Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3269. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2004, stran 7801.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 13. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Braslovče za leto 2004:
PO 3-MESTNIH KONTIH                     v tisočih tolarjev
Zap. Konto     BESEDILO
št.                              Realizacija 2004
 
          A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1  70  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             543.499
2  70    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 372.816
3  70     DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)           346.191
4  700      Davki na dohodek in dobiček            281.011
5  703      Davki na premoženje                 24.513
6  704      Domači davki na blago in storitve          40.667
7  706      Drugi davki
8  71     NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        26.625
9  710      Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    15.597
10  711      Takse in pristojbine                 1.797
11  712      Denarne kazni
12  713      Prihodki od prodaje blaga in storitev        1.132
13  714      Drugi nedavčni prihodki               8.099
14  72     KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)            6.070
15  720      Prihodki od podaje osnovnih sredstev         5.900
16  721      Prihodki od prodaje zalog
17  722      Prihodki od prodaje zemljišč in
          nematerialnega premoženja               170
18  73     PREJETE DONACIJE (730+731)
19  730      Prejete donacije iz domačih virov
20  731      Prejete donacije iz tujine
21  74     TRANSFERNI PRIHODKI (740)               164.613
22  740      Transferni prihodki iz drugih
          javnofinančnih institucij             164.613
23  40  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               502.084
24  40    TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)          139.109
25  400     Plače in drugi izdatki zaposlenim           32.019
26  401     Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.295
27  402     Izdatki za blago in storitve              98.949
28  403     Plačila domačih obresti
29  409     Rezerve                         2.846
30  41    TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)         212.529
31  410     Subvencije                       7.510
32  411     Transferi posameznikom in gospodinjstvom       150.198
33  412     Transferi neprofitnim org. in ustanovam        21.685
34  413     Drugi tekoči domači transferi             33.136
35  414     Tekoči transferi v tujino
36  42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               74.595
37  420     Nakup in gradnja osnovnih sredstev           74.595
38  43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)            75.851
39  431     Investicijski transferi pravnim in
         fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki      70.138
40  432     Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    5.713
41    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK I.-II.               41.415
 
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
42  75  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
        PRODAJA KAP. DEL.(750+751+752) 961
43  750    Prejeta vračila danih posojil
44  751    Prodaja kapitalskih deležev
45  752    Kupnine iz naslova privatizacije              961
46  44  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV
       (440+441+442)                       3.728
47  440    Dana posojila
48  441    Povečanje kapitalskih deležev               3.728
49  442    Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
50    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
        SPREMEMBE KAP.DELEŽEV (IV.-V.)              -2.767
 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
51  50  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
52  500    Domače zadolževanje
53  55  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
54  550    Odplačila domačega dolga
55    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
       (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                38.648
56    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
57    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)          -41.415
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA     29.284
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-03/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost