenem območju zazidalnega načrta Terasa Braslovče je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja kot določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
Urbanistično oblikovanje
Predvidena je klasična ali montažna gradnja prosto stoječih stanovanjskih objektov s poudarjeno slemensko orientacijo vzhod – zahod.
Streha je večkapnica z naklonom večjim od 32.
Tlorisne dimenzije prosto stoječega stanovanjskega objekta so 14,50 m × 14 m, etažnost P+IP.
Minimalni odmiki objekta od posestnih mej morajo biti 2 m.
Arhitektonsko oblikovanje
Objekt bo v osnovi pravokotne tlorisne zasnove, vhodni del naj bo poudarjen s členitvijo fasade. Fasade bodo v ometu različnih pastelnih barv, kritina naj bo opečna ali po barvi in teksturi opečni podobna kritina.
Tolerance
Kot toleranca je dovoljeno odstopanje gabaritov objekta ±10% pod pogojem, da se ohrani zasnova objekta, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to narekujejo spremenjene razmere in boljša raba prostora.
V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Funkcionalno zemljišče se lahko ogradi z ograjo do višine 1,50 m ali z živo mejo do višine 1.70 m.
Okolica objekta bo zatravljena, zasajena z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
Oblikovanje brežin nasipov, usekov in opornih zidov je potrebno oblikovati mehko z zaokroženimi robovi v sozvočju s krajinsko podobo prostora.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Prometna ureditev
Območje sprememb in dopolnitev ZN Terasa Braslovče se bo napajalo preko obstoječe dovozne lokalne ceste, ki poteka na južni strani ureditvenega območja.
Priključek za stanovanjski objekt je širine 3 m z obojestransko utrjeno bankino širine 0,50 m.
Dovoz k objektu mora biti tlakovan s tlakovci ali travnimi ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
 
Vodovodno omrežje
Predviden stanovanjski objekt se bo napajal z vodo iz obstoječega javnega vodovoda PE 90 mm, ki poteka z zahoda po južnem robu cestišča parc. št. 521/33 in se nadaljuje tudi proti jugu, po zahodnem robu parcele št. 521/8.
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov, vodomeri pa se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
 
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je že zgrajena javna kanalizacija za odvajanje fekalnih vod, ki pa še ni v funkciji. Do izgradnje čistilne naprave Braslovče je potrebno fekalne vode odvajati v zadostno dimenzionirano vodotesno greznico na izpraznjevanje. Po dograditvi kanalizacijskega sistema Braslovče bo priključitev na javno kanalizacijo možna in obvezna, greznico pa bo potrebno izprazniti, dezinficirati in zasuti.
Meteorne vode se preko peskolovov in po potrebi preko lovilcev olj in maščob odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo.
 
Električno omrežje in javna razsvetljava
Energija za napajanje objekta v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je na razpolago v obstoječi priključni elektro omarici R2, ki se napaja iz TP Terasa Braslovče.
 
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
Predvideni uporabnik bo na telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije priključen preko obstoječega in predvidenega omrežja.
Ogrevanje
Ogrevanje objekta bo rešeno z uporabo individualnega kurišča.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Hrup
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju spada predvideno območje v II. cono varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55db za dan in 45db za noč. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da predpisane ravni hrupa ne bodo presežene.
 
Zrak
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je potrebno zagotoviti ustrezne kurilne naprave in po možnosti izbirati okolju prijazne načine in vire ogrevanja.
Pri izvedbi, obratovanju in vzdrževanju ogrevalnih naprav je potrebno upoštevati vso pripadajočo zakonodajo.
 
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odvažali v skladu s smernicami pristojnega podjetja.
VIII. POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
9. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta upoštevajo določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), to so prostorski gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov. Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZN
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se lahko izvajajo v več etapah odvisno od potreb in finančnih možnosti investitorjev. Nujno je, da se posamezne faze funkcionalno vključujejo v celovito rešitev in da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
11. člen
Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti in upoštevati geotehnično poročilo; za dejavnosti, ki bi lahko vplivale na okolje pa pridobiti in upoštevati oceno vplivov na okolje.
XI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče so stalno na vpogled na Občini Braslovče.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/01/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost